URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Wiązownica
KR .2110.3.2019.K. A.                                                                      Wiązownica, 01.07.2019 r.  
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
ogłasza nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Wiązownica
 
 
I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica ul. Warszawska 15
 
II. Określenie stanowiska: Skarbnik Gminy Wiązownica, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
III. Wymagania niezbędne:
 
a) Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018r., poz. 1260.tj. )
 
b) wykształcenie:
- ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe  posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,
- ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 4 letniej praktyki w księgowości,
 
- wpis do rejestru biegłych rewidentów – na podstawie odrębnych przepisów,
- posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego na podstawie odrębnych przepisów.
 
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 
d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
e) nieposzlakowana opinia,
 
f) niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów.
 
g) Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 
h) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 
i) Znajomość przepisów związanych z zakresem zadań na stanowisku oraz dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i kpa, ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku od środków transportowych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do w/w ustaw.
 
j) Znajomość przepisów z zakresu: finansów publicznych, rachunkowości, szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, dochodów jednostek samorządu terytorialnego, podatków, prawa zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej, zasad inwentaryzacji, podatku od towarów i usług ( VAT)  oraz innych wymaganych na stanowisku skarbnika.
 
IV. Wymagania dodatkowe:
 
1.Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne, umiejętność kierowania zespołem i umiejętność delegowania zadań.
2. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa.
3. Odporność na sytuacje stresowe.
4. Dobra znajomość obsługi komputera w systemie Windows, programów pakietu MS Office, programów księgowych i budżetowych.
 
V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
w szczególności:
 
- Opracowywanie projektu budżetu gminy i projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy we współpracy  z merytorycznymi stanowiskami i gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
- opracowywanie oraz sporządzanie okresowych analiz sytuacji finansowej gminy, sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu, sprawozdań do GUS, ścisły nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
- czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz bieżące informowanie  Wójta
  o sytuacji finansowej gminy,
- współpraca z RIO, Urzędami Skarbowymi oraz instytucjami finansowymi i bankami
w zakresie wykonywania budżetu gminy,
- przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach związanych z budżetem gminy,
- uczestnictwo w posiedzeniach rady gminy,
- prowadzenie kontroli wewnętrznych gospodarki finansowej gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
- nadzór i kontrola realizacji budżetu gminy,
- kontrasygnowanie umów i innych czynności prawnych powodujących zobowiązania pieniężne budżetu Gminy Wiązownica,
- analiza dokumentów finansowych oraz pism dotyczących spraw finansowych, zatwierdzanie dokumentów księgowych do wypłaty,
- akceptowanie rachunków do wypłaty. Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji
i dokumentacji finansowej,
- opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu oraz czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
- księgowanie dochodów budżetu gminy i sporządzanie sprawozdawczości jednostkowej w tym zakresie,
- zabezpieczenie finansowe wykonania zadań określonych w aktach prawnych, uchwałach Rady Gminy oraz zarządzeniach Wójta Gminy Wiązownica w szczególności pozyskiwanie środków finansowych w formie pożyczek i kredytów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- sprawowanie nadzoru nad podległymi stanowiskami,
- wykonywanie innych czynności i zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
 
VI. Wymagane dokumenty:
 
a) list motywacyjny
b) życiorys (CV)
c) kwestionariusz dla osoby ubiegającej ( może być wydruk z Internetu )
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
f)  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,
h) oświadczenie że kandydat nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
i) Oświadczenie kandydata że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
j) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku,
k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.
l) Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, lub obywatelstwa kraju UE, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu ( EFTA ), bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP.
m) W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, przedstawienie dokumentu potwierdzającego znajomość j. polskiego, określonego w przepisach o służbie cywilnej.
n) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia naboru, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie wynosił mniej niż 6 %.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Warunki pracy na stanowisku skarbnika gminy:
Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie podstawowym jednozmianowym, na podstawie powołania. Stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego,  związane z zarządzaniem, podejmowaniem decyzji.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie
w sekretariacie Urzędu Gminy Wiązownica w terminie do dnia 19.07.2019 r. do godz.
15 30   w zamkniętych kopertach z napisem:  NABÓR  na stanowisko – Skarbnika Gminy Wiązownica.
 
Aplikacje, które wpłyną po tym terminie – nie będą rozpatrywane.
 
Nabór przeprowadzany będzie dwuetapowo.
 
Komisja rekrutacyjna w I etapie dokona weryfikacji formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych.
 
W II etapie przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne ( z kandydatami spełniającymi wymagania formalne )
 
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej jak też o wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni  poprzez umieszczenie informacji:
 
-  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy W-ca ,
-  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
-  telefonicznie - ( można również dzwonić na  numer 622   36- 31 w. 26 ).
 
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica.
 
Wójt zastrzega sobie prawo:
1.      Odwołania naboru bez podania przyczyny  w dowolnej fazie jego trwania.
2.      Nie rozstrzygnięcia naboru w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 
 
                                                                                                                       Podpisał:
 
                                                                                                                                    Marian Jerzy Ryznar
                                                                                                                               Wójt Gminy Wiązownica
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2019-07-03
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2019-07-03 14:02
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 15 grudnia 2019r. 19:27:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.