Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
wprowadź dane
1 ... 11 12 13 

                                               Wiązownica, 09.06.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO

 

Wójt Gminy Wiązownica  ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami  rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U Nr 114 z 2010 r., poz. 761)

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Wiązownica

37-522 Wiązownica 208

NIP 792 20 31 567

2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Piwodzie.

W sprawie oględzin samochodu można kontaktować się pod numerem telefonu:

P. Kisała Roman Urząd Gminy Wiązownica  tel. 696 303 553

P. Balicki Marian naczelnik OSP Piwoda  tel. 601 462 178

3. Rodzaj i typ pojazdu objętego przetargiem:

1) Samochód specjalny pożarniczy MAGIRUS – DEUTZ 170D 11 FA

Rok produkcji: 1978 r.

Pojemność silnika: 8424 cm3

Moc silnika:  129 kW

Ilość osi: 2 napęd 4x4

Kabina kierowcy: 1+1+4

Układ Kierowniczy: wspomaganie hydrauliczne

Układ hamulcowy: hydrauliczny, hamulce bębnowe

Przebieg: tys. 50 612 km.

Rodzaj paliwa: Diesel, V6 chłodzony powietrzem

Stan: używany

Osprzęt specjalny: zbiornik wody 2400 l, wąż szybkiego natarcia, pompa pożarnicza napędzana wałem kardana z silnika pojazdu.

Minimalna cena samochodu – 24 000 zł. wg. wyceny szacunkowej.

więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-06-10
Publikujący -

Zarządzenie Nr 44/2014
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 4 czerwca 2014 r.


w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu - organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnej pn. ,, Puchar Wójta Gminy Wiązownica " ( w formie zawodów sportowych) w miejscowości Szówsko.


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz § 3 ust.2 Uchwały Nr IV/18/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica (Dz. Urzęd. Wojew. Podkarp. Nr 37, poz. 795) zarządza się, co następuję:
 

więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-06-05
Publikujący -

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 05 maja 2014 r.


w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Wiązownica w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


Na podstawie art. 182 §1 ust. 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 , poz. 112 z późn. zm. ) Wójt Gminy Wiązownica zarządza , co następuje:

§ 1

Powołuje obwodowe komisje wyborcze w gminie Wiązownica w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r. w składach określonych w załącznikach Nr 1-11 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-05-09
Publikujący -

ZARZĄDZENIE NR 24/2014
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiązownica i wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy za rok 2013


Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Wiązownicy postanawia:


§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Wiązownica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej, zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
3) Informację o stanie mienia Gminy, stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-05-09
Publikujący -

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-04-28
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA

z dnia 14 kwietnia 2014 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

                      Na podstawie art.16 § 1 i art. 61a  § 1 i art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm); Uchwały Nr XXXVI/317/2014 r. Rady Gminy Wiązownica z dnia 31.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/197/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie podziału Gminy Wiązownica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  oraz w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r.  w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2014 r. poz. 231),

podaje się do publicznej wiadomości

Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych , utworzonych na terenie Gminy Wiązownica dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

 

więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-04-24
Publikujący -

Zarządzenie Nr 21 /2014
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie określenia zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wiązownica, posadowionych w budynku Szkoły Podstawowej w Mołodyczu oraz budynku Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam stawkę miesięczną za centralne ogrzewania w lokach mieszkalnych posadowionych w budynkach stanowiących własność Gminy Wiązownica w następującej wysokości:
a) dla lokalu w budynku Szkoły Podstawowej w Mołodyczu 3,63 zł za m² (zał. Nr 1),
b) dla lokalu w budynku Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli 5,38 zł za m² (zał. Nr 1),

§ 2. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w ww. lokalach mieszkalnych oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali określa regulamin, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 36 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania opłat za dostarczanie energii cieplnej z kotłowni szkolnych do mieszkań nauczycielskich znajdujących się w budynkach szkolnych z terenu Gminy Wiązownica.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do opłat od 1 stycznia 2014 r.

 

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-03-26
Publikujący -

Wójt Gminy Wiązownica informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w miejscowości Cetula do urzędu wpłynął jeden wniosek.
Po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Rady Gminy ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych
i Rodziny , Wójt Gminy Wiązownica przyznał dotację:

1. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Cetula – Ludowy Klub Sportowy ,, Dąb” Cetula - 17 000 zł.

Wiązownica, 18.03.2014 r.

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-03-19
Publikujący -

Wójt Gminy Wiązownica informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie gminy do urzędu wpłynęło siedem wniosków, po jednym do danego zadania.
Po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Rady Gminy ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny , Wójt Gminy Wiązownica przyznał dotację:

1. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Wiązownica – Klub Sportowy Wiązownica - 80 000 zł

2. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Szówsko – Klub Sportowy Szówsko - 29 000 zł

3. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Zapałów – Ludowy Klub Sportowy ,,ORKAN’’ Zapałów - 26 000 zł

4. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Piwoda – Klub Sportowy ,, SANTOS-PIWODA’’ - 64 000 zł

5. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Ryszkowa Wola – Ludowy Klub Sportowy w Ryszkowej Woli - 17 000 zł

6. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Mołodycz – Ludowy Klub Sportowy Mołodycz - 20 000 zł

7. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Manasterz- Ludowy Klub Sportowy w Manasterzu - 24 000 zł.

 

Wiązownica, 28.02.2014r.


Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-02-28
Publikujący -

Zarządzenie Nr 11 /2014
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 17 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Na podstawie § 3 ust.2 uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica, zarządzam, co następuje:

więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-02-18
Publikujący -

Uchwała Nr 11/37/2014
z dnia 12 lutego 2014r.
Składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

W sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wiązownica  na lata 2014 - 2023.

więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-02-18
Publikujący -

Uchwała Nr 11/16/2014
z dnia 12 lutego 2014r.
Składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wiązownica na 2014 rok.

więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-02-18
Publikujący -

Informacja o wynikach naboru na stanowiska Animatorów sportu w kompleksach sportowych w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012"


Wójt Gminy Wiązownica informuje, że w wyniku zakończenia procedury na w/w stanowiska wybrani zostali:
Broda-Sycz Bernadetta         - Kompleks sportowy w Zapałowie
Duda Maciej                              - Kompleks sportowy w Piwodzie
Feldman Jerzy                          - Kompleks sportowy w Wiązownicy
Socha Sebastian                      - Kompleks sportowy w Radawie


Uzasadnienie dokonanego wyboru

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej komisja stwierdziła, że w/w kandydaci spełniają wymagania dotyczące kwalifikacji niezbędnych do organizowania i prowadzenia zajęć sportowych, przeprowadzania imprez dla społeczności lokalnych. Przedstawili w koncepcjach funkcjonowania obiektu ciekawe propozycje organizacji pracy, formy zajęć na obiekcie oraz formy współpracy ze szkołami, klubami sportowymi i samorządem. Propozycje te wskazywały na duże zaangażowanie kandydatów w szeroko rozumianą działalność sportową na obiekcie, która ma zachęcić zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych do przebywania i korzystania z obiektu.

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-02-17
Publikujący -

Wyniki I etapu konkursu na stanowiska Animatorów sportu w kompleksach sportowych
w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa
w ramach Programu ,, Moje Boisko – ORLIK 2012”


Wójt Gminy Wiązownica informuje, że w dniu 12 lutego 2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie analizy dokumentów aplikacyjnych osób ubiegających się o stanowiska animatorów sportu w 4 kompleksach sportowych ,, Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Gminy Wiązownica.
Zainteresowane osoby zostaną telefonicznie zaproszone do Urzędu Gminy celem przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-02-12
Publikujący -

                                                                                                                                 Wiązownica 30.01.2014r.

                                                  

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

Na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownicy.

więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-01-31
Publikujący -

Uchwała Nr XLIII/394/2013
Rady Powiatu Jarosławskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

 

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia całodobowego dostępu do aptek w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2014 roku.

więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-01-22
Publikujący -

Uchwała Nr 11/16/2013
z dnia 08 stycznia 2014r.
Składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2014 rok.

więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-01-10
Publikujący -

Uchwała Nr 11/28/2013
z dnia 23 grudnia 2013r.
Składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

W sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wiązownica na lata 2014-2023.

więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2013-12-27
Publikujący -

Kontrola dotycząca utrzymania czystości i porządku w gminach

 

     Celem kontroli jaka została przeprowadzona na terenie Gminy Wiązownica było do przeprowadzenia przez Inspekcję Ochrony Środowiska ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm. ).

Załączniki:

Protokół kontroli Plik pdf 12.62 MB
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2013-10-01
Publikujący -

Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu - Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowościach: Wiązownica, Szówsko, Zapałów, Piwoda, Ryszkowa Wola, Mołodycz, Cetula, Manasterz.

Załączniki:

Wyniki naboru Kluby 2013 Plik doc 27.50 KB
więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2013-03-21
Publikujący -

Uchwała Nr 11/39/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.

Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

W sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wiaązownica na lata 2013 - 2022

więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2013-02-27
Publikujący -

Uchwała Nr 11/22/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.   

Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

W  sprawie   opinii  o   możliwości  sfinansowania   deficytu  budżetu,   przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wiązownica na 2013 rok.
więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2013-02-27
Publikujący -
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2012-11-30
Publikujący -

KR.210.2.2012.A.K.                                                                 Wiązownica, 16.06.2012 r.   


                                                      Wójt Gminy Wiązownica

                                                          OGŁASZA  NABÓR


 na stanowisko – referenta ds. inwestycji i zamówień publicznych.

I.    Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica 208

II.    Określenie stanowiska: referent ds. inwestycji i zamówień publicznych.

III.    Wymagania niezbędne:

a)    Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458. z późń. zmian. )
b)    wykształcenie: wyższe ,
c)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d)    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)    nieposzlakowana opinia,
f)    doświadczenie: 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2012-07-16
Publikujący -
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 01 grudnia 2023r. 11:41:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.