Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
wprowadź dane
1 ... 11 12 13 

 K.R. 2121.18.2015.A.K.                                                                               Wiązownica 20.02.2015 r.  

Urząd Gminy Wiązownica 208
37-522 Wiązownica

 

 

 

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
     UNIEWAŻNIA  

 

       

nabór na stanowisko ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Wiązownica ogłoszony w dniu 23.01.2015 r. pismem K.R.210.1.2015.A.K.               

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku sprawdzenia przez komisje wszystkich dokumentów okazało się, że wybrany kandydat nie spełnia wymogów formalnych.


 


Podpisał

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar           

Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
Wytworzył2015-02-20
Publikujący -

 

 

 Zarządzenie Nr 20/2015
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 17 lutego 2015 r. 

 

w sprawie ogłoszenis naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 

 Na podstawie § 3 ust.2 uchwały Nr IV/18/2011 rady Gminy Wiązownica z dnia 28 stycznia 2011 r. w sparwie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica, zarządzam, co następuje:

Załączniki:

Umowa Plik pdf 1.11 MB
Wniosek o dofinansowanie projektu Plik pdf 1.13 MB
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
Wytworzył2015-02-17
Publikujący -

Uchwała Nr 11/28/2015
z dnia 11 lutego 2015r.
Składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

W sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wiązownica na lata 2015 - 2023.

więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2015-02-17
Publikujący -

 

 Informacja o wynikach naboru na stanowiska Animatorów sportu
w kompleksach sportowych w miejscowościach:
Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa
w ramach Programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"

 

            Wójt Gminy Wiązownica informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska wybrani zostali:

 

Winiarski Jakub                    - Kompleks sportowy w Zapałowie

Socha Patryk                        - Kompleks sportowy w Piwodzie

Feldman Jerzy                      - Kompleks sportowy w Wiązownicy

Socha Sebastian                  - Kompleks sportowy w Radawie 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

 

      Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej komisja stwierdziła, że w/w kandydaci spełniają wymagania dotyczące kwalifikacji niezbędnych do organizowania i prowadzenia zajęć sportowych, przeprowadzania imprez dla społeczności lokalnej. Przedstawili w koncepcjach funkcjonowania obiektu ciekawe propozycje organizacji pracy, formy zajęć na obiekcie oraz formy współpracy ze szkołami, klubami sportowymi i samorządem. 

 

 

                                                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                   Marian Jerzy Ryznar 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłŁukasz KUBISZYN - Pracownik UGW2015-02-12
Publikujący -


Wiązownica, 11.02.2015 r.


 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 NA STANOWISKO

ds. inwestycji  w Urzędzie Gminy Wiązownica

 
 

Wójt Gminy Wiązownica

i n f o r m u j e:

że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko, został  wybrany  Pan:

 Imię nazwisko                                                 miejsce zamieszkania:

 Adam Racibor                                                 Szówsko


Uzasadnienie wyboru:

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada  wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
Wytworzył2015-02-11
Publikujący -

   

Informacja 

   

Wyniki I etapu konkursu na stanowiska Animatorów sportu w kompleksach sportowych w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa w ramach Programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"

 

  

 

Wójt Gminy Wiązownica informuje, że w dniu 9 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie analizy dokumentów aplikacyjnych osób ubiegających się o stanowiska animatorów sportu w czterech kompleksach sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Gminy Wiązownica.         

           Zakwalifikowane osoby zostaną telefonicznie zaproszone do Urzędu Gminy celem przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

   

                                                                                                                           Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                                    Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłŁukasz KUBISZYN - Pracownik UGW2015-02-11
Publikujący -

Informacja

 

          Wójt Gminy Wiązownica zarządzeniem Nr 10/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. ogłasza konkurs na stanowiska animatorów sportu w kompleksach sportowych w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012".

 

Załącznik:

  1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
Wytworzył2015-02-03
Publikujący -

KR.210. 1 .2015.A.K.                                                           Wiązownica, 23.01.2015 r.  

 

Wójt Gminy Wiązownica
 
OGŁASZA NABÓR

 
 na stanowisko – ds. inwestycji.

I.                   Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica 208

II.                Określenie stanowiska: w zależności od okresu pracy w samorządzie i posiadanych kwalifikacji oraz wykształcenia ( referent, podinspektor, inspektor ds. inwestycji )

 

więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
Wytworzył2015-01-26
Publikujący -
Urząd Gminy Wiązownica Wiązownica, dnia 19.12.2014 r.

   

INFORMACJA
  O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
SEKRETARZA GMINY WIĄZOWNICA
 
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje, że:
 
w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko będzie zatrudniony Pan :
 
Krzysztof Strent    zam. w Mołodyczu
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej komisja stwierdziła, że Pan Krzysztof Strent posiada niezbędną wiedzę wykazując się znajomością zagadnień związanych: z tematyką samorządową i kierowaniem zasobami ludzkimi, przez co daje gwarancję należytego wykonywania obowiązków związanych ze stanowiskiem.
 

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
Wytworzył2014-12-19
Publikujący -

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FOLMALNE

na stanowisko: Sekretarza Gminy Wiązownica

Wójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęły 3 oferty spełniające wymagania formalne.

Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby:

Lp.     Imię i nazwisko          Miejsce zamieszkania

1.       Dariusz Łapa              Przeworsk
2.       Krzysztof Łubiński       Kowary
3.       Krzysztof Strent         Mołodycz

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu: 17.12.2014r. o godz. 8 00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Wiązownicy.

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
Wytworzył2014-12-15
Publikujący -
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłŁukasz KUBISZYN - Pracownik UGW2014-11-07
Publikujący -

 

LŚ.6220.09.06.2014.MB                           Wiązownica, dnia 13 października 2014r.
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia
 
 
     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2014-10-13
Publikujący -

Urząd Gminy Wiązownica
37-522 Wiązownica 208

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
Referenta ds. księgowości w Urzędzie Gminy Wiązownica.

 


Wójt Gminy Wiązownica

i n f o r m u j e
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana:
p. Justyna Wańcio zam. w Ryszkowej Woli

 
Po analizie przedłożonych dokumentów oraz po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.

 

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
Wytworzył2014-09-10
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 28 sierpnia 2014 r.


o granicach i numerach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej .

Na podstawie 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm); Uchwały Nr XXXIX/353/2014 r. Rady Gminy Wiązownica z dnia 31.07.2014 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIII/187/2012 z dnia 30.10.2012 r. w sprawie podziału Gminy Wiązownica na okręgi wyborcze ,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U z dnia 27.08.2014 r . poz. 1134) podaje się do publicznej wiadomości
informację o granicach i numerach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, która będzie powołana do przeprowadzenia wyborów do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-09-07
Publikujący -

 

Uchwała Nr XLIX/433/2014
Rady Powiatu Jarosławskiego
z dnia 27 czerwca 2014 r.

 

w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia całodobowego dostępu do aptek w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2014 roku.

 

więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-07-10
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu – Organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej pn. ,, Puchar Wójta Gminy Wiązownica’’ ( w formie zawodów sportowych ) w miejscowości Szówsko. W ramach ogłoszonego naboru wniosków Zarządzeniem Nr 44/2014 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 4 czerwca 2014 r. o dofinansowanie złożono jeden wniosek. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Rady Gminy Wiązownica ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny, decyzją Wójta Gminy Wiązownica przyznano Klubowi Sportowemu Szówsko dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł.
 

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-06-30
Publikujący -

LŚ.6220.05.06.2014.MB                                                     Wiązownica, dnia  26 czerwca 2014r. 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięcia 

            Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2014-06-26
Publikujący -

 

W załączniku Uchwała Nr XLVII/422/2014 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia całodobowego dostępu do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2014 roku.

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-06-10
Publikujący -

                                               Wiązownica, 09.06.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO

 

Wójt Gminy Wiązownica  ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami  rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U Nr 114 z 2010 r., poz. 761)

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Wiązownica

37-522 Wiązownica 208

NIP 792 20 31 567

2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Piwodzie.

W sprawie oględzin samochodu można kontaktować się pod numerem telefonu:

P. Kisała Roman Urząd Gminy Wiązownica  tel. 696 303 553

P. Balicki Marian naczelnik OSP Piwoda  tel. 601 462 178

3. Rodzaj i typ pojazdu objętego przetargiem:

1) Samochód specjalny pożarniczy MAGIRUS – DEUTZ 170D 11 FA

Rok produkcji: 1978 r.

Pojemność silnika: 8424 cm3

Moc silnika:  129 kW

Ilość osi: 2 napęd 4x4

Kabina kierowcy: 1+1+4

Układ Kierowniczy: wspomaganie hydrauliczne

Układ hamulcowy: hydrauliczny, hamulce bębnowe

Przebieg: tys. 50 612 km.

Rodzaj paliwa: Diesel, V6 chłodzony powietrzem

Stan: używany

Osprzęt specjalny: zbiornik wody 2400 l, wąż szybkiego natarcia, pompa pożarnicza napędzana wałem kardana z silnika pojazdu.

Minimalna cena samochodu – 24 000 zł. wg. wyceny szacunkowej.

więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-06-10
Publikujący -

Zarządzenie Nr 44/2014
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 4 czerwca 2014 r.


w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu - organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnej pn. ,, Puchar Wójta Gminy Wiązownica " ( w formie zawodów sportowych) w miejscowości Szówsko.


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz § 3 ust.2 Uchwały Nr IV/18/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica (Dz. Urzęd. Wojew. Podkarp. Nr 37, poz. 795) zarządza się, co następuję:
 

więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-06-05
Publikujący -

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 05 maja 2014 r.


w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Wiązownica w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


Na podstawie art. 182 §1 ust. 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 , poz. 112 z późn. zm. ) Wójt Gminy Wiązownica zarządza , co następuje:

§ 1

Powołuje obwodowe komisje wyborcze w gminie Wiązownica w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r. w składach określonych w załącznikach Nr 1-11 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-05-09
Publikujący -

ZARZĄDZENIE NR 24/2014
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiązownica i wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy za rok 2013


Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Wiązownicy postanawia:


§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Wiązownica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej, zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
3) Informację o stanie mienia Gminy, stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-05-09
Publikujący -

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-04-28
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA

z dnia 14 kwietnia 2014 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

                      Na podstawie art.16 § 1 i art. 61a  § 1 i art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm); Uchwały Nr XXXVI/317/2014 r. Rady Gminy Wiązownica z dnia 31.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/197/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie podziału Gminy Wiązownica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  oraz w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r.  w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2014 r. poz. 231),

podaje się do publicznej wiadomości

Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych , utworzonych na terenie Gminy Wiązownica dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

 

więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-04-24
Publikujący -

Zarządzenie Nr 21 /2014
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie określenia zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wiązownica, posadowionych w budynku Szkoły Podstawowej w Mołodyczu oraz budynku Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam stawkę miesięczną za centralne ogrzewania w lokach mieszkalnych posadowionych w budynkach stanowiących własność Gminy Wiązownica w następującej wysokości:
a) dla lokalu w budynku Szkoły Podstawowej w Mołodyczu 3,63 zł za m² (zał. Nr 1),
b) dla lokalu w budynku Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli 5,38 zł za m² (zał. Nr 1),

§ 2. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w ww. lokalach mieszkalnych oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali określa regulamin, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 36 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania opłat za dostarczanie energii cieplnej z kotłowni szkolnych do mieszkań nauczycielskich znajdujących się w budynkach szkolnych z terenu Gminy Wiązownica.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do opłat od 1 stycznia 2014 r.

 

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-03-26
Publikujący -

Wójt Gminy Wiązownica informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w miejscowości Cetula do urzędu wpłynął jeden wniosek.
Po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Rady Gminy ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych
i Rodziny , Wójt Gminy Wiązownica przyznał dotację:

1. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Cetula – Ludowy Klub Sportowy ,, Dąb” Cetula - 17 000 zł.

Wiązownica, 18.03.2014 r.

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-03-19
Publikujący -

Wójt Gminy Wiązownica informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie gminy do urzędu wpłynęło siedem wniosków, po jednym do danego zadania.
Po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Rady Gminy ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny , Wójt Gminy Wiązownica przyznał dotację:

1. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Wiązownica – Klub Sportowy Wiązownica - 80 000 zł

2. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Szówsko – Klub Sportowy Szówsko - 29 000 zł

3. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Zapałów – Ludowy Klub Sportowy ,,ORKAN’’ Zapałów - 26 000 zł

4. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Piwoda – Klub Sportowy ,, SANTOS-PIWODA’’ - 64 000 zł

5. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Ryszkowa Wola – Ludowy Klub Sportowy w Ryszkowej Woli - 17 000 zł

6. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Mołodycz – Ludowy Klub Sportowy Mołodycz - 20 000 zł

7. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Manasterz- Ludowy Klub Sportowy w Manasterzu - 24 000 zł.

 

Wiązownica, 28.02.2014r.


Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-02-28
Publikujący -

Zarządzenie Nr 11 /2014
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 17 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Na podstawie § 3 ust.2 uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica, zarządzam, co następuje:

więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2014-02-18
Publikujący -
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 24 lipca 2024r. 05:43:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.