Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Obwieszczenie
LŚ.6220.01.01.2023.MB                                                                                                  Wiązownica, dnia 27.02.2023 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),
 
 
zawiadamia strony, iż:
  1. Na wniosek firmy Edmonton Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19 (10 piętro), 00-854 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Mariusza Adamczewskiego – Prezesa Zarządu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 61 MW obejmująca trzy etapy jego realizacji tj. o mocy do 50 MW i do 11 MW, magazynów energii o mocy do 200 MW wraz z niezbędną infrastruktura towarzysząca, zlokalizowanego na działkach nr ew. 1, 2 obręb 0012 Zapałów, na działkach nr ew. 525, 526, 527, 528 obręb 0008 Surmaczówka i na działkach nr ew. 49, 58, 52, 53, 38, 35/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 107/5, 179, 181/1, 181/2, 160, 161/1, 200, 169/1, 169/2, 168/2 obręb 0011 Wólka Zapałowska, gmina Wiązownica, powiat jarosławski, województwo podkarpackie”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działach o następujących numerach ewidencyjnych gruntu: 1 i 2 położonych w miejscowości Zapałów, działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 525, 526, 527 i 528 położonych w miejscowości Surmaczówka oraz na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 49, 58, 52, 53, 38, 35/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 107/5, 179, 181/1, 181/2, 160, 161/1, 200, 169/1, 169/2 i 168/2 położonych w miejscowości Wólka Zapałowska.
  2. Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 54 lit. a i b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Stanowi zatem przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  3. Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, I piętro, pokój nr 21 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7:30 do 15:30, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wiazownica.com.
 
P O U C Z E N I E
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
Wójt 
Krzysztof Strent
Podmiot publikujący
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-02-27 00:00
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-02-27 10:13
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 15 lipca 2024r. 06:15:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.