Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY WIAZOWNICA OGŁASZA NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na sprzedaż równiarki samobieżnej SVEDALA ARBRA DS4
Wiązownica 16.03.2022r.                                              Znak: ZGK.26.01L.2022DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY WIAZOWNICA OGŁASZA
NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż równiarki samobieżnej SVEDALA ARBRA DS4


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. z 19.10.1993r. nr 97 poz. 443).
 

 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego.
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
  ul. Warszawska 17
 37-522 Wiązownica
 NIP 792-18-81-594
Regon 650959179

 1. Przedmiot sprzedaży:
Równiarka samobieżna SVEDALA ARBRA DS4
            Numer identyfikacyjny TN14278
            Producent Szwecja
            Rok produkcji 1965

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawaną równiarkę .
Równiarkę można obejrzeć i zapoznać się z jej stanem technicznym na terenie oczyszczalni ścieków ul. Nad Sanem 50, 37-522 Wiązownica w dniach od 21.03.2022 do 25.03.2022 w godz. 10:00-12:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze Sprzedającym (osoba do kontaktu w godzinach pracy Zakładu: Foryś Marek tel. 604 297 100 lub Dariusz Grześ                    tel. 603 912 400).
 1. Cena wywoławcza brutto (zawiera 23% podatku VAT)
 • 34 500,00zł.   (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100).
 1. Wartość postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 350.00zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt  złotych 00/10), zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Każda z osób uczestniczących w przetargu może zaoferować dowolną kwotę, która jest wyższa od ceny wywoławczej (a następnie od najwyższej zgłoszonej oferty) nie mniej niż o kwotę postąpienia.
 1. Warunki uczestnictwa w przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (przelewem lub gotówką ) wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwoty 3 450.00zł (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica nr 43 90961014 2002140002280001  w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica z dopiskiem :Wadium -  równiarka samobieżna SVEDALA ARBRA DS4” lub w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica w terminie do dnia 01.04.2022r. do godz. 9:00. W przypadku wpłaty na konto Zakładu, termin uzna się za zachowany, jeżeli pieniądze w tym terminie wpłyną na konto.
Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli Oferent , którego oferta zostanie przyjęta , uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium wpłacone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a Oferentowi , który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży i zapłacenia ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Sprzedającego, a przetarg zostanie unieważniony.
Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym równiarki. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu  zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan faktyczny i prawny równiarki , który przyjmuje bez zastrzeżeń.

 1. Pozostałe informacje:
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 01.04.2022r. o godz. 10:00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica, pokój nr 4 .
 2. Sprzedaż równiarki nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
 3. Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, którzy w momencie otwarcia przetargu ustnego przedstawią dokument identyfikujący uczestnika przetargu, a jeżeli w imieniu uczestnika              w przetargu będzie występował pełnomocnik lub reprezentant także dokument pełnomocnictwa lub stosowny dokument świadczący o zdolności do reprezentowania osoby prawnej. Oryginały ww. dokumentów powinny być okazane Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
 4. Stawienie jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
 5. Wydanie równiarki potwierdzone zostanie protokołem.
 6. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez nabywcę ceny nabycia.
 7. Sprzedający nie odpowiada za ukryte wady równiarki.
 
 1. Wszelkie informacje na temat sprzedaży równiarki uzyskać można w Zakładzie Gospodarki Komunalne Gminy Wiązownica, pok. Nr 2 oraz telefonicznie pod  nr tel. 603 912 400 .
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu (zamknięcie przetargu), przesunięcie terminu bez podania przyczyny. W takim przypadku wpłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone wszystkim Oferentom.
 3. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.wiazownica.com, i tablicy ogłoszeń w ZGK Gminy Wiązownica.
 1. Klauzula informacyjna RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

-  administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica ul. Warszawska 17, 37-522 Wiązownica.
-  u Sprzedającego wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com
-  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem na sprzedaż Równiarka samobieżna SVEDALA ARBRA DS4, znak sprawy: ZGK.26.01L.2022  prowadzonym w trybie przetargu ustnego  nieograniczonego(licytacja)
-  W niektórych sytuacjach Sprzedający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa;
-  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Sprzedającego tj. pracownikom i współpracownikom Sprzedającego, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Sprzedający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych, np. kurierom (lub placówkom pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych;
-  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;  
-  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
-  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych pochodzących bezpośrednio od Pani/Pana dotyczących imienia i nazwiska, numeru NIP, Numeru PESEL jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach, związanym z udziałem w postępowaniu; niepodanie określonych danych uniemożliwia udział w w/w postępowaniu;  
-  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
* prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


 
 
                                                                                                              Dyrektor
                                                                                                  ZGK Gminy Wiązownica
                                                                                                        Artur Żołyniak
 


Pliki do pobrania:
1. Wycena rzeczoznawcy: pobierz

Podmiot publikujący
WytworzyłArtur ŻOŁYNIAK - Dyrektor ZGK2022-03-17 01:00
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-03-17 16:19
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-03-18 13:12
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 06 lutego 2023r. 17:31:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.