URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu.

ZMIANY:
2019-08-19 14:36:37: Dodano wynik do przetargu
2019-07-30 11:11:33: Dodano plik Informacja z sesji otwarcia ofert.doc
Więcej >>>
2019-07-23 14:08:37: Dodano plik Zmiana ogłoszenia UZP.pdf
2019-07-23 13:50:23: Dodano plik Modyfikacja treści siwz.docx
2.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu
uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Wiązownica w roku szkolnym 2019/2020 i
2020/2021. Dowóz i odwóz uczniów do szkół odbywał się będzie w dni nauki szkolnej, z
wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz innych ustawowych wolnych dni od
zajęć szkolnych. 2.2 Usługa świadczona będzie w oparciu o komunikację regularną specjalną na
podstawie biletów miesięcznych. 2.3 Usługi świadczone będą zgodnie z zasadami i obowiązkami
wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności: ustawy z dnia 6
września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.), ustawy z dnia 16
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.), ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1983 ze zm.) oraz ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.). 2.4
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu do szkół
oraz w drodze powrotnej. 2.5 Wykonawca, który będzie świadczył usługę dowozu dzieci, będzie
zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością miejsc
siedzących, dostosowaną do ilości dowożonych osób. 2.6 Dowóz uczniów będzie realizowany według
opracowanego przez szkoły rozkładów godzin nauczania. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany
tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych i nieprzewidzianych w
organizacji roku szkolnego. Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której
zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na niżej
wyszczególnionych rejonach i trasach dowozu, na podstawie miesięcznych biletów szkolnych
wykupionych u przewoźnika – Wykonawcy. 2.7 Pojazdy przeznaczone do wykonywania zamówienia
(dowozu dzieci do szkół) muszą być oznakowane, zarejestrowane, posiadać aktualne badania
techniczne, posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do
ruchu drogowego. 2.8 Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie regularnych
specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze gminy Wiązownica. 2.9
W przypadku awarii autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1
godziny od powstania awarii, autobus spełniające właściwe wymagania techniczne w ruchu
drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo
koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez
Zamawiającego. 2.10 Wykonawca zobowiązany jest przez okres trwania niniejszej umowy posiadać
polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej. 2.11
Szacunkowa liczba dzieci, które korzystać będą z dowozów do szkół w roku szkolnym 2019;/2020
wynosi 179 uczniów, a w roku szkolnym 2020-2021 – 186 uczniów, w tym: 1. Szkoła Podstawowa w
Wiązownicy 27/29 uczniów, 2. Szkoła Podstawowa w Szówsku 51/50 uczniów, 3. Szkoła Podstawowa
w Zapałowie 20/25 uczniów, 4. Szkoła Podstawowa w Piwodzie 39/42 uczniów, 5. Szkoła
Podstawowa w Mołodyczu 42/40 uczniów. Liczby uczniów są prognozowane i orientacyjne, które
mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 2.12 Dowozem objęci będą uczniowie
zamieszkali w następujących miejscowościach: Nielepkowice do SP w Wiązownicy; Koniaczów i
Sobiecin, Szówsko Krzyżówka do SP w Szówsku; Wólka Zapałowska, Surmaczówka i Ryszkowa
Wola (Pochodaje) do SP w Zapałowie; Cetula do SP w Piwodzie; Radawa i Mołodycz do SP w
Mołodyczu; 2.13 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ PODZIELONY NA 5 CZĘŚCI. Część Nr
1 Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły podstawowej w Wiązownicy w roku
szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie trwania dowozu. Trasa Nr 1 -
dowóz uczniów na trasie Nielepkowice - Wiązownica; Część Nr 2 Dowóz uczniów z terenu gminy
Wiązownica do szkoły podstawowej w Szówsku w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z
zapewnieniem opieki w czasie trwania dowozu. Trasa Nr 1 - dowóz uczniów na trasie Sobiecin -
Koniaczów - Szówsko; Część Nr 3 Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły
podstawowej w Zapałowie w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w
czasie trwania dowozu. Trasa Nr 1 - dowóz uczniów na trasie Wólka Zapałowska – Zapałów; Trasa Nr
2 - dowóz uczniów na trasie Surmaczówka – Ryszkowa Wola (Pochodaje) –Zapałów Część Nr 4
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły podstawowej w Piwodzie w roku szkolnym
2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie trwania dowozu. Trasa Nr 1 - dowóz
uczniów na trasie Cetula - Piwoda Część Nr 5 Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły
podstawowej w Mołodyczu w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w
czasie trwania dowozu. Trasa Nr 1 - dowóz uczniów na trasie Radawa - Mołodycz - Mołodycz Szkoła
Odległości w km oraz ilość dowożonych dzieci dla poszczególnych tras dowozu podano w załączniku
do SIWZ – Harmonogram dowozu. 2.14 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował
przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ. 2.15 Wykonawca podejmujący się realizacji
przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do realizacji zadania w oparciu o obowiązujące przepisy,
przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, uprawnienia i potencjał oraz osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 2.16 Wykonawca zobowiązany jest do
skalkulowania i wykonania wszelkich usług niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu. 2.17
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami
niniejszej SIWZ, zapisami złożonej oferty i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów
prawa, standardów i norm, siłami własnymi lub przez zlecone podwykonawstwo. 2.18 Zamawiający
wymaga, aby stosownie do przepisu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wykonawca lub podwykonawca
zatrudnił na umowę o pracę osoby wykonujące czynności związane z realizacją zamówienia, w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy – Kodeks pracy. W szczególności zamawiający wymaga, aby osoby
realizujące przedmiot zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony, czas określony lub okres próbny, w pełnym wymiarze czasu pracy. 2.19 Zamawiający
wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na umowę o pracę osoby, którym powierzone
zostaną czynności związane z realizacją zamówienia – tj. - min. 2 zatrudnione osoby (kierowca+
opiekun) na każdą odrębną część zamówienia). 2.20 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający
uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 2.19. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 2.20.1
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania
ich oceny, 2.20.2 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
w/w. wymogów, 2.20.3 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.21 Na
podstawie art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Pzp., na potwierdzenie faktu zatrudnienia, Wykonawca lub
podwykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy, oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
związane z przedmiotem zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, oraz dokumentów
potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek przez wykonawcę lub
podwykonawcę, w postaci np. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, lub zanonimizowanych, z
wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia.
2.22 Nieprzedłożenie dokumentów o których mowa w pkt. 2.20 w terminach określonych przez
Zamawiającego będzie traktowane jako uchylanie się od obowiązku zatrudnienia pracowników
świadczących czynności na podstawie umowy o pracę. 2.23 Sankcje w stosunku do Wykonawcy lub
Podwykonawcy, za wykonywanie czynności związanych z przedmiotem zamówienia przez osoby nie
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, lub nieprzedłożenia dokumentów lub dowodów na
potwierdzenie zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, określone zostały w projekcie
umowy.

Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązownica: Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do
szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki podczas
dowozu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Ogłoszenie nr 576921-N-2019 z dnia 2019-07-22 r.

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązownica, krajowy numer
identyfikacyjny 36623019100000, ul. Warszawska 15 , 37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie,
państwo Polska, tel. 16 622 36 31 , , e-mail cuw@wiazownica.com, , faks 16 622 36 31.
Adres strony internetowej (URL): www.wiazownica.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.wiazownica.com

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.wiazownica.com
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub
przesyłką kurierską
Adres:
CUW Gmina Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, pok. nr 36 II p.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów z terenu gminy
Wiązownica do szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem
opieki podczas dowozu.
Numer referencyjny: IZ.271.11.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
Wszystkie części
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu
uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Wiązownica w roku szkolnym 2019/2020 i
2020/2021. Dowóz i odwóz uczniów do szkół odbywał się będzie w dni nauki szkolnej, z
wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz innych ustawowych wolnych dni od
zajęć szkolnych. 2.2 Usługa świadczona będzie w oparciu o komunikację regularną specjalną na
podstawie biletów miesięcznych. 2.3 Usługi świadczone będą zgodnie z zasadami i obowiązkami
wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności: ustawy z dnia 6
września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.), ustawy z dnia 16
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.), ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1983 ze zm.) oraz ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.). 2.4
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu do szkół
oraz w drodze powrotnej. 2.5 Wykonawca, który będzie świadczył usługę dowozu dzieci, będzie
zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością miejsc
siedzących, dostosowaną do ilości dowożonych osób. 2.6 Dowóz uczniów będzie realizowany według
opracowanego przez szkoły rozkładów godzin nauczania. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany
tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych i nieprzewidzianych w
organizacji roku szkolnego. Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której
zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na niżej
wyszczególnionych rejonach i trasach dowozu, na podstawie miesięcznych biletów szkolnych
wykupionych u przewoźnika – Wykonawcy. 2.7 Pojazdy przeznaczone do wykonywania zamówienia
(dowozu dzieci do szkół) muszą być oznakowane, zarejestrowane, posiadać aktualne badania
techniczne, posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do
ruchu drogowego. 2.8 Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie regularnych
specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze gminy Wiązownica. 2.9
W przypadku awarii autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1
godziny od powstania awarii, autobus spełniające właściwe wymagania techniczne w ruchu
drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo
koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez
Zamawiającego. 2.10 Wykonawca zobowiązany jest przez okres trwania niniejszej umowy posiadać
polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej. 2.11
Szacunkowa liczba dzieci, które korzystać będą z dowozów do szkół w roku szkolnym 2019;/2020
wynosi 179 uczniów, a w roku szkolnym 2020-2021 – 186 uczniów, w tym: 1. Szkoła Podstawowa w
Wiązownicy 27/29 uczniów, 2. Szkoła Podstawowa w Szówsku 51/50 uczniów, 3. Szkoła Podstawowa
w Zapałowie 20/25 uczniów, 4. Szkoła Podstawowa w Piwodzie 39/42 uczniów, 5. Szkoła
Podstawowa w Mołodyczu 42/40 uczniów. Liczby uczniów są prognozowane i orientacyjne, które
mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 2.12 Dowozem objęci będą uczniowie
zamieszkali w następujących miejscowościach: Nielepkowice do SP w Wiązownicy; Koniaczów i
Sobiecin, Szówsko Krzyżówka do SP w Szówsku; Wólka Zapałowska, Surmaczówka i Ryszkowa
Wola (Pochodaje) do SP w Zapałowie; Cetula do SP w Piwodzie; Radawa i Mołodycz do SP w
Mołodyczu; 2.13 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ PODZIELONY NA 5 CZĘŚCI. Część Nr
1 Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły podstawowej w Wiązownicy w roku
szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie trwania dowozu. Trasa Nr 1 -
dowóz uczniów na trasie Nielepkowice - Wiązownica; Część Nr 2 Dowóz uczniów z terenu gminy
Wiązownica do szkoły podstawowej w Szówsku w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z
zapewnieniem opieki w czasie trwania dowozu. Trasa Nr 1 - dowóz uczniów na trasie Sobiecin -
Koniaczów - Szówsko; Część Nr 3 Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły
podstawowej w Zapałowie w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w
czasie trwania dowozu. Trasa Nr 1 - dowóz uczniów na trasie Wólka Zapałowska – Zapałów; Trasa Nr
2 - dowóz uczniów na trasie Surmaczówka – Ryszkowa Wola (Pochodaje) –Zapałów Część Nr 4
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły podstawowej w Piwodzie w roku szkolnym
2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie trwania dowozu. Trasa Nr 1 - dowóz
uczniów na trasie Cetula - Piwoda Część Nr 5 Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły
podstawowej w Mołodyczu w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w
czasie trwania dowozu. Trasa Nr 1 - dowóz uczniów na trasie Radawa - Mołodycz - Mołodycz Szkoła
Odległości w km oraz ilość dowożonych dzieci dla poszczególnych tras dowozu podano w załączniku
do SIWZ – Harmonogram dowozu. 2.14 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował
przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ. 2.15 Wykonawca podejmujący się realizacji
przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do realizacji zadania w oparciu o obowiązujące przepisy,
przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, uprawnienia i potencjał oraz osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 2.16 Wykonawca zobowiązany jest do
skalkulowania i wykonania wszelkich usług niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu. 2.17
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami
niniejszej SIWZ, zapisami złożonej oferty i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów
prawa, standardów i norm, siłami własnymi lub przez zlecone podwykonawstwo. 2.18 Zamawiający
wymaga, aby stosownie do przepisu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wykonawca lub podwykonawca
zatrudnił na umowę o pracę osoby wykonujące czynności związane z realizacją zamówienia, w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy – Kodeks pracy. W szczególności zamawiający wymaga, aby osoby
realizujące przedmiot zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony, czas określony lub okres próbny, w pełnym wymiarze czasu pracy. 2.19 Zamawiający
wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na umowę o pracę osoby, którym powierzone
zostaną czynności związane z realizacją zamówienia – tj. - min. 2 zatrudnione osoby (kierowca+
opiekun) na każdą odrębną część zamówienia). 2.20 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający
uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 2.19. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 2.20.1
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania
ich oceny, 2.20.2 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
w/w. wymogów, 2.20.3 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.21 Na
podstawie art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Pzp., na potwierdzenie faktu zatrudnienia, Wykonawca lub
podwykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy, oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
związane z przedmiotem zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, oraz dokumentów
potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek przez wykonawcę lub
podwykonawcę, w postaci np. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, lub zanonimizowanych, z
wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia.
2.22 Nieprzedłożenie dokumentów o których mowa w pkt. 2.20 w terminach określonych przez
Zamawiającego będzie traktowane jako uchylanie się od obowiązku zatrudnienia pracowników
świadczących czynności na podstawie umowy o pracę. 2.23 Sankcje w stosunku do Wykonawcy lub
Podwykonawcy, za wykonywanie czynności związanych z przedmiotem zamówienia przez osoby nie
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, lub nieprzedłożenia dokumentów lub dowodów na
potwierdzenie zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, określone zostały w projekcie
umowy.
II.5) Główny kod CPV: 60000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60100000-9
60112000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-06-25
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca posiada aktualne
na dzień składania ofert zezwolenia na wykonywanie krajowego, zarobkowego przewozu osób
pojazdami samochodowymi lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze
zm.). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia
wykonawcy oraz dokumentów i oświadczeń złożonych na wezwanie zamawiającego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak podano poniżej, dla
poszczególnych części zamówienia: W zakresie część nr 1 na kwotę 60 000 zł. W zakresie część nr
2 na kwotę 80 000 zł. W zakresie część nr 3 na kwotę 70 000 zł. W zakresie część nr 4 na kwotę 80
000 zł. W zakresie część nr 5 na kwotę 80 000 zł. Zamawiający uzna za spełnienie powyższego
warunku również w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi jeden dokument (np. polisę) z którego
wynikać będzie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000 zł. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na
podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów i oświadczeń złożonych na
wezwanie zamawiającego.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca będzie
dysponował potencjałem technicznym (środki transportu) niezbędnym do wykonania zamówienia ,
w odpowiedniej ilości, nie starsze niż 12 lat (decyduje data I rejestracji) w następującej ilości na
poszczególne części: Część nr 1 – 1 środek transportu z liczbą min. 30+1 miejsc siedzących, Część
nr 2 – 1 środek transportu z liczbą min. 51+1 miejsc siedzących, Część nr 3 – 1 środek transportu z
liczbą min. 25+1 miejsc siedzących, Część nr 4 – 1 środek transportu z liczbą min. 42+1 miejsc
siedzących, Część nr 5 – 1 środek transportu z liczbą min. 42+1 miejsc siedzących, Ocena
spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy oraz
dokumentów i oświadczeń złożonych na wezwanie zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2)
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu. 3) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, 4) odpisu
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) aktualne na dzień składania ofert zezwolenia na wykonywanie krajowego, zarobkowego
przewozu osób pojazdami samochodowymi lub licencji na wykonywanie krajowego transportu
drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ((t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 58 ze zm.). 2) ) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony o odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 3) wykaz narzędzi, wyposażenia
zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy
przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do SIWZ z podaniem całkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, 2) Kosztorys ofertowy, 3)
Parafowany wzór umowy, 4) Dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy), 5) Pisemne zobowiązanie
podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia w oryginale ( jeżeli dotyczy) Wraz z ofertą wykonawca powinien załączyć: 1)
Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące spełniania warunków udziału w
postępowaniu – zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 3 do SIWZ, 2) Oświadczenie na podstawie
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem
podanym w zał. nr 3 do SIWZ, 3) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji
Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy), 4)
Pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów
rejestrowych (jeżeli dotyczy),
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Termin płatności 20,00
Norma emisji spalin EURO 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany zawartej umowy mogą zostać dokonane wyłącznie za zgodą obu stron w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 1, mogą być dokonane
w przypadku zaistnienia poniższych warunków i dotyczyć w szczególności: a) zmiana wysokości
wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT w celu dostosowania do
aktualnie obowiązującej stawki, b) zmiany terminów-godzin odbioru dzieci –po przedłożeniu
uzasadnienia przez stronę wnioskującą. c) wysokości należnego wynagrodzenia w przypadku
zwiększenia lub zmniejszenia liczby dowożonych uczniów, d) zakresu i organizacji usługi, a w
szczególności rozkładów jazdy, tras, odstąpienia od realizacji części zamówienia, w przypadku
likwidacji trasy, 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np.
zmiana numeru rachunku bankowego, b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do
kontaktów między stronami. c) zmiana trasy wymienioną w zestawieniu kosztów zadania –załączniku
do SIWZ, w przypadku takiej konieczności. 4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w formie
aneksu pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach normowania Ustawą z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) i przypadkach
określonych w SIWZ. 5. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej
umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, nie dotyczy to sytuacji, gdy zostało to przewidziane w SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-30, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część
nr:
1 Nazwa:
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły podstawowej w Wiązownicy
w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie
trwania dowozu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.1
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół
podstawowych na terenie gminy Wiązownica w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021. Dowóz i odwóz
uczniów do szkół odbywał się będzie w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii
zimowych i letnich oraz innych ustawowych wolnych dni od zajęć szkolnych. 2.2 Usługa świadczona
będzie w oparciu o komunikację regularną specjalną na podstawie biletów miesięcznych. 2.3 Usługi
świadczone będą zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, a w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 58 ze zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2017
r., poz. 1983 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1990 ze zm.). 2.4 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie
dowozu do szkół oraz w drodze powrotnej. 2.5 Wykonawca, który będzie świadczył usługę dowozu
dzieci, będzie zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością
miejsc siedzących, dostosowaną do ilości dowożonych osób. 2.6 Dowóz uczniów będzie realizowany
według opracowanego przez szkoły rozkładów godzin nauczania. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych i nieprzewidzianych w
organizacji roku szkolnego. Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której
zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na niżej
wyszczególnionych rejonach i trasach dowozu, na podstawie miesięcznych biletów szkolnych
wykupionych u przewoźnika – Wykonawcy. 2.7 Pojazdy przeznaczone do wykonywania zamówienia
(dowozu dzieci do szkół) muszą być oznakowane, zarejestrowane, posiadać aktualne badania techniczne,
posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego.
2.8 Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w
krajowym transporcie drogowym na obszarze gminy Wiązownica. 2.9 W przypadku awarii autobusu
Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 godziny od powstania awarii,
autobus spełniające właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności
zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi
przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. 2.10 Wykonawca zobowiązany jest przez okres
trwania niniejszej umowy posiadać polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków i
odpowiedzialności cywilnej. 2.11 Szacunkowa liczba dzieci, które korzystać będą z dowozów do szkół w
roku szkolnym 2019;/2020 wynosi: 1. Szkoła Podstawowa w Wiązownicy 27/29 uczniów, Liczby
uczniów są prognozowane i orientacyjne, które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 2.12
Dowozem objęci będą uczniowie zamieszkali w następujących miejscowościach: Nielepkowice do SP w
Wiązownicy;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60100000-9, 60112000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Termin płatności 20,00
Morma emisji spalin EURO 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część
nr:
2 Nazwa:
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły podstawowej w Szówsku w
roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie trwania
dowozu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.1
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół
podstawowych na terenie gminy Wiązownica w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021. Dowóz i odwóz
uczniów do szkół odbywał się będzie w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii
zimowych i letnich oraz innych ustawowych wolnych dni od zajęć szkolnych. 2.2 Usługa świadczona
będzie w oparciu o komunikację regularną specjalną na podstawie biletów miesięcznych. 2.3 Usługi
świadczone będą zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, a w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 58 ze zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2017
r., poz. 1983 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1990 ze zm.). 2.4 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie
dowozu do szkół oraz w drodze powrotnej. 2.5 Wykonawca, który będzie świadczył usługę dowozu
dzieci, będzie zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością
miejsc siedzących, dostosowaną do ilości dowożonych osób. 2.6 Dowóz uczniów będzie realizowany
według opracowanego przez szkoły rozkładów godzin nauczania. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych i nieprzewidzianych w
organizacji roku szkolnego. Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której
zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na niżej
wyszczególnionych rejonach i trasach dowozu, na podstawie miesięcznych biletów szkolnych
wykupionych u przewoźnika – Wykonawcy. 2.7 Pojazdy przeznaczone do wykonywania zamówienia
(dowozu dzieci do szkół) muszą być oznakowane, zarejestrowane, posiadać aktualne badania techniczne,
posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego.
2.8 Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w
krajowym transporcie drogowym na obszarze gminy Wiązownica. 2.9 W przypadku awarii autobusu
Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 godziny od powstania awarii,
autobus spełniające właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności
zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi
przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. 2.10 Wykonawca zobowiązany jest przez okres
trwania niniejszej umowy posiadać polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków i
odpowiedzialności cywilnej. 2.11 Szacunkowa liczba dzieci, które korzystać będą z dowozów do szkół w
roku szkolnym 2019;/2020 wynosi 51 uczniów, a w roku szkolnym 2020-2021 – 50 uczniów, w tym: 2.
Szkoła Podstawowa w Szówsku 51/50 uczniów, Liczby uczniów są prognozowane i orientacyjne, które
mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 2.12 Dowozem objęci będą uczniowie zamieszkali w
następujących miejscowościach: Koniaczów i Sobiecin, Szówsko Krzyżówka do SP w Szówsku;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60100000-9, 60112000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Termin płatności 20,00
Norma emisji spalin EURO 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część
nr:
3 Nazwa:
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły podstawowej w Zapałowie w
roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie trwania
dowozu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.1
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół
podstawowych na terenie gminy Wiązownica w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021. Dowóz i odwóz
uczniów do szkół odbywał się będzie w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii
zimowych i letnich oraz innych ustawowych wolnych dni od zajęć szkolnych. 2.2 Usługa świadczona
będzie w oparciu o komunikację regularną specjalną na podstawie biletów miesięcznych. 2.3 Usługi
świadczone będą zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, a w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 58 ze zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2017
r., poz. 1983 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1990 ze zm.). 2.4 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie
dowozu do szkół oraz w drodze powrotnej. 2.5 Wykonawca, który będzie świadczył usługę dowozu
dzieci, będzie zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością
miejsc siedzących, dostosowaną do ilości dowożonych osób. 2.6 Dowóz uczniów będzie realizowany
według opracowanego przez szkoły rozkładów godzin nauczania. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych i nieprzewidzianych w
organizacji roku szkolnego. Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której
zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na niżej
wyszczególnionych rejonach i trasach dowozu, na podstawie miesięcznych biletów szkolnych
wykupionych u przewoźnika – Wykonawcy. 2.7 Pojazdy przeznaczone do wykonywania zamówienia
(dowozu dzieci do szkół) muszą być oznakowane, zarejestrowane, posiadać aktualne badania techniczne,
posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego.
2.8 Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w
krajowym transporcie drogowym na obszarze gminy Wiązownica. 2.9 W przypadku awarii autobusu
Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 godziny od powstania awarii,
autobus spełniające właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności
zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi
przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. 2.10 Wykonawca zobowiązany jest przez okres
trwania niniejszej umowy posiadać polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków i
odpowiedzialności cywilnej. 2.11 Szacunkowa liczba dzieci, które korzystać będą z dowozów do szkół w
roku szkolnym 2019;/2020 wynosi 20 uczniów, a w roku szkolnym 2020-2021 – 25 uczniów, w tym: 3.
Szkoła Podstawowa w Zapałowie 20/25 uczniów, Liczby uczniów są prognozowane i orientacyjne, które
mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 2.12 Dowozem objęci będą uczniowie zamieszkali w
następujących miejscowościach: Wólka Zapałowska, Surmaczówka i Ryszkowa Wola (Pochodaje) do SP
w Zapałowie;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60100000-9, 60112000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Termin płatności 20,00
Norma emisji spalin EURO 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część
nr:
4 Nazwa:
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły podstawowej w Piwodzie w
roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie trwania
dowozu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.1
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół
podstawowych na terenie gminy Wiązownica w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021. Dowóz i odwóz
uczniów do szkół odbywał się będzie w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii
zimowych i letnich oraz innych ustawowych wolnych dni od zajęć szkolnych. 2.2 Usługa świadczona
będzie w oparciu o komunikację regularną specjalną na podstawie biletów miesięcznych. 2.3 Usługi
świadczone będą zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, a w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 58 ze zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2017
r., poz. 1983 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1990 ze zm.). 2.4 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie
dowozu do szkół oraz w drodze powrotnej. 2.5 Wykonawca, który będzie świadczył usługę dowozu
dzieci, będzie zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością
miejsc siedzących, dostosowaną do ilości dowożonych osób. 2.6 Dowóz uczniów będzie realizowany
według opracowanego przez szkoły rozkładów godzin nauczania. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych i nieprzewidzianych w
organizacji roku szkolnego. Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której
zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na niżej
wyszczególnionych rejonach i trasach dowozu, na podstawie miesięcznych biletów szkolnych
wykupionych u przewoźnika – Wykonawcy. 2.7 Pojazdy przeznaczone do wykonywania zamówienia
(dowozu dzieci do szkół) muszą być oznakowane, zarejestrowane, posiadać aktualne badania techniczne,
posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego.
2.8 Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w
krajowym transporcie drogowym na obszarze gminy Wiązownica. 2.9 W przypadku awarii autobusu
Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 godziny od powstania awarii,
autobus spełniające właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności
zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi
przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. 2.10 Wykonawca zobowiązany jest przez okres
trwania niniejszej umowy posiadać polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków i
odpowiedzialności cywilnej. 2.11 Szacunkowa liczba dzieci, które korzystać będą z dowozów do szkół w
roku szkolnym 2019;/2020 wynosi 39 uczniów, a w roku szkolnym 2020-2021 – 42 uczniów, w tym: 4.
Szkoła Podstawowa w Piwodzie 39/42 uczniów, Liczby uczniów są prognozowane i orientacyjne, które
mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 2.12 Dowozem objęci będą uczniowie zamieszkali w
następujących miejscowościach: Cetula do SP w Piwodzie;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60100000-9, 60112000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Termin płatności 20,00
Norma emisji spalin EURO 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część
nr:
5 Nazwa:
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły podstawowej w Mołodyczu w
roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie trwania
dowozu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.1
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół
podstawowych na terenie gminy Wiązownica w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021. Dowóz i odwóz
uczniów do szkół odbywał się będzie w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii
zimowych i letnich oraz innych ustawowych wolnych dni od zajęć szkolnych. 2.2 Usługa świadczona
będzie w oparciu o komunikację regularną specjalną na podstawie biletów miesięcznych. 2.3 Usługi
świadczone będą zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, a w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 58 ze zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2017
r., poz. 1983 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1990 ze zm.). 2.4 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie
dowozu do szkół oraz w drodze powrotnej. 2.5 Wykonawca, który będzie świadczył usługę dowozu
dzieci, będzie zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością
miejsc siedzących, dostosowaną do ilości dowożonych osób. 2.6 Dowóz uczniów będzie realizowany
według opracowanego przez szkoły rozkładów godzin nauczania. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych i nieprzewidzianych w
organizacji roku szkolnego. Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której
zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na niżej
wyszczególnionych rejonach i trasach dowozu, na podstawie miesięcznych biletów szkolnych
wykupionych u przewoźnika – Wykonawcy. 2.7 Pojazdy przeznaczone do wykonywania zamówienia
(dowozu dzieci do szkół) muszą być oznakowane, zarejestrowane, posiadać aktualne badania techniczne,
posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego.
2.8 Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w
krajowym transporcie drogowym na obszarze gminy Wiązownica. 2.9 W przypadku awarii autobusu
Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 godziny od powstania awarii,
autobus spełniające właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności
zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi
przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. 2.10 Wykonawca zobowiązany jest przez okres
trwania niniejszej umowy posiadać polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków i
odpowiedzialności cywilnej. 2.11 Szacunkowa liczba dzieci, które korzystać będą z dowozów do szkół w
roku szkolnym 2019;/2020 wynosi 42 uczniów, a w roku szkolnym 2020-2021 – 186 uczniów, w tym: 5.
Szkoła Podstawowa w Mołodyczu 42/40 uczniów. Liczby uczniów są prognozowane i orientacyjne, które
mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 2.12 Dowozem objęci będą uczniowie zamieszkali w
następujących miejscowościach: Radawa i Mołodycz do SP w Mołodyczu;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60100000-9, 60112000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Termin płatności 20,00
Norma emisji spalin EURO 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Data składania ofert:
2019-07-30 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-07-22 15:06:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2019-08-19 14:36:37
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 121.13 KbPlik doc
2. Harmonogram dowozu 15.96 KbPlik doc
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 20.65 KbPlik doc
4. Oświadczenie RODO 13.65 KbPlik doc
5. Kosztorys / wycena 14.16 KbPlik doc
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 22.15 KbPlik doc
7. Oświadczeenie wykonawcy o niezaleganiu w podatkach lokalnych 16.31 KbPlik doc
8. Zobowiązanie podmiotu trzeciego-wzór 19.64 KbPlik doc
9. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 36.00 KbPlik doc
10. Wykaz potencjału technicznego 15.36 KbPlik doc
11. Formularz oferty 19.57 KbPlik doc
12. Projekt umowy 73.50 KbPlik doc
13. Projekt umowy 64.00 KbPlik doc
14. Projekt umowy 62.50 KbPlik doc
15. Projekt umowy 62.50 KbPlik doc
16. Projekt umowy 64.00 KbPlik doc
17. Modyfikacja treści siwz. 14.72 KbPlik doc
18. Zmiana treści ogłoszenia UZP 51.87 KbPlik pdf
19. Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 50.00 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 22 listopada 2019r. 08:10:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.