URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Świadczenie usług obejmujących wycenę nieruchomości, na potrzeby związane z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Gminie Wiązownica w 2019 r.

ZMIANY:
2019-01-21 15:02:44: Dodano wynik do przetargu
2019-01-18 14:54:55: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.docx
1. Przedmiotem niniejszego postepowania jest świadczenie usług obejmujących wycenę nieruchomości, na potrzeby związane z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Urzędzie Gminy Wiązownica, oraz złożoną ofertą, która stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2.   Wykonawca będzie sporządzał operaty w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia
      2019 roku .
3.   Wykonanie operatów zlecane będzie sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego.
4.   Dokumentacja wyceny nieruchomości winna zawierać:
 1. operat szacunkowy zgodny z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.)
 2. obraz (zdjęcia) fotograficzny;
 3. protokół oględzin nieruchomości podpisany przez rzeczoznawcę majątkowego;
 4. zaznaczenie na planie  nieruchomości szacowanej;
 5. wycinek mapy ewidencyjnej/zasadniczej (w uzasadnionych przypadkach wypis z rejestru gruntów).
5. Strony uzgadniają, że operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub inne istotne zmiany czynników wpływających na proces szacowania nieruchomości – określenia wartości nieruchomości.
6. Operat może być wykorzystywany po upływie okresu czasu, o którym mowa w ust. 6 poprzez potwierdzenie przez Wykonawcę jego aktualności, które może być zlecone w terminie do 12 miesięcy po upływie tego okresu.
7. W przypadku wadliwego wykonania  operatu szacunkowego Wykonawca zobowiązany jest  pokryć koszty wykonanej opinii oraz przedłożyć nową, nie zawierającą błędów wycenę,                    w terminie do 7 dni od dnia wezwania, bez dodatkowego wynagrodzenia.
 
    Zakres przedmiotu zamówienia  obejmuje:
 • Wycena działki rolnej
 • Wycena działki leśnej
 • Wycena działki budowlanej
 • Wycena działki rekreacyjnej
 • Wycena działki zabudowanej
 • Wycena  lokalu mieszkalnego
 • Wycena  lokalu użytkowego
 • Wycena domku letniskowego
 • Wycena służebności gruntowej.
 
8.    Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9.    Zamawiający  informuje, że przedmiot zamówienia będzie realizowany do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie.
10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu usług ze względu na  zmniejszone zapotrzebowanie.
11.  Dane zawarte w formularzu dostaw mają charakter szacunkowy i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń co do ilości
       faktycznie zamawianych przez Zamawiającego usług  w ciągu roku.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych  między poszczególnymi rodzajami opracowań w     
      przypadku uzasadnionych potrzeb, pod warunkiem, że przesunięcia te nie przekroczą maksymalnej kwoty wynagrodzenia
      ustalonego w umowie.         

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy w przypadku, gdy  z powodów
      ekonomicznych,    bieżących potrzeb lub innych  powodów, będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
13. W związku z ograniczeniem zakresu dostaw Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe
      względem Zamawiającego.
Znak: IZ.271.I.3.2019                                                    Wiązownica, 08.01.2019 r.
                                                                                                            
......................................
(pieczęć  nagłówkowa)
                              
Zapytanie ofertowe
 
 
Świadczenie usług obejmujących wycenę nieruchomości, na potrzeby związane z bieżącą gospodarką nieruchomościami w  Gminie Wiązownica w  2019 r.”
 
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina  Wiązownica              ul. Warszawska 15
REGON                                  650900364
NIP                                         792 20 31 567  
Miejscowość                          Wiązownica
Adres                                      37-522  Wiązownica
pow. jarosławski
Strona internetowa:                www.wiazownica.com
Godziny urzędowania                       Poniedziałek – Piątek 7 30 - 1530
tel. / fax                                  (016) 622 36 31,  fax  (016) 622 36 31 wew. 23
e-mail:                                                sekretariat@wiazownica.com
 
II. Tryb udzielenia zamówienia:
1.    Zgodnie z art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz.1986 ze zm.) przy udzielaniu niniejszego zamówienia, ustawy nie stosuje się.
2.    Postępowanie prowadzone jest zgodnie z uregulowaniami wewnętrznego regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro.
3.    Zapytanie ofertowe  zostało  zamieszczone  na stronie internetowej  zamawiającego oraz na  tablicy ogłoszeń urzędu.
 
III. Terminy realizacji zamówienia:
1.   Usługi  będą świadczone w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia.
1. Przedmiotem niniejszego postepowania jest świadczenie usług obejmujących wycenę nieruchomości, na potrzeby związane z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Urzędzie Gminy Wiązownica, oraz złożoną ofertą, która stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2.   Wykonawca będzie sporządzał operaty w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia
      2019 roku .
3.   Wykonanie operatów zlecane będzie sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego.
4.   Dokumentacja wyceny nieruchomości winna zawierać:
 1. operat szacunkowy zgodny z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.)
 2. obraz (zdjęcia) fotograficzny;
 3. protokół oględzin nieruchomości podpisany przez rzeczoznawcę majątkowego;
 4. zaznaczenie na planie  nieruchomości szacowanej;
 5. wycinek mapy ewidencyjnej/zasadniczej (w uzasadnionych przypadkach wypis z rejestru gruntów).
5. Strony uzgadniają, że operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub inne istotne zmiany czynników wpływających na proces szacowania nieruchomości – określenia wartości nieruchomości.
6. Operat może być wykorzystywany po upływie okresu czasu, o którym mowa w ust. 6 poprzez potwierdzenie przez Wykonawcę jego aktualności, które może być zlecone w terminie do 12 miesięcy po upływie tego okresu.
7. W przypadku wadliwego wykonania  operatu szacunkowego Wykonawca zobowiązany jest  pokryć koszty wykonanej opinii oraz przedłożyć nową, nie zawierającą błędów wycenę,                    w terminie do 7 dni od dnia wezwania, bez dodatkowego wynagrodzenia.
 
    Zakres przedmiotu zamówienia  obejmuje:
 • Wycena działki rolnej
 • Wycena działki leśnej
 • Wycena działki budowlanej
 • Wycena działki rekreacyjnej
 • Wycena działki zabudowanej
 • Wycena  lokalu mieszkalnego
 • Wycena  lokalu użytkowego
 • Wycena domku letniskowego
 • Wycena służebności gruntowej.
 
8.    Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9.    Zamawiający  informuje, że przedmiot zamówienia będzie realizowany do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie.
10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu usług ze względu na  zmniejszone zapotrzebowanie.
11.  Dane zawarte w formularzu dostaw mają charakter szacunkowy i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń co do ilości faktycznie zamawianych przez Zamawiającego usług  w ciągu roku.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych  między poszczególnymi rodzajami opracowań w przypadku uzasadnionych potrzeb, pod warunkiem, że przesunięcia te nie przekroczą maksymalnej kwoty wynagrodzenia ustalonego w umowie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy w przypadku, gdy  z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych  powodów, będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
 1. W związku z ograniczeniem zakresu dostaw Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego.
 
V. Warunki  udziału  w  postępowaniu.
1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy,
Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1     Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile  wynika to z odrębnych przepisów.
     Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2       Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
                   Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3       Zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie)
 Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje  co najmniej 1 osobą (rzeczoznawcą majątkowym) posiadających aktualne uprawnienia zawodowe
w zakresie szacowania nieruchomości,
 
VI.  Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą:
 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
 1. formularz ofertowy,
 2. kosztorys/wycena usług,
 3. oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do zapytania,
 4. oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem podanym w zał. dio zapytania,
 5. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem ,
 6. wykaz osób wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z kserokopią uprawnień,
 7. oświadczenie RODO,
 8. pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),
 1. Oferta wykonawców wspólne ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna itp.) musi spełniać następujące wymagania (jeżeli dotyczy):
 1. podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum,
 2. oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu
  i braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
 3. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy wykonawca w zakresie w jakim go dotyczą.
 
3.    Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
4.    Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
5.    Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i terminu realizacji zamówienia, Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną, a w przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.
6.    Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako niezmienne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
 
VII. Kryteria oceny ofert
 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:
 
Nazwa kryterium Waga i liczba punktów Sposób oceny Wzór
Cena
(Kc)
100% = 100 pkt. Matematyczny
 
Punktacja przyznana w sposób określony wskazanym wzorem.
 
Najniższa cena ofertowa
---------------------------------------x100
cena oferty badanej
 
 
 
 1. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
 2. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia ostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
 
VIII. Sposób przygotowania oferty:
1.  Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z zał. nr 1 – formularz oferty do zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.
2.    Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
3.    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
4.    Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać  z tłumaczeniem na język polski.
5.    Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6.    Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
7.    Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
8.    Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
9.    Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego lub unieważnić postępowania bez podania przyczyn.
10. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego z napisem na kopercie:
 
Świadczenie usług obejmujących wycenę nieruchomości, na potrzeby związane z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Gminie Wiązownica w  2019 r.”
 
IX.   Opis sposobu obliczenia ceny:
 1. Kosztorys ofertowy, na podstawie którego zostanie określone wynagrodzenie  należy wykonać poprzez podanie kwoty jednostkowej netto w danej pozycji wyceny powiększonej o należny podatek VAT, i uzyskaną w ten sposób cenę jednostkową brutto pomnożyć przez ilość/szt. jednostek przedmiarowych.
 2. Cenę  oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Cena oferty winna uwzględniać wszelkie należne opłaty, w szczególności podatki – w tym
        podatek VAT.
 
X.   Odrzucenie ofert.
 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 1.  treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 2.  oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
1.3  oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, pomimo  wezwania przez Zamawiającego Wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów.
2.  Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, jeżeli:
  2.1  wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
  2.2  nie spełnia określonych warunków udziału w postępowaniu.
 
XI.  Termin i miejsce składania ofert:
1.    Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego
        Urząd Gminy Wiązownica  ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica
        Pokój nr 22 I p. (Sekretariat)
        do dnia 17-01-2019 do godz. 10:00
2.     Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu
        do wniesienia odwołania.
3.     Otwarcie  ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
        Pokój nr 25 I p. (Sala narad)
        do dnia 17-01-2019 o godz. 10:15

4.     Sesja otwarcia ofert
4.1       Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje:     nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cenę, a także inne informacje, np: termin wykonania zamówienia, warunki płatności.
4.2       Wykonawca który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z    wnioskiem o przesłanie informacji   ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.
4.3       Badanie i ocena złożonych ofert dokonana zostanie przez komisję przetargową w części     niejawnej postępowania przetargowego.
4.4       Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień  dotyczących treści  złożonych przez nich ofert.
4.5      Zamawiający poprawi w ofercie:
 • oczywiste omyłki pisarskie;
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych    dokonanych poprawek;
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
4.6 O wprowadzonych poprawkach zamawiający niezwłocznie informuje wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 
XII. Zmiany w umowie
1.       Wszelkie zmiany zawartej umowy winny dla swojej ważności dokonywane być w formie pisemnej.
2.       W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie   leży    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3.       Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać  uzasadnienie.
4.       Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie strony.
         Zmiany te nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w
         zapytaniu ofertowym.
5.      W szczególności Zamawiający, dopuszcza:
        1)      aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy,
            zmianę adresu siedziby czy lokalizacji Zamawiającego, gdzie będą świadczone
            usługi, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,
                2)     zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od
            Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności
wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze stron musi udokumentować,
 1. zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z powodu uzasadnionych
zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla  Zamawiającego,
 1. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki         
podatku VAT na usługi pocztowe w trakcie  obowiązywania niniejszej umowy,
 1. zmniejszenia  zakresu usług wynikającego z bieżących potrzeb z jednoczesnym
           zmniejszeniem wynagrodzenia.
 
XIII. Klauzula informacyjna – art. 13 RODO   o   przetwarzaniu   danych   osobowych   w   celu
       związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 
 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępując do postępowania  wraz z ofertą  złożył oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub art. 14 RODO, według  załącznika do zapytania.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej „RODO”, informuję, że:
 3. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu  jest Wójt/Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 4. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Ewa Gawron, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Świadczenie usług obejmujących wycenę nieruchomości, na potrzeby związane z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Gminie Wiązownica w  2019 r.”
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  o art. 8 i 96 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018, poz. 1986 ze zmianami),
 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Obowiązek podania przez Państwa  danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp. związanym z  udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 5. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza  przepisy RODO;
 1. Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych
    dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
    publicznego  nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienie korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
XIV.   Postanowienia końcowe:
1.       Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów    kodeksu cywilnego.
2.       Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do unieważnienia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
3.       Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.       Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie  przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5.       Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na  stronie internetowej zamawiającego, zaś wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.
 
 
Załączniki:
1.  Formularz ofertowy
2.  Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3.  Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
4.  Zakres usług/ kosztorys.
5.  Wykaz osób
6.  Oświadczenie RODO
                       
 
                                                                          Wójt Gminy Wiązownica
                                                                               Marian Jerzy Ryznar
            
 
 
Data składania ofert:
2019-01-17 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-01-09 09:41:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2019-01-21 15:02:44
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 115.50 KbPlik doc
2. Zapytanie ofertowe 115.50 KbPlik doc
3. Formularz oferty 17.79 KbPlik doc
4. Oświadczenie - podstawy wykluczenia 22.51 KbPlik doc
5. Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu 20.76 KbPlik doc
6. Oświadczenie RODO 13.58 KbPlik doc
7. Wykaz osób 14.10 KbPlik doc
8. Zakres usług/kosztorys 20.69 KbPlik doc
9. Informacja z otwarcia ofert 14.20 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 22 sierpnia 2019r. 09:05:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.