URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Remont cmentarza wojennego z I wojny światowej w miejscowości Mołodycz – etap II.

ZMIANY:
2018-10-19 10:22:48: Dodano wynik do przetargu
2018-10-15 11:14:48: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.docx
1. Przedmiotem zamówienia jest remont cmentarza wojennego z I wojny światowej w miejscowości Mołodycz – etap II.
2.    W ramach zamówienia przewiduje się następujący zakres robót do wykonania:
 1. demontaż istniejącego ogrodzenia,
 2. roboty przygotowawcze i roboty ziemne,
 3. betonowanie słupków ogrodzeniowych zbrojonych, wys. 1 m. Słupki betonowe posadowione w gruncie /obetonować/ - 28 szt.,
 4. montaż elementów ogrodzenia, rygle metalowe w przestrzeni międzysłupowej (29 szt.),
 5. wykonanie i montaż krzyża dębowego – 1 szt.
 6. plantowanie  pow. gruntu,
Uwaga: poziom posadowienia słupków i rygli należy stopniować zgodnie ze spadkiem terenu.
3.   Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono na rysunkach:
      - rzut projektowanego ogrodzenia cmentarza,
      - rysunek przęsła,
      - rysunek krzyża.
Znak: IZ.271.I.16.2018                                                                  Wiązownica, 09.10.2018 r.
                                                                                                            
 
......................................
(pieczęć  nagłówkowa)         
 
 
 
Zapytanie ofertowe
Remont cmentarza wojennego z I wojny światowej w miejscowości Mołodycz – etap II.
 
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina  Wiązownica  ul. Warszawska 15
REGON                                  650900364
NIP                                         792 20 31 567  
Miejscowość                          Wiązownica
Adres                                      37-522  Wiązownica
pow. jarosławski
Strona internetowa:                www.wiazownica.com
Godziny urzędowania                       Poniedziałek – Piątek 7 30 - 1530
tel. / fax                                  (016) 622 36 31,  fax  (016) 622 36 31 wew. 23
e-mail:                                                sekretariat@wiazownica.com
 
II. Termin wykonania (zakończenia):
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 20.11.2018 r.
 
III. Tryb udzielenia zamówienia:
Zgodnie z art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) przy udzielaniu niniejszego Zamówienia, ustawy nie stosuje się.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z uregulowaniami wewnętrznego regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro.
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont cmentarza wojennego z I wojny światowej w miejscowości Mołodycz – etap II.
2.    W ramach zamówienia przewiduje się następujący zakres robót do wykonania:
 1. demontaż istniejącego ogrodzenia,
 2. roboty przygotowawcze i roboty ziemne,
 3. betonowanie słupków ogrodzeniowych zbrojonych, wys. 1 m. Słupki betonowe posadowione w gruncie /obetonować/ - 28 szt.,
 4. montaż elementów ogrodzenia, rygle metalowe w przestrzeni międzysłupowej (29 szt.),
 5. wykonanie i montaż krzyża dębowego – 1 szt.
 6. plantowanie  pow. gruntu,
Uwaga: poziom posadowienia słupków i rygli należy stopniować zgodnie ze spadkiem terenu.
3.   Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono na rysunkach:
      - rzut projektowanego ogrodzenia cmentarza,
      - rysunek przęsła,
      - rysunek krzyża.
 
V. Warunki udziału w postępowaniu:
     1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
 1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 1. Zdolności technicznej lub zawodowej
 Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie oświadczeń, załączonych do oferty.
 
VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą:
Oferta musi zawierać:
 1. Podpisany i wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik do zapytania ofertowego,
2. Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności    gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w
    postępowaniu.
4. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 
VII. Kryteria oceny ofert
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
Cena brutto  100%
 
Cena brutto, obliczana w ten sposób, że maksymalną punktację 100 punktów otrzymuje wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymują punktację obliczoną wg wzoru:
NC x 100/C
gdzie:
NC - najniższa zaoferowana cena
C- cena oferty punktowanej.
 
Wynik podawany jest w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i terminu realizacji zamówienia, Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną, a w przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.
 
VIII. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 – formularz oferty do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.
2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
7. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku przez Wykonawcę, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Wykonawcą i zamawiającego.
8. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
9. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
10. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego lub unieważnić postępowania bez podania przyczyn.
11. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego z napisem na kopercie:
 
„Remont cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Mołodyczu”
 
IX. Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego
    Urząd Gminy Wiązownica 37-522 Wiązownica
    Pokój nr 22 I p. (Sekretariat)
    do dnia 15-10-2018 do godz. 10:00
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
    Pokój nr 25 I p. (Sala narad)
    do dnia 15-10-2018 o godz. 10:15

4. Sesja otwarcia ofert
4.1. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje:     nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cenę, a także inne informacje, np: termin wykonania zamówienia, warunki płatności.
4.2. Wykonawca który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji   ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.
4.3.      Badanie i ocena złożonych ofert dokonana zostanie przez komisję przetargową w części      niejawnej postępowania przetargowego.
4.4.      Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści      złożonych przez nich ofert.
 
4.5. Zamawiający poprawi w ofercie:
 • oczywiste omyłki pisarskie;
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
4.6. O wprowadzonych poprawkach zamawiający niezwłocznie informuje wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 
X. Przesłanki odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 1. Treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2. Oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
3. Oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub
    oświadczeń.
Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie podlegają ocenie.
 
XI. Zmiany w umowie
1.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie   leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.
 
XII. Postanowienia końcowe:
1. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów       kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do unieważnienia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
3. Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie  przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
    publicznych.
 
 
                                                                                                          Wójt  Gminy Wiązownica
                                                                                                              Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
Załączniki:
    Zał. nr 1 Formularz ofertowy
    Zał. nr 2.1, 2.2  Oświadczenia
    Zał. nr 3 Rzut projektowanego ogrodzenia cmentarza
    Zał. nr 4 Rysunek przęsła
    Zał. nr 5 Rysunek krzyża
Data składania ofert:
2018-10-15 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2018-10-09 09:38:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2018-10-19 10:22:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Formularz oferty 50.00 KbPlik doc
2. Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu 370.20 KbPlik pdf
3. Oświadczenie - podstawy wykluczenia 507.91 KbPlik pdf
4. rzut ogrodzenia cmentarza 200.68 KbPlik pdf
5. Rys. przęsła ogrodzenia 328.08 KbPlik pdf
6. Rys. krzyża 95.39 KbPlik doc
7. Oświadczenie RODO 13.62 KbPlik doc
8. Informacja z otwarcia ofert 15.00 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 23 maja 2019r. 17:58:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.