URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wykonanie i dostawa pieczątek okrągłych (automat) w oprawach samotuszujących na potrzeby Urzędy Gminy Wiązownica

ZMIANY:
2018-09-24 10:32:29: Dodano wynik do przetargu
2018-09-06 08:48:44: Dodano plik Zestawienie i wzory pieczątek.pdf
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 22 szt. pieczątek (automat) w oprawach samotuszujących wykonanych w technologii grawerowania laserowego w gumie z opcją zamykania i szybką na  potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica, wg. formy przedstawionej w załączniku do zapytania.
 2. Jedna partia pieczątek w ilości 11 szt.  w otoku będzie posiadać treść:
             „ OKW ds. przeprowadzenia głosowania”, natomiast w środku pieczątki  nr  obwodu głosowania i nazwa
             miejscowości.
 1. Druga partia pieczątek w ilości 11 szt.  w otoku będzie posiadać treść:
            „ OKW ds. ustalenia wyników”, natomiast w środku pieczątki  nr  obwodu głosowania     i nazwa miejscowości.
 1. Zamawiający  zamieści przykładowe, dotychczasowe  pieczęcie  wykorzystywaną do przeprowadzenia głosowania dla wszystkich obwodów głosowania.
         5.    Szczegółowa specyfika wraz ze wzorami treści pieczątek  została określona w zał.  do zapytania ofertowego.       
Znak: IZ.271.I.13.2018                                                 Wiązownica, 03.09.2018 r.
                                                                                                            
......................................
(pieczęć  nagłówkowa)
                              
Zapytanie ofertowe
 
Wykonanie i dostawa  pieczątek  okrągłych (automat) w oprawach samotuszujących na potrzeby Urzędy Gminy Wiązownica.
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina  Wiązownica              ul. Warszawska 15
REGON                                  650900364
NIP                                         792 20 31 567  
Miejscowość                          Wiązownica
Adres                                      37-522  Wiązownica
pow. jarosławski
Strona internetowa:                www.wiazownica.com
Godziny urzędowania                       Poniedziałek – Piątek 7 30 - 1530
tel. / fax                                  (016) 622 36 31,  fax  (016) 622 36 31 wew. 23
e-mail:                                                sekretariat@wiazownica.com
 
II. Termin wykonania (zakończenia) dostawy:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.09.2018 r.   
 
III. Tryb udzielenia zamówienia:
Zgodnie z art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) przy udzielaniu niniejszego Zamówienia, ustawy nie stosuje się.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z uregulowaniami wewnętrznego regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro.
Zapytanie ofertowe  zostało  zamieszczone  na stronie internetowej  zamawiającego oraz na  tablicy ogłoszeń urzędu.
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 22 szt. pieczątek (automat) w oprawach samotuszujących wykonanych w technologii grawerowania laserowego w gumie z opcją zamykania i szybką na  potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica, wg. formy przedstawionej w załączniku do zapytania.
 2. Jedna partia pieczątek w ilości 11 szt.  w otoku będzie posiadać treść:
             „ OKW ds. przeprowadzenia głosowania”, natomiast w środku pieczątki  nr  obwodu głosowania i nazwa
             miejscowości.
 1. Druga partia pieczątek w ilości 11 szt.  w otoku będzie posiadać treść:
             „ OKW ds. ustalenia wyników”, natomiast w środku pieczątki  nr  obwodu głosowania     i nazwa miejscowości.
 1. Zamawiający  zamieści przykładowe, dotychczasowe  pieczęcie  wykorzystywaną do przeprowadzenia głosowania dla wszystkich obwodów głosowania.
        5.    Szczegółowa specyfika wraz ze wzorami treści pieczątek  została określona w zał.  do zapytania ofertowego.        
 
V. Warunki  udziału  w  postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy,
 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
       Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
        Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3  Zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie)
       Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 
VI.  Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą:
 1. formularz ofertowy,
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 3. oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 5. kosztorys ofertowy w formie uproszczonej,
 6. pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),
Wszystkie wymienione powyżej dokumenty, za wyjątkiem pkt. 2 należy złożyć w oryginale.
 
Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i terminu realizacji zamówienia, Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną, a w przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.
Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako niezmienne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
 
VII. Kryteria oceny ofert
 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:
 
Nazwa kryterium Waga i liczba punktów Sposób oceny Wzór
Cena
(Kc)
100% = 100 pkt Matematyczny
 
Punktacja przyznana w sposób określony wskazanym wzorem.
 
Najniższa cena ofertowa
---------------------------------------x100
cena oferty badanej
 
 
 1. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
 2. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia ostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
 
VIII. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 – formularz oferty do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.
2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać  z tłumaczeniem na język polski.
5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
7. Rozliczenie finansowe za wykonane roboty następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Wykonawcą i zamawiającego.
8. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
9. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
10. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego lub unieważnić postępowania bez podania przyczyn.
Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego z napisem na kopercie:
Wykonanie i dostawa  pieczątek  okrągłych (automat) w oprawach samotuszujących na potrzeby Urzędy Gminy Wiązownica
 
IX. Odrzucenie ofert.
Z postępowania zostaną odrzucone oferty, które:
-  nie zawierają wszystkich dokumentów i oświadczeń
-  złożone po terminie wyznaczonym do składania ofert.
 
X. Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego
    Urząd Gminy Wiązownica  ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica
    Pokój nr 22 I p. (Sekretariat)
    do dnia 11-09-2018 do godz. 10:00
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu
    do wniesienia odwołania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
    Pokój nr 25 I p. (Sala narad)
    do dnia 11-09-2018 o godz. 10:15

4. Sesja otwarcia ofert
4.1. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje:     nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cenę, a także inne informacje, np: termin wykonania zamówienia, warunki płatności.
4.2. Wykonawca który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z    wnioskiem o przesłanie informacji   ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.
4.3.      Badanie i ocena złożonych ofert dokonana zostanie przez komisję przetargową w części     niejawnej postępowania przetargowego.
4.4. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień  dotyczących treści     
       złożonych przez nich ofert.
4.5. Zamawiający poprawi w ofercie:
 • oczywiste omyłki pisarskie;
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
4.6. O wprowadzonych poprawkach zamawiający niezwłocznie informuje wykonawcę, którego
        oferta została poprawiona.
 
XI. Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany zawartej umowy winny dla swojej ważności dokonywane być w formie pisemnej.
 
XII. Postanowienia końcowe:
1. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów    kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do unieważnienia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
3. Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie  przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na  stronie internetowej zamawiającego, zaś wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.
 
 
 
Załączniki:
1.  Formularz ofertowy
2.  Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia,
3.  Zakres dostawy.
 
                                              
 
Wójt Gminy Wiązownica
                                                                               Marian Jerzy Ryznar
            
 
 
 
 
 
 
 
 
Data składania ofert:
2018-09-11 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2018-09-04 10:40:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2018-09-24 10:32:29
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 78.50 KbPlik doc
2. Formularz oferty 16.90 KbPlik doc
3. Oświadczenie - podstawy wykluczenia 22.51 KbPlik doc
4. Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu 20.52 KbPlik doc
5. Wycena/kosztorys 12.82 KbPlik doc
6. Zestawienie i wzory pieczęci 19.26 KbPlik doc
7. Zestawienie i wzory (odciski) pieczęci 310.88 KbPlik pdf

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 17 czerwca 2019r. 05:10:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.