URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ORAZ DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY WIĄZOWNICA

ZMIANY:
2019-04-05 13:34:14: Dodano wynik do przetargu
2019-03-22 14:33:26: Dodano plik Informacja z sesji otwarcia ofert.doc
Więcej >>>
2019-03-12 08:11:15: Dodano plik Zał. Formularz oferty.docx
2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową ścieżki rowerowej w m. Wiązownica oraz przebudową dróg gminnych i dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiązownica. W ramach przedmiotowego zamówienia gruntownej przebudowie zostaną poddane drogi gminne o nawierzchniach gruntowych, tłuczniowych, kamiennych, betonowych lub żużlowych. Ponadto zostanie wykonana ścieżka rowerowa przy drodze powiatowej w miejscowości Wiązownica. Przebudowa nawierzchni dróg będzie polegała na wykonaniu robót przygotowawczych, korytowaniu, profilowaniu i mechanicznym zagęszczaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, oczyszczeniu istniejącej warstwy konstrukcyjnej, wyrównaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 10-15 cm., wykonaniu właściwej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 o grubości warstwy ścieralnej 4 cm. oraz robót wykończeniowych związanych z uzupełnieniem i utwardzeniem poboczy. Natomiast ścieżka rowerowa wykonana zostanie przy ul. Piwodzkiej, w ciągu drogi powiatowej na odcinku 938 mb. o stałej szer. 150 cm. na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 30 cm. i nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. warstwy ścieralnej 4 cm. Zamawiający wymaga, aby poszczególne części zamówienia zrealizowane zostały w terminach określonych w rozdziale V SIWZ. 2.2 Przedmiot zamówienia został na 5 odrębne części (zadania) o następującym zakresie robót: Część Nr 1 Przebudowa dróg gminnych w m. Szówsko 1) Droga gminna – ul. Sportowa, dz. nr ewid. 962/7, 963 § wykonanie koryta o głębokości 10 cm. w gruncie kat. I-IV, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm., § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 2) Droga gminna – ul. Floriańska dz. nr ewid. 729 (poszerzenie) § wykonanie koryta o głębokości 35-60 cm. w gruncie kat. I-IV, § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 30 cm., § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 5 cm. § ustawienie krawężnika drogowego 100x30x15 cm. na ławie betonowej z oporem, § plantowanie nadmiaru ziemi po terenie obok poszerzanej drogi, 3) Droga gminna – ul. Setna i ul. Wola – dz. nr ewid. 2888, 2592 § oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni, § skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2, § wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 w-wa gr. śr. 2 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 3 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 4) Droga gminna – ul. Farmerów - boczna , dz. nr ewid. 2880/4 § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 10 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Część Nr 2 Przebudowa dróg gminnych w m. Wiązownica i Mołodycz 1) Droga gminna – Wiązownica ul. Sportowa - boczna , dz. nr ewid. 87/13 § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 10 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 2) Droga gminna – Mołodycz (Wola Mołodycka) , dz. nr ewid. 223/4 § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 10 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Część Nr 3 Przebudowa dróg gminnych w m. Cetula, Piwoda, Zapałów i Ryszkowa Wola 1) Droga gminna - Cetula, dz. nr ewid. 569 § oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni, § skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2, § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 5 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 2) Droga gminna - Cetula, dz. nr ewid. 606 § wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o gł. 20 cm. § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § warstwa odsączająca wykonana z piasku o grub. 10 cm. § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 20 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § wykonanie przepustów z rury strukturalnej (podwójna ścianka) d=300mm. (3 szt). 3) Droga gminna – Piwoda Hutki , dz. nr ewid. 812 § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 10 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 4) Droga gminna – Piwoda Hutki , dz. nr ewid. 799/1, 800 § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 10 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 5) Budowa miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym - Zapałów, dz. nr ewid. 1216/17 § wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o gł. 15 cm. § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 20 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § rozplantowanie nadmiaru gruntu po terenie obok miejsc postojowych, 6) Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej – Ryszkowa Wola dz. nr ewid. 241/1 § wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o gł. 15 cm. § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 20 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § ustawienie krawężnika drogowego 100x30x15 cm. na ławie betonowej z oporem, § plantowanie nadmiaru ziemi po terenie obok miejsc postojowych, Część Nr 4 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wiązownica 1) Ścieżka rowerowa – ul. Piwodzka, dz. nr ewid. 661 § roboty przygotowawcze i roboty pomiarowe, § roboty rozbiórkowe, § roboty ziemne z mechanicznym plantowaniem i formowaniem nasypów, § montaż kanału krytego iprzepustów drogowych fi 400 mm na przygotowanym podłożu, § ułożenie ścieków drogowych korytkowych 50x50 gr. 15 cm. § koryta wykonywane mechanicznie, § podbudowa z kruszywa naturalnego (piasku) o gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm. § podbudowa dolna z kruszywa łamanego - tłuczeń 31,5-63,0 mm. o gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm. § podbudowa dolna z kruszywa łamanego - tłuczeń 0 - 31,5 mm. o gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm. § nawierzchnia ścieżki z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. po zagęszczeniu 4 cm. Część Nr 5 Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Manasterz 1) Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Manasterz , dz. nr ewid. 627 § mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. I-IV o gł. 10 cm., wraz z nadaniem spadku poprzecznego pasem szer. 4 m. wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, § podbudowa z niesortu kamiennego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm. § nawierzchnia z klińca kamiennego 5/20 , warstwa o gr. po zagęszczeniu 3 cm. 2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące integralną część siwz. 2.4 Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać roboty budowlane opisane w siwz. i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.5 Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (STWiOR, przedmiary robót) należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, wieloznaczności lub niejednoznaczności, Wykonawca nie może ograniczać zakresu swojego zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego. 2.6 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji jakości.

Ogłoszenie nr 521477-N-2019 z dnia 2019-03-06 r.
Wójt Gminy Wiązownica: BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ORAZ DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY WIĄZOWNICA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Wiązownica, krajowy numer identyfikacyjny 55167400000000, ul. Wiązownica  208 , 37-522  Wiązownica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 622-36-31, e-mail ugwiazownica@o2.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.wiazownica.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wiazownica.com

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.wiazownica.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską
Adres:
Gmina Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, Sekretariat Urzędu pok. nr 22 I p.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ORAZ DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY WIĄZOWNICA
Numer referencyjny: IZ.271.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową ścieżki rowerowej w m. Wiązownica oraz przebudową dróg gminnych i dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiązownica. W ramach przedmiotowego zamówienia gruntownej przebudowie zostaną poddane drogi gminne o nawierzchniach gruntowych, tłuczniowych, kamiennych, betonowych lub żużlowych. Ponadto zostanie wykonana ścieżka rowerowa przy drodze powiatowej w miejscowości Wiązownica. Przebudowa nawierzchni dróg będzie polegała na wykonaniu robót przygotowawczych, korytowaniu, profilowaniu i mechanicznym zagęszczaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, oczyszczeniu istniejącej warstwy konstrukcyjnej, wyrównaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 10-15 cm., wykonaniu właściwej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 o grubości warstwy ścieralnej 4 cm. oraz robót wykończeniowych związanych z uzupełnieniem i utwardzeniem poboczy. Natomiast ścieżka rowerowa wykonana zostanie przy ul. Piwodzkiej, w ciągu drogi powiatowej na odcinku 938 mb. o stałej szer. 150 cm. na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 30 cm. i nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. warstwy ścieralnej 4 cm. Zamawiający wymaga, aby poszczególne części zamówienia zrealizowane zostały w terminach określonych w rozdziale V SIWZ. 2.2 Przedmiot zamówienia został na 5 odrębne części (zadania) o następującym zakresie robót: Część Nr 1 Przebudowa dróg gminnych w m. Szówsko 1) Droga gminna – ul. Sportowa, dz. nr ewid. 962/7, 963 § wykonanie koryta o głębokości 10 cm. w gruncie kat. I-IV, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm., § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 2) Droga gminna – ul. Floriańska dz. nr ewid. 729 (poszerzenie) § wykonanie koryta o głębokości 35-60 cm. w gruncie kat. I-IV, § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 30 cm., § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 5 cm. § ustawienie krawężnika drogowego 100x30x15 cm. na ławie betonowej z oporem, § plantowanie nadmiaru ziemi po terenie obok poszerzanej drogi, 3) Droga gminna – ul. Setna i ul. Wola – dz. nr ewid. 2888, 2592 § oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni, § skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2, § wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 w-wa gr. śr. 2 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 3 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 4) Droga gminna – ul. Farmerów - boczna , dz. nr ewid. 2880/4 § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 10 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Część Nr 2 Przebudowa dróg gminnych w m. Wiązownica i Mołodycz 1) Droga gminna – Wiązownica ul. Sportowa - boczna , dz. nr ewid. 87/13 § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 10 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 2) Droga gminna – Mołodycz (Wola Mołodycka) , dz. nr ewid. 223/4 § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 10 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Część Nr 3 Przebudowa dróg gminnych w m. Cetula, Piwoda, Zapałów i Ryszkowa Wola 1) Droga gminna - Cetula, dz. nr ewid. 569 § oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni, § skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2, § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 5 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 2) Droga gminna - Cetula, dz. nr ewid. 606 § wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o gł. 20 cm. § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § warstwa odsączająca wykonana z piasku o grub. 10 cm. § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 20 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § wykonanie przepustów z rury strukturalnej (podwójna ścianka) d=300mm. (3 szt). 3) Droga gminna – Piwoda Hutki , dz. nr ewid. 812 § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 10 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 4) Droga gminna – Piwoda Hutki , dz. nr ewid. 799/1, 800 § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 10 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 5) Budowa miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym - Zapałów, dz. nr ewid. 1216/17 § wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o gł. 15 cm. § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 20 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § rozplantowanie nadmiaru gruntu po terenie obok miejsc postojowych, 6) Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej – Ryszkowa Wola dz. nr ewid. 241/1 § wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o gł. 15 cm. § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 20 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § ustawienie krawężnika drogowego 100x30x15 cm. na ławie betonowej z oporem, § plantowanie nadmiaru ziemi po terenie obok miejsc postojowych, Część Nr 4 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wiązownica 1) Ścieżka rowerowa – ul. Piwodzka, dz. nr ewid. 661 § roboty przygotowawcze i roboty pomiarowe, § roboty rozbiórkowe, § roboty ziemne z mechanicznym plantowaniem i formowaniem nasypów, § montaż kanału krytego iprzepustów drogowych fi 400 mm na przygotowanym podłożu, § ułożenie ścieków drogowych korytkowych 50x50 gr. 15 cm. § koryta wykonywane mechanicznie, § podbudowa z kruszywa naturalnego (piasku) o gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm. § podbudowa dolna z kruszywa łamanego - tłuczeń 31,5-63,0 mm. o gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm. § podbudowa dolna z kruszywa łamanego - tłuczeń 0 - 31,5 mm. o gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm. § nawierzchnia ścieżki z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. po zagęszczeniu 4 cm. Część Nr 5 Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Manasterz 1) Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Manasterz , dz. nr ewid. 627 § mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. I-IV o gł. 10 cm., wraz z nadaniem spadku poprzecznego pasem szer. 4 m. wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, § podbudowa z niesortu kamiennego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm. § nawierzchnia z klińca kamiennego 5/20 , warstwa o gr. po zagęszczeniu 3 cm. 2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące integralną część siwz. 2.4 Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać roboty budowlane opisane w siwz. i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.5 Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (STWiOR, przedmiary robót) należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, wieloznaczności lub niejednoznaczności, Wykonawca nie może ograniczać zakresu swojego zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego. 2.6 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji jakości.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45233200-1
45233120-6
45232130-2
45233226-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 600 tys. zł. (sześćset tys. złotych), obejmującą cały przedmiot zamówienia lub odrębnie na wybrane poszczególne części zamówienia, w kwotach: Część nr 1 w wysokości 150 000 zł. Część nr 2 w wysokości 150 000 zł. Cześć nr 3 w wysokości 100 000 zł. Cześć nr 4 w wysokości 200 000 zł. Cześć nr 5 w wysokości 100 000 zł. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów i oświadczeń złożonych na wezwanie zamawiającego.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Warunek w zakresie posiadanego doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej 1 zamówienie (robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji dróg o wartości co najmniej 600 tys. zł. (sześćset tys. złotych)– warunek zostanie spełniony łącznie dla wszystkich części zamówienia, lub odrębnie na wybrane poszczególne części zamówienia w kwotach: § dla części nr 1 - 150 000 zł. brutto § dla części nr 2 - 150 000 zł. brutto § dla części nr 3 - 100 000 zł. brutto § dla części nr 4 - 200 000 zł. brutto § dla części nr 5 - 100 000 zł. brutto Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie roboty w ramach jednej umowy. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: § zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie, § zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie, W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano roboty wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania tych dowodów. 2) Warunek w zakresie posiadanej wiedzy zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej lub odpowiadające im inne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w powyższym zakresie. Warunek obowiązuje dla jednej i wszystkich części zamówienia. Zamawiający dopuszcza uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony o odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w zakresie wskazanym w siwz. 2) wykaz wykonanych robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 3) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji robót, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie budową i robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do SIWZ z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, 2) Kosztorys ofertowy, 3) Parafowany wzór umowy, 4) Dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy), 5) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale ( jeżeli dotyczy) Wraz z ofertą wykonawca powinien załączyć: 1) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 2) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 3) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy), 4) Pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
10.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie odpowiadającej wartości szacunkowej danej części zamówienia: § część Nr 1 w kwocie 3 000 zł. § część Nr 2 w kwocie 3 000 zł. § część Nr 3 w kwocie 2 500 zł. § część Nr 4 w kwocie 4 000 zł. § część Nr 5 w kwocie 2 000 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w rozdziale XIII SIWZ. 10.2 Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), tj.: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BS Jarosław o/Wiązownica, numer rachunku 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804).. 10.3 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jarosławiu o/Wiązownica Nr rachunku: 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001. Wykonawca dołącza do oferty wydruk (kopię) wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM - przetarg znak sprawy IZ.271.8.2019”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 10.3. muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 10.4 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 10.4 SIWZ. 10.5 Oferty bez wniesionego wadium przetargowego będą traktowane jako nie spełniające wymagań przetargu i na tej podstawie zostaną odrzucone, bez dalszego rozpatrywania. 10.6 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa Pzp. 10.7 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10.8 Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10.9 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna itd.) wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu przez jednego ze wspólników uważa się za wniesione prawidłowo.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, sposobu realizacji robót budowlanych i terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności: 1) zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, przepisami i obowiązującymi normami, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, tj. długotrwałe opady deszczu lub spadek temperatur powietrza trwających co najmniej przez okres 3 dni lub powtarzających się cyklicznie krótkotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania tych prac w tym czasie nie wynikała z okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 2) zmiany spowodowane koniecznością wykonania zamówień (robót) dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub mają wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy, 3) zmiany spowodowane klęskami żywiołowymi, przez co rozumie się zjawiska naturalne związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe upały, 4) zmiany spowodowane opóźnienie w stosunku do zapisów umowy w terminie przekazania wykonawcy terenu budowy oraz dokumentacji budowlanej, 5) wstrzymania robót przez Zamawiającego, 6) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy lub jego części przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych wskazanych w dokumentacji, a wynikających z wad dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwiązań groziło nieterminowym lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 7) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy żadnej ze stron umowy, 8) zmiana obowiązującej stawki VAT, 9) ograniczenia zakresu robót objętych zamówieniem z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia, jeżeli okaże się , że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego, przy czym rozliczenie wyłączonych elementów robót nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy, 10) zmiany podwykonawców, niewymienionym w ofercie, którym wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia, jeżeli taka zmiana zostanie zaakceptowana przez zamawiającego. 11) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-22, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa dróg gminnych w m. Szówsko
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa nawierzchni dróg będzie polegała na wykonaniu robót przygotowawczych, korytowaniu, profilowaniu i mechanicznym zagęszczaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, oczyszczeniu istniejącej warstwy konstrukcyjnej, wyrównaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 10-15 cm., wykonaniu właściwej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 o grubości warstwy ścieralnej 4 cm. oraz robót wykończeniowych związanych z uzupełnieniem i utwardzeniem poboczy. 1) Droga gminna – ul. Sportowa, dz. nr ewid. 962/7, 963 § wykonanie koryta o głębokości 10 cm. w gruncie kat. I-IV, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm., § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 2) Droga gminna – ul. Floriańska dz. nr ewid. 729 (poszerzenie) § wykonanie koryta o głębokości 35-60 cm. w gruncie kat. I-IV, § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 30 cm., § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 5 cm. § ustawienie krawężnika drogowego 100x30x15 cm. na ławie betonowej z oporem, § plantowanie nadmiaru ziemi po terenie obok poszerzanej drogi, 3) Droga gminna – ul. Setna i ul. Wola – dz. nr ewid. 2888, 2592 § oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni, § skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2, § wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 w-wa gr. śr. 2 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 3 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 4) Droga gminna – ul. Farmerów - boczna , dz. nr ewid. 2880/4 § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 10 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45111200-0, 45233120-6, 45232130-2, 45233226-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa dróg gminnych w m. Wiązownica i Mołodycz
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa nawierzchni dróg będzie polegała na wykonaniu robót przygotowawczych, korytowaniu, profilowaniu i mechanicznym zagęszczaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, oczyszczeniu istniejącej warstwy konstrukcyjnej, wyrównaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 10-15 cm., wykonaniu właściwej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 o grubości warstwy ścieralnej 4 cm. oraz robót wykończeniowych związanych z uzupełnieniem i utwardzeniem poboczy. 1) Droga gminna – Wiązownica ul. Sportowa - boczna , dz. nr ewid. 87/13 § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 10 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 2) Droga gminna – Mołodycz (Wola Mołodycka) , dz. nr ewid. 223/4 § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 10 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45233200-1, 45233120-6, 45232130-2, 45233226-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Przebudowa dróg gminnych w m. Cetula, Piwoda, Zapałów i Ryszkowa Wola
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa nawierzchni dróg będzie polegała na wykonaniu robót przygotowawczych, korytowaniu, profilowaniu i mechanicznym zagęszczaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, oczyszczeniu istniejącej warstwy konstrukcyjnej, wyrównaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 10-15 cm., wykonaniu właściwej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 o grubości warstwy ścieralnej 4 cm. oraz robót wykończeniowych związanych z uzupełnieniem i utwardzeniem poboczy. 1) Droga gminna - Cetula, dz. nr ewid. 569 § oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni, § skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2, § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 5 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 2) Droga gminna - Cetula, dz. nr ewid. 606 § wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o gł. 20 cm. § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § warstwa odsączająca wykonana z piasku o grub. 10 cm. § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 20 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § wykonanie przepustów z rury strukturalnej (podwójna ścianka) d=300mm. (3 szt). 3) Droga gminna – Piwoda Hutki , dz. nr ewid. 812 § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 10 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 4) Droga gminna – Piwoda Hutki , dz. nr ewid. 799/1, 800 § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 10 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 5) Budowa miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym - Zapałów, dz. nr ewid. 1216/17 § wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o gł. 15 cm. § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 20 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. § rozplantowanie nadmiaru gruntu po terenie obok miejsc postojowych, 6) Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej – Ryszkowa Wola dz. nr ewid. 241/1 § wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o gł. 15 cm. § mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, § podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 20 cm. § nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm. § ustawienie krawężnika drogowego 100x30x15 cm. na ławie betonowej z oporem, § plantowanie nadmiaru ziemi po terenie obok miejsc postojowych,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45233200-1, 45233120-6, 45232130-2, 45233226-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wiązownica
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa ścieżki rowerowa wykonana zostanie przy ul. Piwodzkiej, w ciągu drogi powiatowej na odcinku 938 mb. o stałej szer. 150 cm. na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 30 cm. i nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. warstwy ścieralnej 4 cm. § roboty przygotowawcze i roboty pomiarowe, § roboty rozbiórkowe, § roboty ziemne z mechanicznym plantowaniem i formowaniem nasypów, § montaż kanału krytego i przepustów drogowych fi 400 mm na przygotowanym podłożu, § ułożenie ścieków drogowych korytkowych 50x50 gr. 15 cm. § koryta wykonywane mechanicznie, § podbudowa z kruszywa naturalnego (piasku) o gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm. § podbudowa dolna z kruszywa łamanego - tłuczeń 31,5-63,0 mm. o gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm. § podbudowa dolna z kruszywa łamanego - tłuczeń 0 - 31,5 mm. o gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm. § nawierzchnia ścieżki z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. po zagęszczeniu 4 cm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45233200-1, 45233120-6, 45232130-2, 45233226-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Manasterz
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych będzie polegała na wykonaniu robót przygotowawczych, mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. I-IV o gł. 10 cm., wraz z nadaniem spadku poprzecznego pasem szer. 4 m. wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, podbudowa z niesortu kamiennego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm. nawierzchnia z klińca kamiennego 5/20 , warstwa o gr. po zagęszczeniu 3 cm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45233200-1, 45233120-6, 45232130-2, 45233226-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Data składania ofert:
2019-03-22 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-03-22 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-03-06 11:31:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2019-04-05 13:34:14
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 137.08 KbPlik doc
2. Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu 21.27 KbPlik doc
3. Oświadczenie - podstawy wykluczenia 22.97 KbPlik doc
4. Oświadczenie RODO 13.61 KbPlik doc
5. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 16.20 KbPlik doc
6. Wykaz osób 14.08 KbPlik doc
7. Wykaz wykonanych zamówień 13.84 KbPlik doc
8. Zobowiązanie podmiotu trzeciego-wzór 19.20 KbPlik doc
9. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 36.50 KbPlik doc
10. Projekt umowy 156.50 KbPlik doc
11. ST 1.20 MBPlik pdf
12. Projekt budowlany ścieżki rowerowej 1.84 MBPlik pdf
13. PZT 2.19 MBPlik pdf
14. Profil podłużny ścieżki rowerowej 1.78 MBPlik pdf
15. Przekroje ścieżki rowerowej 1.26 MBPlik pdf
16. Przedmiar robót cz. nr 1 828.74 KbPlik pdf
17. Przedmiar robót cz. nr 2 405.17 KbPlik pdf
18. Przedmiar robót cz. nr 3 1.20 MBPlik pdf
19. Przedmiar robót cz. nr 4 707.92 KbPlik pdf
20. Przedmiar robót cz. nr 5 155.05 KbPlik pdf
21. Formularz oferty 20.73 KbPlik doc
22. Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 63.00 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 21 sierpnia 2019r. 12:35:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.