URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 230 000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 123 400 PLN oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 106 600 PLN.

ZMIANY:
2018-10-02 12:54:54: Dodano wynik do przetargu
2018-09-20 09:34:59: Dodano plik Informacja z sesji otwarcia ofert.doc
Więcej >>>
2018-09-10 08:54:34: Dodano plik Opinia RIO.pdf
2.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 230 000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 123 400 PLN oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 106 600 PLN. 2.2 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.2.1 Kredyt postawiony zostanie do dyspozycji Zamawiającego w kwocie 2 230 000 PLN. Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie złożonego zapotrzebowania (wniosku) przesłanego do Wykonawcy drogą elektroniczną lub faksem, najpóźniej do dnia 31.12.2018 r. 2.2.2 Okres kredytowania – 82 miesiące 2.2.3 Okres karencji w spłacie kapitału – 4 miesiące 2.2.4 Spłata kredytu w latach 2019-2025 w 82 ratach miesięcznych w wysokości: - 10 pierwszych rat (marzec-grudzień 2019) w kwocie po 22 600 PLN - 60 rat (styczeń-październik w latach 2020-2025) w kwocie po 27 500 PLN - 12 rat ( listopada-grudzień w latach 2020-2025) w kwocie 29 500 PLN przy czym I rata płatna ostatniego dnia roboczego miesiąca marca 2019 r., a ostatnia rata płatna ostatniego dnia roboczego miesiąca grudnia 2025 r. 2.2.5 Spłata odsetek w okresach miesięcznych na podstawie zawiadomienia przez Bank. 2.2.6 Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu i płatne ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca. Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jego obowiązywania. 2.2.7 Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. 2.2.8 W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty i płatne w dniu spłaty kredytu, 2.2.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty przyznanego kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części bez ponoszenia dodatkowych opłat. 2.2.10 Oprocentowanie kredytu będzie zmienne. 2.2.11 Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania. - do oferty: według stawki WIBOR 1M na dzień 28.08.2018 r. (tj. 1,64%). Uwaga: do kalkulacji ceny należy przyjąć liczbę dni rocznie 360 i miesięcznie 30, do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży Wykonawcy ( ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie zawarta umowa). Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększoną o marżę Wykonawcy. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia następnego miesiąca. UWAGA: w celu wyliczenia ceny oferty jako dzień wypłaty kredytu należy przyjąć dzień 31.10.2018 r. Bank nie będzie naliczał żadnych prowizji ani opłat z tytułu udzielonego kredytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Gmina Wiązownica wyraża zgodę na złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w świetle przepisów art. 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Umowa, weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji będą posiadać kontrasygnatę Skarbnika. Gmina Wiązownica nie posiada zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. 2.2.12 Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej zamawiający (kredytobiorca) dołącza się następujące dokumenty: 1) Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015, 2016 i 2017 r. 2) Opinia RIO z wykonania budżetu za 2015, 2016 i 2017 r. 3) Uchwały Rady Gminy Wiązownica w sprawie udzielenia absolutorium za lata 2015, 2016 i 2017 r. 4) Projekt budżetu na 2018 r. 5) Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Wiązownica na 2018 r. 6) Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu Gminy Wiązownica na lata 2018-2025 7) Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 r. 8) Projekt WPF na lata 2018-2025 9) Opinia RIO w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica na lata 2018-2025 10) Uchwała budżetowa na 2018 r. 11) Uchwała WPF na lata 2018-2025 12) Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy z dnia 14.02.2018, 28.03.2018, 10.05.2018, 30.05.2018. 13) Uchwały w sprawie zmian budżetu na 2018 r. z dnia 14.02.2018, 28.03.2018, 10.05.2018, 30.05.2018, 28.06.2018, 25.07.2018, 16.08.2018. 14) Zarządzenia Wójta Gminy Wiązownica w sprawie zmian budżetu na 2018 r. 15) Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za okres 2015, 2016, 2017 i II kw. 2018 r. 16) Zobowiązania Gminy Wiązownica na dzień 31.07.2018 r. 17) Oświadczenie o braku zajęć egzekucyjnych na rachunku gminy. 18) Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. UWAGA: Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zostanie udostępniona niezwłocznie po jej otrzymaniu, przed zawarciem umowy kredytowej.
Początek formularza


Ogłoszenie nr 611147-N-2018 z dnia 2018-08-31 r.
Wójt Gminy Wiązownica: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 230 000 PLN PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU W KWOCIE 123 400 PLN ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W KWOCIE 2 106 600 PLN
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Wiązownica, krajowy numer identyfikacyjny 55167400000, ul. Wiązownica  208 , 37522   Wiązownica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 622-36-31, e-mail ugwiazownica@o2.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.wiazownica.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wiazownica.com

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.wiazownica.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską
Adres:
Gmina Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, Sekretariat Urzędu pok. nr 22 I p.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 230 000 PLN PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU W KWOCIE 123 400 PLN ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W KWOCIE 2 106 600 PLN
Numer referencyjny: IZ.271.17.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 230 000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 123 400 PLN oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 106 600 PLN. 2.2 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.2.1 Kredyt postawiony zostanie do dyspozycji Zamawiającego w kwocie 2 230 000 PLN. Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie złożonego zapotrzebowania (wniosku) przesłanego do Wykonawcy drogą elektroniczną lub faksem, najpóźniej do dnia 31.12.2018 r. 2.2.2 Okres kredytowania – 82 miesiące 2.2.3 Okres karencji w spłacie kapitału – 4 miesiące 2.2.4 Spłata kredytu w latach 2019-2025 w 82 ratach miesięcznych w wysokości: - 10 pierwszych rat (marzec-grudzień 2019) w kwocie po 22 600 PLN - 60 rat (styczeń-październik w latach 2020-2025) w kwocie po 27 500 PLN - 12 rat ( listopada-grudzień w latach 2020-2025) w kwocie 29 500 PLN przy czym I rata płatna ostatniego dnia roboczego miesiąca marca 2019 r., a ostatnia rata płatna ostatniego dnia roboczego miesiąca grudnia 2025 r. 2.2.5 Spłata odsetek w okresach miesięcznych na podstawie zawiadomienia przez Bank. 2.2.6 Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu i płatne ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca. Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jego obowiązywania. 2.2.7 Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. 2.2.8 W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty i płatne w dniu spłaty kredytu, 2.2.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty przyznanego kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części bez ponoszenia dodatkowych opłat. 2.2.10 Oprocentowanie kredytu będzie zmienne. 2.2.11 Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania. - do oferty: według stawki WIBOR 1M na dzień 28.08.2018 r. (tj. 1,64%). Uwaga: do kalkulacji ceny należy przyjąć liczbę dni rocznie 360 i miesięcznie 30, do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży Wykonawcy ( ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie zawarta umowa). Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększoną o marżę Wykonawcy. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia następnego miesiąca. UWAGA: w celu wyliczenia ceny oferty jako dzień wypłaty kredytu należy przyjąć dzień 31.10.2018 r. Bank nie będzie naliczał żadnych prowizji ani opłat z tytułu udzielonego kredytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Gmina Wiązownica wyraża zgodę na złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w świetle przepisów art. 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Umowa, weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji będą posiadać kontrasygnatę Skarbnika. Gmina Wiązownica nie posiada zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. 2.2.12 Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej zamawiający (kredytobiorca) dołącza się następujące dokumenty: 1) Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015, 2016 i 2017 r. 2) Opinia RIO z wykonania budżetu za 2015, 2016 i 2017 r. 3) Uchwały Rady Gminy Wiązownica w sprawie udzielenia absolutorium za lata 2015, 2016 i 2017 r. 4) Projekt budżetu na 2018 r. 5) Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Wiązownica na 2018 r. 6) Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu Gminy Wiązownica na lata 2018-2025 7) Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 r. 8) Projekt WPF na lata 2018-2025 9) Opinia RIO w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica na lata 2018-2025 10) Uchwała budżetowa na 2018 r. 11) Uchwała WPF na lata 2018-2025 12) Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy z dnia 14.02.2018, 28.03.2018, 10.05.2018, 30.05.2018. 13) Uchwały w sprawie zmian budżetu na 2018 r. z dnia 14.02.2018, 28.03.2018, 10.05.2018, 30.05.2018, 28.06.2018, 25.07.2018, 16.08.2018. 14) Zarządzenia Wójta Gminy Wiązownica w sprawie zmian budżetu na 2018 r. 15) Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za okres 2015, 2016, 2017 i II kw. 2018 r. 16) Zobowiązania Gminy Wiązownica na dzień 31.07.2018 r. 17) Oświadczenie o braku zajęć egzekucyjnych na rachunku gminy. 18) Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. UWAGA: Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zostanie udostępniona niezwłocznie po jej otrzymaniu, przed zawarciem umowy kredytowej.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2025-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz.1876 ze zm.) a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów i oświadczeń złożonych na wezwanie zamawiającego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 4) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz.1876 ze zm.) a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do SIWZ z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, 2) Kosztorys – wycena usługi, 3) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale ( jeżeli dotyczy) Wraz z ofertą wykonawca powinien załączyć: 1) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 2) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 3) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy), 4) Pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-20, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
 
 
 
Dół formularza
Początek formularza
Dół formularza
 
 
Data składania ofert:
2018-09-20 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2018-08-31 08:52:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2018-10-02 12:54:54
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 120.82 KbPlik doc
2. Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu 20.96 KbPlik doc
3. Oświadczenie RODO 13.52 KbPlik doc
4. Oświadczenie - podstawy wykluczenia 22.88 KbPlik doc
5. Wycena kosztów kredytu 14.85 KbPlik doc
6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego-wzór 19.31 KbPlik doc
7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 36.50 KbPlik doc
8. Formularz oferty 19.83 KbPlik doc
9. Zadłużenie gminy 15.00 KbPlik doc
10. Opinia RIO z wyk. budżetu za 2015 3.15 MBPlik pdf
11. Sprawozdania 2015 760.87 KbPlik pdf
12. Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015 7.22 MBPlik pdf
13. Uchwała absolutorium 2015 418.71 KbPlik pdf
14. 27S za IV kw. 2016 3.26 MBPlik pdf
15. 28S za IV kw. 2016 7.46 MBPlik pdf
16. Rb-N za IV kw. 2016 547.18 KbPlik pdf
17. Rb-NDS za IV kw. 2016 631.43 KbPlik pdf
18. Rb-Z za IV kw. 2016 709.99 KbPlik pdf
19. Informacja I pół. 2016 9.24 MBPlik pdf
20. Opinia RIO z wyk. budżetu 2016 1.30 MBPlik pdf
21. Sprawozdanie z wyk. budżetu 2016 40.08 MBPlik pdf
22. Uchwała absolutorium 2016 403.03 KbPlik pdf
23. Rb-N IV 2017 498.37 KbPlik pdf
24. Rb NDS IV 2017 603.39 KbPlik pdf
25. Rb Z IV 2017 695.23 KbPlik pdf
26. Rb 27 IV 2017 3.62 MBPlik pdf
27. Rb 28 IV 2017 7.83 MBPlik pdf
28. Informacja I pół 2017 13.39 MBPlik pdf
29. Opinia RIO z wyk. budżetu 2017 1.34 MBPlik pdf
30. Sprawozdanie z wyk. budżetu 2017 7.54 MBPlik pdf
31. Uchwała absolutorium 2017 390.04 KbPlik pdf
32. 27S II 2018 3.38 MBPlik pdf
33. 28S II 2018 7.69 MBPlik pdf
34. Rb N II 2018 Plik pdf
35. RB NDS II 2018 848.17 KbPlik pdf
36. Rb Z II 2018 596.64 KbPlik pdf
37. Budżet 2018 15.64 MBPlik pdf
38. Uchwała z 2018.02.14 896.69 KbPlik pdf
39. Uchwała z 2018.03.28 1.97 MBPlik pdf
40. Uchwała z 2018.05.10 1015.82 KbPlik pdf
41. Uchwała z 2018.05.30 608.71 KbPlik pdf
42. Uchwała z 2018.06.28 728.89 KbPlik pdf
43. Uchwała z 2018.07.25 944.13 KbPlik pdf
44. Uchwała z 2018.08.16 956.80 KbPlik pdf
45. Zarządzenie z 30.03.2018 197.77 KbPlik pdf
46. Zarządzenie z 02.01.2018 167.61 KbPlik pdf
47. Zarządzenie z 19.01.2018 201.35 KbPlik pdf
48. Zarządzenie z 15.02.2018 177.77 KbPlik pdf
49. Zarządzenie z 23.02.2018 731.30 KbPlik pdf
50. Zarządzenie z 28.02.2018 140.19 KbPlik pdf
51. Zarządzenie z 08.03.2018 189.55 KbPlik pdf
52. Zarządzenie z 29.03.2018 405.69 KbPlik pdf
53. Zarządzenie z 09.04.2018 214.20 KbPlik pdf
54. Zarządzenie z 16.04.2018 204.33 KbPlik pdf
55. Zarządzenie z 24.04.2018 482.64 KbPlik pdf
56. Zarządzenie z 30.04.2018 405.60 KbPlik pdf
57. Zarządzenie z 11.05.2018 411.45 KbPlik pdf
58. Zarządzenie z 21.05.2018 210.98 KbPlik pdf
59. Zarządzenie z 30.05.2018 343.34 KbPlik pdf
60. Zarządzenie z 08.06.2018 493.19 KbPlik pdf
61. Zarządzenie z 20.06.2018 450.66 KbPlik pdf
62. Zarządzenie z 29.06.2018 403.05 KbPlik pdf
63. Zarządzenie z 09.07.2018 535.20 KbPlik pdf
64. Zarządzenie z 13.07.2018 175.85 KbPlik pdf
65. Zarządzenie z 18.07.2018 184.48 KbPlik pdf
66. Zarządzenie z 30.07.2018 453.64 KbPlik pdf
67. Zarządzenie z 07.08.2018 238.95 KbPlik pdf
68. WPF 2018 3.28 MBPlik pdf
69. Zmiana WPF 2.78 MBPlik pdf
70. Zmiana WPF 2.81 MBPlik pdf
71. Zmiana WPF 2.69 MBPlik pdf
72. Zmiana WPF 2.65 MBPlik pdf
73. Informacja za I poł 2018 11.03 MBPlik pdf
74. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 2018 Plik pdf
75. Opinia o kwocie długu 2018 925.98 KbPlik pdf
76. Opinia o projekcie 2018 879.03 KbPlik pdf
77. Opinia o projekcie WPF 1.32 MBPlik pdf
78. Oświadczenie 119.14 KbPlik pdf
79. Istotne postanowienia umowy 24.23 KbPlik doc
80. Opinia RIO 1.47 MBPlik pdf
81. Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 34.00 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 24 czerwca 2019r. 16:24:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.