XML

Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 24 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust.1  ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2023 r.poz.40 z póżn.zm),oraz  § 6 ust.2 uchwały Nr XXXVII/287/2021 Rady Gminy Wiązownica z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica, zarządzam, co następuje:

§ 1.
 1. Ogłaszam nabór  wniosków – projektów na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Wiązownica na rok 2023.        
Rodzaj zadania:
- ,, Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych ” lub ,, Organizacja różnych form współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach i gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego ” .  
 1. Wsparcie finansowe przyznawane jest w formie dotacji celowej i wymaga podpisania umowy załącznik nr 1 do zarządzenia  pomiędzy Gminą Wiązownica a klubem sportowym.
 2.  O dotację, może ubiegać się klub sportowy działający na terenie Gminy Wiązownica, niedziałający
  w celu osiągnięcia zysku i nieprowadzący działalności gospodarczej, zmierzający w drodze wykonania projektu realizować przynajmniej jeden z celów publicznych jakie Gmina Wiązownica zamierza osiągnąć:
 1. poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Wiązownica,
 2. osiąganie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
 3. popularyzacja uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców Gminy Wiązownica,
 4. promocja sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców,
 5. umożliwienie dzieciom, młodzieży, a także osobom dorosłym uprawiania sportu i udziału we współzawodnictwie sportowym jako aktywności fizycznej w klubach sportowych.
§ 2.
 1. Datacja  przeznaczona jest na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr.1 do uchwały Nr. XXXVII/287/2021 Rady Gminy Wiązownica z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu  w Gminie Wiązownica.
 2. Wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami (w zamkniętej kopercie)
  z opisem, odpowiednio do zadania - ,, Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości ………………” lub ,, Organizacja różnych form współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach i gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego w miejscowości…….”  należy złożyć w terminie do 6 lutego 2023 r.  w sekretariacie Urzędu Gminy w Wiązownicy do godz. 15.30 .          
 3. Za datę złożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu do Urzędu Gminy Wiązownica.
 4. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.                             
 5. Wnioski złożone po upływie terminu  o który mowa w § 2  pkt. 2 nie będą rozpatrywane.  
 6. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.                             
§ 3.
 1. Do wniosku należy dołączyć :
 1. aktualny statut klubu sportowego,
 2. zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji właściwych dla formy organizacji danego klubu sportowego,
 3. wykaz kadry szkoleniowej udokumentowany jej uprawnieniami,
 4. oświadczenie, iż oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku i że nie prowadzi działalności gospodarczej ( wzór nr.1).
 1. Objęte przedsięwzięcie we wniosku – projekcie powinno zawierać:
 1. dochowanie wymagań formalnych,
 2. zgodność projektu z celem publicznym o którym mowa w § 1 zarządzenia,
 3. możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę,
 4. kalkulację kosztów realizacji zadania,
 5. planowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł, wkład rzeczowy i osobowy,
 6. poziom sportowy reprezentowany przez drużynę,  tj. miejsce zajmowane w danej klasie rozgrywkowej lub w rankingu,
 7. promowanie gminy poprzez udział we współzawodnictwie sportowym.
§ 4.
 1. Maksymalna kwota środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego naboru w poszczególnych miejscowościach Gminy to:
 
Kwota dotacji w zł Zadanie realizowane Rodzaj dotacji
               
450 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału  zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Wiązownica
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
100 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Szówsko
 
Celowa na zadanie zlecone
           
 
113 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Piwoda.
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
75 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Zapałów.
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
65 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Manasterz.
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
40 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Cetula.
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
 
 
40 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
 w miejscowości Mołodycz.
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
 
5000,00
Organizacja różnych form współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach i gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego ”w miejscowości  Manasterz.

 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
 
5000,00
Organizacja różnych form współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach i gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego ”w miejscowości Wiązownica.

 
Celowa na zadanie zlecone
 

§ 5.

Termin realizacji projektu – od daty podpisania umowy do 30 listopada 2023 r.
 
§ 6.
 1. Dotacja może zostać wykorzystana na pokrycie następujących wydatków.
 1. realizacja szkolenia sportowego lub programów szkolenia sportowego:
 1. wynagrodzenie trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
 2. koszty organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach (transport, opieka medyczna i rehabilitacyjna zawodników, badania lekarskie, zakup środków doraźnej pomocy medycznej, opłaty związane z udziałem w rozgrywkach sportowych takie jak: opłaty delegacji sędziowskich, rejestracyjne, związkowe, licencje, zezwolenia i ubezpieczenia OC beneficjenta oraz NW zawodników i trenerów, posiłki i napoje dla zawodników uczestniczących w zawodach i szkoleniach, sportowych),
 3. zwrot kosztów dojazdu zawodników i trenerów własnym samochodem na treningi i mecze,
 4. koszty przeprowadzania testów piłkarskich, zakwaterowanie uczestników biorących udział w testach,
 5. koszty pobytu zawodników i kadry szkoleniowej na krajowych zgrupowaniach
  i konsultacjach szkoleniowych, w tym koszty wyżywienia, zakwaterowania, transportu, wynajmu obiektów sportowych i sprzętu sportowego,
 6. koszty wynajmu i zakupu  biletów wstępu na obiekty sportowe ( siłownie, baseny itp..)
 7. doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej.
 1. zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników,
 2. koszty utrzymania obiektów sportowych będących własnością Gminy Wiązownica,
 3. koszty obsługi księgowej i administracyjnej,
 4. koszty  poniesione na stypendia sportowe dla zawodników przyznanych  przez klub sportowy pod warunkiem, że dofinansowanie związane jest z realizacją celu publicznego  określonym w §3,
 5. inne koszty z tytułu zakupu materiałów i usług, bezpośrednio związane z realizacją wnioskowanego przedsięwzięcia i niezbędne do jego realizacji.
 1. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:
 1. transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
 2. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcje nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu,
 3. zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 4. koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy
   o udzielanie dotacji,
 5. inne wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu.
 § 7.
 1. Rozstrzygniecie konkursu  nastąpi nie później  niż,  w ciągu 14 dnia  po upływie terminu składania wniosków.
 2. Ocenę  złożonych wniosków dokonuje Komisja ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw społecznych
i Rodziny.
 1. Przy rozpatrywaniu  wniosku, komisja w pierwszej kolejności  dokonuje oceny formalnej zgodnie z kartą oceny formalnej  stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.
 2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych w złożonym wniosku,  komisja wyznacza  7- dniowy  termin i wzywa wnioskodawcę do usunięcia lub uzupełnienia uchybień.
 3. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
 4. Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest indywidualnie przez członków komisji zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.
 5. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia:
 1. dochowanie wymagań formalnych,
 2. zgodność projektu z celem publicznym o którym mowa w § 3,
 3. możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę,
 4. kalkulację kosztów realizacji zadania,
 5. planowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł, wkład rzeczowy i osobowy,
 6. poziom sportowy reprezentowany przez drużynę,  tj. miejsce zajmowane w danej klasie rozgrywkowej lub w rankingu,
 7. promowanie gminy poprzez udział we współzawodnictwie sportowym.
 1. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących dotację Wójt Gminy Wiązownica kieruje się kryteriami oceny określonymi w § 6 ust. 10 uchwały Nr XXXVII/287/2021 Rady Gminy Wiązownica z dnia 15 listopada 2021 r. oraz wynikami prac komisji konkursowej.
 2. Informacje w formie zarządzenia  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
§ 8.
 
 Dopuszcza się unieważnienie naboru wniosku i niezwłoczne rozwiązanie umowy na skutek:
 1. stwierdzenia naruszenia prawa przy składaniu wniosków lub w działalności wnioskodawcy,
 2. wystąpienia okoliczności powodującej, że zakończenie procedury wyboru wniosku, zawarcie i realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, lub narusza,  pomniejsza, czy jest sprzeczne z interesami Gminy Wiązownica.
§ 9.
 
Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg naboru wniosków odpowiedzialny jest pracownik Urzędu Gminy Wiązownica  ds. Oświaty i Sportu.     
 
§ 10.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof STRENT


 
Pliki do pobrania:
1. Oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku TUTAJ
2. Oświadczenie o nie prowadzeniu  działnlości gospodarczej TUTAJ
3. Uchwała sport z 2021 TUTAJ
4. Załącznik nr 1 wniosek uchwały z 2021 TUTAJ
5. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wiązownica Nr 12/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. TUTAJ
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-01-24
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-01-24 12:32
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-01-24 12:39