1 2 ... 9 
OBWIESZCZENIE
 
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2021.741 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul.  Floriańska 112, 38-200 Jasło, Pełnomocnik P. Maria Mendiuk, Rozbórz 584a, 37-200 Przeworsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa  gazociągu zasilającego  średniego ciśnienia, na dz. nr ewid. 2955/4, 2888, 2913/1, 2913/2, 2913/3  obr. Szówsko, gm. Wiązownica”.
            Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w wnioskiem w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13) od poniedziałku do piątku w godz.  7:30-15:30 i ewentualnie wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotu postępowania.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. Wójta
Łukasz Kubiszyn
Zatępca Wójta
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-05-13
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-05-13 13:13
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. ze zm.),w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U.2020.293 t.j. ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz projektem decyzji i analizą przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Budowa  gazociągu zasilającego  średniego ciśnienia, na dz. nr ewid. 467, 444, 428, 429/2, 430/7  obr. Nielepkowice, gm. Wiązownica” oraz o  możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica, pokój nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 Z up. Wójta
Łukasz Kubiszyn
Zastępca Wójta
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-05-10
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-05-10 14:29
OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. art. 49 i 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256)  zawiadamia, że w dniu 05.05.2021r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji  „ Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku letniskowego na budynek mieszkalny jednorodzinny, na terenie działki nr ew. 635/38 obr. Radawa, gm. Wiązownica” z dnia 06.11.2020 r. (znak: BG.6730.69.2020)
W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13), w godzinach pracy urzędu tj.7:30 -15:30.
Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018.2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. Wójta
Łukasz Kubiszyn
Zastępca Wójta
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-05-05
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-05-06 14:48
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt. 6,  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2020.293 ze zm.),
zawiadamiam
o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn  „Budowa  gazociągu zasilającego  średniego ciśnienia, na dz. nr ewid. 2380/1, 2381/1, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2279, 2228/2, 2229 obr. Szówsko, gm. Wiązownica”.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Wiązownica.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-05-04
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-05-04 13:26
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. ze zm.),w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U.2020.293 t.j. ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz projektem decyzji i analizą przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Budowa  gazociągu zasilającego  średniego ciśnienia, na dz. nr ewid. 2381/8, 2832, 2833  obr. Szówsko, gm. Wiązownica” oraz o  możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica, pokój nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. Wójta
Łukasz Kubiszyn
Zastępca Wójta
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-05-04
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-05-04 13:34
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. ze zm.),w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U.2020.293 t.j. ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz projektem decyzji i analizą przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Budowa  gazociągu zasilającego  średniego ciśnienia, na dz. nr ewid. 2230, 2592, 2656, 2657, 2660  obr. Szówsko, gm. Wiązownica” oraz o  możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica, pokój nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. Wójta
Łukasz Kubiszyn
Zastępca Wójta
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-05-04
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-05-04 13:28
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. ze zm.),w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U.2020.293 t.j. ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz projektem decyzji i analizą przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Budowa  gazociągu zasilającego  średniego ciśnienia, na dz. nr ewid. 653/3, 661, 878/8, 878/7, 878/9, 878/10  obr. Wiązownica, gm. Wiązownica” oraz o  możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica, pokój nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. Wójta
Łukasz Kubiszyn
Zastępca Wójta
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-05-04
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-05-04 13:30
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. ze zm.),w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U.2020.293 t.j. ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz projektem decyzji i analizą przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Budowa  gazociągu zasilającego  średniego ciśnienia, na dz. nr ewid. 736/13, 726, 997/2, 996  obr. Piwoda, gm. Wiązownica” oraz o  możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica, pokój nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. Wójta
Łukasz Kubiszyn
Zastępca Wójta
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-05-04
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-05-04 14:00


Wójt Gminy Wiązownica
z upoważnienia
 
Kierownik Dziennego Domu „Senior+”
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Senior+” w Radawie
 
 
Wymiar etatu: 1/2
Zatrudnienie: umowa o pracę
Miejsce wykonywania pracy: Dzienny Dom „Senior+” w Radawie, ul. Letniskowa 35, 37-523 Radawa


Załączniki:

Załącznik Nr 1. Plik doc 13.22 KB
Załącznik Nr 2 Plik txt 54.82 KB
Załącznik Nr 3 Plik txt 54.39 KB
Załącznik Nr 4 Plik txt 53.17 KB
Załącznik Nr 5 Plik txt 51.17 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-04-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-04-20 09:12
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-04-20 09:18
LŚ.6220.15.05.2019.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 14.04.2021 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.) zawiadamia, iż w dniu 27.01.2021 r. do tut. Urzędu został złożony raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 580/1 (obręb 0002) w miejscowości Manasterz, Gmina Wiązownica”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym gruntu: 580/1 położonej w miejscowości Manasterz, gmina Wiązownica.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-04-14
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2021-04-14 10:52
Wiązownica dnia, 30.03.2021 r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
 
referenta ds. budownictwa i inwestycji
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje:
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 
Imię i nazwisko miejsce zamieszkania:
Kinga Świerczek Cieplice
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2021-03-30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-03-30 15:49
Wiązownica dnia, 29.03.2021 r.
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FORMALNE
 
na stanowisko referenta ds. budownictwa i inwestycji
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęło 3 oferty spełniające wymagania formalne.
 
Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby:
 
Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
 
1. Agnieszka Kohyt Szówsko
2. Magdalena Szczurko Jarosław
3. Kinga Świerczek Cieplice
 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 30.03.2021r. (wtorek) o godz. 1000 w Sali Narad Urzędu Gminy Wiązownica. 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2021-03-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-03-29 12:17
KR.2110.1.2021                                                                                Wiązownica, 16.03.2021r.  
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
 
OGŁASZA  NABÓR
 
na stanowisko – ds. budownictwa i inwestycji.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2021-03-16
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2021-03-16 13:54
Wiązownica dnia, 19.02.2021 r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
 
referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współdziałanie z jednostkami zewnętrznymi
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2021-02-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-02-19 14:22
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-02-19 14:23
Wiązownica dnia, 16.02.2021 r.
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FORMALNE
 
na stanowisko referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i  współdziałanie z  jednostkami zewnętrznymi

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2021-02-16
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2021-02-16 13:48
Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 1
 
Wersja nr       1
 
 
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.01.2021 r. nr 2021/BZP 00004314/01/P
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2021-02-03
Publikujący Józef Osowski - Józef Osowski 2021-02-03 12:14
KR.2110.1.2021        
 
Wiązownica, 03.02.2021 r. 
 
 
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA  NABÓR
 
na stanowisko – referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współdziałanie z  jednostkami zewnętrznymi
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2021-02-03
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2021-02-03 13:52
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-02-01
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2021-02-01 09:33
Zarządzenie Nr 6/2021
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 27 stycznia 2021 r. 
 
 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów skladania dokumentów do oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych oraz  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2020/2021.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2021-01-28
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2021-01-28 09:48
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2021-02-04 13:15
LŚ.6220.08.01.2020.MB                                                                                                      Wiązownica, dnia 20.01.2021 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-01-20
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2021-01-20 14:13
Wiązownica dnia, 21.12.2020 r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
 
referenta ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Urzędzie Gminy Wiązownica
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje:
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 
Imię i nazwisko miejsce zamieszkania:
Anna Lampart Nielepkowice
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata Karakuła - Pracownik UGW2020-12-21
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-12-21 14:21
Modyfikacja Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-12-21 14:22
Wiązownica dnia, 15.12.2020 r.
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FORMALNE
 
na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęło 6 ofert spełniających wymagania formalne.
 
Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby:
 
Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
 
1. Anna Lampart Nielepkowice
2. Agnieszka Stupak-Sutkowy Szówsko
3. Katarzyna Zygmunt Mołodycz
4. Mariola Pieniążek Wiązownica
5. Katarzyna Hajda Wiązownica
6. Justyna Ożga Rozbórz
 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 17.12.2020 r. (czwartek) o godz. 900 w Sali Narad Urzędu Gminy Wiązownica.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata Karakuła - Pracownik UGW2020-12-15
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-12-15 12:50
Modyfikacja Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-12-15 12:50
LŚ.6220.17.05.2019.MB                                                                                     Wiązownica, dnia 11.12.2020r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 04.12.2020 r. do tut. Urzędu został złożony raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowych obiektów rekreacyjno-hotelowych i usługowo-handlowo-gastronomicznych oraz rozbudowa i przebudowa istniejącego kompleksu rekreacyjno-hotelowego Bacówka Radawa & SPA wraz z towarzysząca infrastrukturą w Radawie, gmina Wiązownica, powiat jarosławski, województwo podkarpackie”.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2020-12-11
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2020-12-11 09:44
KR.2110.1.2020        
Wiązownica, 03.12.2020 r. 
 
 
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA  NABÓR
 
na stanowisko – referenta ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 

  1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica, ul. Warszawska 15
  1. Określenie stanowiska:  referenta ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata Karakuła - Pracownik UGW2020-12-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-03 11:54
Urząd Gminy Wiązownica
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
Wiązownica,  dnia 26.11.2020 r.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
 
ds. gospodarki odpadami
w Urzędzie Gminy Wiązownica
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje:
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 
Imię i nazwisko                                                   miejsce zamieszkania
Anna Pawłowska                                                Wiązownica
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata Karakuła - Pracownik UGW2020-11-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-26 14:53
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-26 14:54
Zakład Gospodarki Komunalnej
     Gminy Wiązownica
     37-522 Wiązownica
       ul. Warszawska 17 
Wiązownica, dnia 26.11.2020 r.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA  STANOWISKO
Referent ds. księgowych i administracyjnych
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
 
 
 
Dyrektor ZGK Gminy Wiązownica informuje:
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 
 
Imię i nazwisko:                                      miejsce zamieszkania:
 Anna Kłak                                                       Wiązownica
 

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Kłak była jedynym kandydatem spełniającym wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze na przedmiotowe stanowisko .
Posiada wymagane wykształcenie oraz staż pracy na podobnym stanowisku.
Dyrektor ZGK Gminy Wiązownica po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z w/w kandydatem kierował się kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym. 
 
 
 
                                                                                              Dyrektor ZGK
Gminy Wiązownica
Artur Żołyniak

Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłGrażyna Socha - Kadrowa ZGK2020-11-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-26 11:14
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-26 14:54
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                             Wiązownica, 23.11.2020 r.
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
                                                                                                                       
 
LISTA   KANDYDATÓW  SPEŁNIAJĄCYCH
 WYMAGANIA  FORMALNE
 
 
 
na stanowisko ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Wiązownica.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2020-11-23
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2020-11-23 11:47
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2020-11-23 11:48
Wiązownica, dnia 20.11.2020 r.
 
 
 
 
LISTA  KANDYDATÓW  SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE
 
 
na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. księgowych i administracyjnych
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
             Informujemy, że w odpowiedzi na ofertę pracy na w/w stanowisko wpłynęły 2 oferty:
 
 
L.p Imię i nazwisko     miejsce zamieszkania
1. Mariola Pieniążek Wiązownica
2. 782ZXa  
 
 
            W wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
 
Lp Imię i nazwisko   miejsce  zamieszkania
1. 782ZXa  
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 25.11.2020 r. o godz. 10:00
 
 
  
                                                                                                          Dyrektor  ZGK
                                                                                                          Gminy Wiązownica

Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłGrażyna Socha - Kadrowa ZGK2020-11-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-20 13:10
LŚ.6220.02.05.2020 .MB                                                                                     Wiązownica, dnia 9 listopada 2020 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia
 
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.), oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2020-11-09
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2020-11-09 08:34


OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:


Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
 z siedzibą 37-522  Wiązownica
ul. Warszawska 17

 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. księgowych
 i administracyjnych
w pełnym wymiarze czasu pracy 
więcej
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłGrażyna Socha - Kadrowa ZGK2020-11-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-10 09:00
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-10 09:10