1 2 ... 13 
I. Rodzaj i przedmiot zadania
Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych  do szkół i ośrodków w miejscowości  Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki  po ukończonych zajęciach szkolnych w  2024 roku.
Dowóz będzie realizowany  na następujących  trasach:
1. Na trasie Mołodycz – Zapałów do OREW Oleszyce – 42 kmx2=84 km.
2. Na trasie Zapałów – Ryszkowa Wola - Piwoda – Manasterz – Wiązownica - Szówsko do  SOSW,NSPP i OREW w Jarosławiu – 34 km x2 = 68 km.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania na 2024 r.
Na realizację przedmiotowego zadania gmina przeznaczyła kwotę  308 142,00 zł.
 
III. Zasady przyznawania dotacji
1. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 poz. 1634 ze zm.).
2. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zmianami).
3. Dotację na przedmiotowe zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnie ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2023-12-01
Publikujący Józef Osowski - Józef Osowski 2023-12-01 09:25
Modyfikacja Józef Osowski - Józef Osowski 2023-12-01 09:32
RG5.6733.30.2023                                                                                                             Wiązownica, dnia 29.11.2023r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wniesieniu odwołania  
od decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
           
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2023.977 ze zm.),  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2023.775 ze zm.) zawiadamia, że od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.11.2023r. znak RG5.6733.30.2023 wydanej na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20- 340 Lublin, Pełnomocnik P. Rafał Baj, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów dla zamierzenia pn.: „Budowa i przebudowa sieci kablowej średniego napięcia SN i niskiego napięcia nN wraz ze słupową stacją transformatorową Zapałów 4 w ramach zadania; Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na sieć kablową typu YAKXS 4X120 mm2 ze stacji transformatorowej Zapałów 4 w m. Zapałów, gm. Wiązownica, na dz. nr ewid. 808, 812, 813, 927, 1046, 1105/2, 1158, 816, 817/2, 817/4, 1511, 821, 822/1, 822/2, 825/2, 825/1, 826, 832, 833, 837, 838, 842, 843/1, 849, 850, 857, 1510, 858, 864, 865, 875, 876, 877, 893, 894, 895, 896, 897, 898/1, 898/2, 904, 905, 911, 912, 913, 922, 923, 925, 1507, 1047, 1052, 1057, 1058, 1059, 1060/2, 1060/1, 1067, 1068, 1069, 1070, 1078/1, 1078/2, 1079, 1080/2, 1080/1, 1088, 1089, 1090, 1091/2, 1091/1, 1095, 1096, 1098, 1099, 1100, 1540, 1105/1, 1106, 1111, 1110, 1112, 1113/1, 1120/2, 1120/1, 1121, 1128/1, 1130, 1129/1, 1129/2, 1135, 1539, 1136, 1537, 1145, 1146, 1147, 1148, 1506/4, 1506/3 obr. Zapałów, gm. Wiązownica”, w dniu 28.11.2023 r. wniesiono odwołanie.
Strony postępowania mogą zapoznać się z wniesionym odwołaniem i wypowiedzieć co  do jego treści.
Odwołanie wraz z aktami sprawy zostanie w dniu 05.12.2023 r. przesłane do  rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Przemyślu.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2023-11-29
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-11-29 10:25
Modyfikacja Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-11-29 10:27
RG5.6733.33.2023                                                                                                      Wiązownica, dnia 28.11.2023r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
           
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2023.977 ze zm.),  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2023.775 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 28.11.2023r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.; „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Ryszkowa Wola, na działkach nr ewid. 329/8, 855/1 obr. Ryszkowa Wola, gm. Wiązownica”.

            W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 14), w godzinach pracy urzędu tj.7:30  -15:30.
Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica,w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2023.775 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wojt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2023-11-28
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-11-28 08:31
RG5.6733.34.2023                                                                                                      Wiązownica, dnia 28.11.2023r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
           
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2023.977 ze zm.),  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2023.775 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 28.11.2023r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.; „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Piwoda, na działce nr ewid. 816 obr. Piwoda, gm. Wiązownica”.
            W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 14), w godzinach pracy urzędu tj.7:30  -15:30.
Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica,w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2023.775 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wojt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2023-11-28
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-11-28 08:28
Modyfikacja Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-11-29 08:33
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
 
Referent ds. wymiaru podatku i opłat
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje:
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 

Imię i nazwisko miejsce zamieszkania:
Anna Płachetko Wiązownica
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.
 
 


Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna WAŃCIO - Pracownik UGW2023-11-21
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-11-29 14:44
RG5.6730.177.2023                                                                                                              Wiązownica, dnia 21.11.2023r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie z  art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2023.977 ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2023.775 ze zm.) zawiadamiam, o  wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 457 obr. Mołodycz, gm. Wiązownica”.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica, pokój nr 14, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up.Wójta
Artur Żołyniak
Zastępca Wójta
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2023-11-21
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-11-21 10:53
RG5.6733.36.2023                                                                                                             Wiązownica, dnia 20.11.2023r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt 2a, 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2023.977 ze zm.),
zawiadamiam
o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa drenażu boiska do piłki nożnej ze zbiornikiem retencyjnym wód opadowych o pojemności do 65 m3 i systemem nawadniania, na działce nr ewid. 960/1 obr. Szówsko, gm. Wiązownica”.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Wiązownica.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. Wójta
Artur Żołyniak
Zastępca Wójta
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2023-11-20
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-11-20 10:51
LŚ.6220.10.01.2023.MB                                                                                                Wiązownica, dnia 17.11.2023 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-11-17
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-11-17 13:55
RG5.6733.30.2023                                                                                                        Wiązownica, dnia 17.11.2023r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
           
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2023.977 ze zm.),  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2023.775 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 17.11.2023r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.; „Budowa i przebudowa sieci kablowej średniego napięcia SN i niskiego napięcia nN wraz ze słupową stacją transformatorową Zapałów 4 w ramach zadania; Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na sieć kablową typu YAKXS 4X120 mm2 ze stacji transformatorowej Zapałów 4 w m. Zapałów, gm. Wiązownica, na dz. nr ewid. 808, 812, 813, 927, 1046, 1105/2, 1158, 816, 817/2, 817/4, 1511, 821, 822/1, 822/2, 825/2, 825/1, 826, 832, 833, 837, 838, 842, 843/1, 849, 850, 857, 1510, 858, 864, 865, 875, 876, 877, 893, 894, 895, 896, 897, 898/1, 898/2, 904, 905, 911, 912, 913, 922, 923, 925, 1507, 1047, 1052, 1057, 1058, 1059, 1060/2, 1060/1, 1067, 1068, 1069, 1070, 1078/1, 1078/2, 1079, 1080/2, 1080/1, 1088, 1089, 1090, 1091/2, 1091/1, 1095, 1096, 1098, 1099, 1100, 1540, 1105/1, 1106, 1111, 1110, 1112, 1113/1, 1120/2, 1120/1, 1121, 1128/1, 1130, 1129/1, 1129/2, 1135, 1539, 1136, 1537, 1145, 1146, 1147, 1148, 1506/4, 1506/3 obr. Zapałów, gm. Wiązownica”.
            W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 14), w godzinach pracy urzędu tj.7:30  -15:30.
Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2023.775 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2023-11-17
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-11-17 15:21
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FORMALNE
 
na stanowisko Referent ds. wymiaru podatku i opłat w Urzędzie Gminy Wiązownica

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna WAŃCIO - Pracownik UGW2023-11-14
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-11-14 13:54
LŚ.6220.09.01.2023.MB                                                                                                    Wiązownica, dnia 10.11.2023 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-11-10
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-11-10 14:57
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
 
Młodszy Referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współdziałanie z jednostkami zewnętrznymi
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje:
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 

Imię i nazwisko miejsce zamieszkania:
Magdalena Wysocka Szówsko
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.
 
 
 


Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna WAŃCIO - Pracownik UGW2023-11-09
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-11-29 14:46
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FORMALNE
 
na stanowisko Młodszy Referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współdziałanie z jednostkami zewnętrznymi w Urzędzie Gminy Wiązownica

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna WAŃCIO - Pracownik UGW2023-11-03
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-11-03 14:54
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-11-03
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-11-03 15:23
K.R.2110.2.2023 Wiązownica, 31.10.2023 r. 
 


WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA  NABÓR
 

na stanowisko – Referent ds. wymiaru podatku i opłat
w Urzędzie Gminy Wiązownica w wymiarze pełnego etatu
 

  1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica, ul. Warszawska 15
  1. Określenie stanowiska: Referent ds. wymiaru podatku i opłat.   

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna WAŃCIO - Pracownik UGW2023-10-31
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-10-31 13:45
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-10-31 13:48
na stanowisko – Młodszy Referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współdziałanie z jednostkami zewnętrznymi
w Urzędzie Gminy Wiązownica w wymiarze pełnego etatu
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna WAŃCIO - Pracownik UGW2023-10-17
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-10-17 13:18
więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2023-09-14
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-09-14 08:50
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-09-14 10:46
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2023-09-05
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-09-07 11:44
LŚ.6220.07.02.2023.MB                                                                                                Wiązownica, dnia 22.08.2023 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-08-22
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-08-22 14:38
LŚ.6220.01.07.2023.MB                                                                                                  Wiązownica, dnia 22.08.2023 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 04.08.2023 r. do tut. Urzędu został złożony raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 61 MW obejmująca trzy etapy jego realizacji tj. o mocy do 50 MW i do 11 MW, magazynów energii o mocy do 200 MW wraz z niezbędną infrastruktura towarzysząca, zlokalizowanego na działkach nr ew. 1, 2 obręb 0012 Zapałów, na działkach nr ew. 525, 526, 527, 528 obręb 0008 Surmaczówka i na działkach nr ew. 49, 58, 52, 53, 38, 35/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 107/5, 179, 181/1, 181/2, 160, 161/1, 200, 169/1, 169/2, 168/2 obręb 0011 Wólka Zapałowska, gmina Wiązownica, powiat jarosławski, województwo podkarpackie”.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-08-22
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-08-22 14:47OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU PARTNERA
DO REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA
 


   Gmina Wiązownica, zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 - 2027 (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu na stronie https://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokazTresc-107-4900 ogłoszenia o otwartym naborze Partnera projektu pt.. „Zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP
w miejscowości Szówsko” planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących
z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 Działanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu; Nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23; Typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych), podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera.
W wyniku ogłoszonego naboru wpłynęła w terminie 1 oferta:
  1. OSP Szówsko
 
                Po ocenie otrzymanych ofert pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu z dnia 14 lipca 2023 podjęto decyzję o wyborze oferty nr 1do wspólnej realizacji wyżej wymienionego projektu.
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłArtur ŻOŁYNIAK - Sekretarz UGW2023-08-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-08-08 15:07
LŚ.6220.05.01.2023.MB                                                                                                   Wiązownica, dnia 21.07.2023 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-07-21
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-07-21 08:19
LŚ.6220.01.05.2023.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 19.07.2023 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica działając na podstawie art. 63 ust 1, art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-07-19
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-07-19 14:52

 


Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania
 
Działając w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (tekst jedn. Dz. U. z  2022 r. , poz. 1079) Gmina Wiązownica Ogłasza nabór partnerów w celu realizacji projektu pt.: „Zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP w miejscowości Szówsko” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027; Działanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu; Nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23
Okres realizacji projektu: 2024-2025
 


więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłArtur ŻOŁYNIAK - Sekretarz UGW2023-07-14
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-07-14 14:38
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-06-27
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-06-27 10:51
ZARZĄDZENIE  NR 53
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 26.05.2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Szówsku
 
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j.), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900t.j.) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1428) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Wójt Gminy Wiązownica ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Szówsku ul. Lubelska 115 37-522 Wiązownica .
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-05-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-05-26 13:02
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-05-26 14:18
LŚ.6220.09.06.2022.MB                                                                                       Wiązownica, dnia 23 maja 2023 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody            
na realizację przedsięwzięcia
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-05-23
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-05-23 09:23
LŚ.6220.01.14.2021.MB                                                                                      Wiązownica, dnia 03.04.2023 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wniesieniu odwołania
 
Zgodnie z art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-04-03
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-04-03 12:49