URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Nabór na stanowisko – Sekretarza Gminy Wiązownica
KR.2110.2.2018.A.K.                                                                       Wiązownica, 25.10.2018 r.  
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
 
OGŁASZA  NABÓR
 
 
 na stanowisko – Sekretarza Gminy Wiązownica

 
I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica 208
 
II. Określenie stanowiska: Sekretarz Gminy Wiązownica.
III. Wymagania niezbędne:
 
a) Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
     o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz, 1260 tj. )
b) wykształcenie: wyższe ,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku sekretarza: ( co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. „ o pracownikach samorządowych „ ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 tj.) , w tym co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach określonych wyżej, oraz co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.)
e) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)       nieposzlakowana opinia,
 
 
IV. Wymagania dodatkowe:
 
1. Wiedza i doświadczenie
2. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
3. Odporność na sytuacje stresowe.
4. Umiejętność pracy w zespole.
5. Znajomość ustaw : „ o pracownikach samorządowych „  „ o samorządzie gminnym” z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2018, poz. 994 ) „ Statut Gminy Wiązownica”,
 
V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Opracowywanie projektu Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
 Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, Premiowania i Nagród,  oraz  uaktualnianie ich w miarę potrzeb.
2. Opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy przy współudziale kierowników referatów.
3. Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w urzędzie, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych, stały nadzór nad wykonywaniem  obowiązków służbowych przez podległych pracowników.
4. Organizowanie obsługi prawnej urzędu.
5. Nadzorowanie spraw związanych z rzetelnym i terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków – prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
6. Nadzorowanie współpracy z sołtysami.
7. Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.
8. Zapewnienie przestrzegania w urzędzie tajemnicy państwowej i służbowej.
9. Prowadzenie spraw gospodarczych – zarządzanie budynkiem administracyjnym i gospodarowanie lokalami biurowymi urzędu, bieżąca konserwacja pomieszczeń oraz inwentarza biurowego.
 
 
VI. Usytuowanie stanowiska pracy:

I piętro, bez możliwości dojazdu dla osób poruszających się  na wózkach. Brak podjazdu
i dźwigu. Szerokość korytarza: 1,57 m. Stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego, praca w terenie.
 
 
VII. Wymagane dokumenty:
 
a) list motywacyjny
b) życiorys (CV)
c) kwestionariusz osobowy
d) kserokopie świadectw pracy
e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
f) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku sekretarza w odniesieniu do pkt. III d niniejszego ogłoszenia.
g) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
i) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
List motywacyjny i życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202 ).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie
w sekretariacie Urzędu Gminy Wiązownica w terminie do dnia 9 listopada 2018 r. do godz. 15 30   w zamkniętych kopertach z napisem:  NABÓR  na stanowisko – Sekretarza Gminy Wiązownica.
 
Aplikacje, które wpłyną po tym terminie – nie będą rozpatrywane.
Nabór przeprowadzany będzie dwuetapowo.
 
Komisja rekrutacyjna w I etapie dokona weryfikacji formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych.
 
W II etapie przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne ( z kandydatami spełniającymi wymagania formalne )
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej jak też o wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni  poprzez umieszczenie informacji:
 
-  w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Gminy W-ca ,
-  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
-  telefonicznie - ( można również dzwonić na  numer 622   36- 31 w. 26 ).
 
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica.
 
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE .L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy , że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Wiązownica, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu merit.inspektor.rodo@gmail.com.
 
3. Administrator danych osobowych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:​
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Wiązownica;
c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:​
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b.  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Wiązownica przetwarzają dane osobowe. 
 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:​
·         prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
·         prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
·         prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
·         prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
·         prawo do przenoszenia danych,
·         prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 
  1. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury.
 
  1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
 
                                                                                                                               
 
                                                                                                    Podpisał:
                                                                                               Wójt Gminy Wiązownica
 
                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-10-25
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-10-25 11:32
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 26 marca 2019r. 07:02:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.