XML

Zarządzenie Nr 123/2022 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 09 listopada 2022

Zarządzenie Nr 123/2022
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 09 listopada 2022
 
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu  Dowóz i odwóz  uczniów niepełnosprawnych  do szkół i ośrodków  w miejscowości  Jarosław  i Oleszyc, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki  po ukończonych zajęciach szkolnych.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie  gminnym (t. j Dz.U.2022 poz.559 ze zm. ) art. 15  ustawy z dnia 24 kwiecień 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie   (t. j. Dz.U.2022 poz.1327 ze zm.)  zarządza się, co następuje;
§ 1.
Wprowadza się Regulamin Komisji konkursowej , na realizację zadania:  ”dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki  po ukończonych zajęciach szkolnych ”.
§ 2.
Powołuje się komisję konkursową w celu rozpatrzenia ofert złożonych na realizację zadania gminy pn : Dowóz i odwóz  uczniów niepełnosprawnych  do szkół i ośrodków w miejscowości  Jarosław    i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki  po ukończonych zajęciach szkolnych.
1. Pani  Dorota Kasia   -  Przewodniczący komisji .
2. Pani  Anna Lampart  -   Członek Komisji
3. Pan Józef Osowski - Członek Komisji
§ 3.
Wykonanie zarządzenia  powierza się powołanej komisji.

§ 4.
Traci moc zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 30 listopada 2021r w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu  Dowóz i odwóz  uczniów niepełnosprawnych  do szkół i ośrodków w miejscowości  Jarosław  i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki  po ukończonych zajęciach szkolnych.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załączniki do pobrania
1. Regulamin pracy komisji konkursowej: TUTAJ

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2022-11-14
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-11-14 13:16