XML

Zakresy czynności - GOPS

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

I.    Zakres  podstawowych obowiązków, uprawnień  i odpowiedzialności pracownika określają:

1.   Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy    organy Gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

2.   Ustawa  z  dnia 24  lipca   1998r.  o  zmianie  niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa ( Dz. Nr 106, poz.661 z późniejszymi zmianami).

3.   Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca   2004r. ( tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. nr 115, poz.728 z późniejszymi zmianami).

4.   Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity :Dz.U. z 2006r Nr 139 póz. 992 z późniejszymi zmianami).

5.   Ustawa z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r ,Nr 192, póz. 1378 z późniejszymi zmianami).

6.   Kodeks pracy.

7.   Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r (Dz. U. Nr 223 póz. 1458)

8.   Postanowienia   Regulaminu   Organizacyjnego    Gminnego    Ośrodka   Pomocy Społecznej w Wiązownicy.

9.   Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r (Dz.U.Nr 267 z 30 grudnia 2005r póz. 2259 z póżn. zm.)

10. Inne Ustawy i akty prawne.

II.  Zadania ogólne

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

Pani:

Marta Kruk-Kędzior
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

I.    Zakres  podstawowych obowiązków, uprawnień  i odpowiedzialności pracownika określają:

1.   Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy    organy Gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

2.   Ustawa  z  dnia 24  lipca   1998r.  o  zmianie  niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa ( Dz. Nr 106, poz.661 z późniejszymi zmianami).

3.   Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca   2004r. ( tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. nr 115, poz.728 z późniejszymi zmianami).

4.   Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity :Dz.U. z 2006r Nr 139 póz. 992 z późniejszymi zmianami).

5.   Ustawa z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r ,Nr 192, póz. 1378 z późniejszymi zmianami).

6.   Kodeks pracy.

7.   Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r (Dz. U. Nr 223 póz. 1458)

8.   Postanowienia   Regulaminu   Organizacyjnego    Gminnego    Ośrodka   Pomocy Społecznej w Wiązownicy.

9.   Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r (Dz.U.Nr 267 z 30 grudnia 2005r póz. 2259 z póżn. zm.)

10. Inne Ustawy i akty prawne.

II.  Zadania ogólne

1.   Sumiennie, starannie, sprawnie i bezstronnie wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.

2.   Zachowanie   uprzejmości   i   życzliwości   w   kontaktach   ze   zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.

3.   Zachowanie się z godnością w miej scu pracy i poza nim.

4.   Dbanie o dobro Ośrodka oraz chronienie j ego mienia.

5.   Zachowanie   tajemnicy   państwowej   i   służbowej   w   zakresie   przez   prawo przewidzianej.

6.   Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

7.   Przestrzeganie czasu pracy w Ośrodku, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.

8.   Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.

9.   Informowanie   organów,   instytucji   i   osób   fizycznych   oraz   udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Ośrodka dotyczących prowadzonych przez Ośrodek spraw.

10. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych

i budżecie Gminy.

11. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwała Rady Gminy i zarządzeniach Wójta oraz Kierownika.

12. Przygotowanie   projektów   aktów   prawnych   wydanych   przez   Wójta   oraz Kierownika  oraz materiałów do przygotowania uchwał wnoszonych pod obrady Rady Gminy.

13. Rozpatrywanie   interpelacji   i   wniosków   radnych,   wniosków   komisji   Rady i postulatów ludności oraz przygotowanie propozycji ich załatwienia.

14. Współpraca między pracownikami referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy, jednostkami pomocniczymi jednostkami państwowymi, podmiotami   gospodarczymi   oraz   organizacjami   społecznymi   w   realizacji powierzonych zadań.

15. Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych na potrzeby organów Gminy i administracji rządowej.

16. Udzielenie   pomocy   organizacyjnej    i    prawnej   jednostkom   pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowanie działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.

17. Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych do Wójta lub Kierownika , badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania.

18. Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.

19. Wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej.

20. Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.

21. Organizowanie różnorodnych form pracy, a także przeciwdziałanie negatywnym

zjawiskom w środowisku lokalnym.

22.      Zapobieganie       procesowi       marginalizacji     osób     i       grup,  a także przeciwdziałanie

negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

23. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych z zakresu pomocy społecznej.

24.   Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych,   a  także  teczek  prowadzonych  spraw-   w  terminach  i  w  sposób przewidziany przepisami ogólnymi.

III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy zatwierdzonym Zarządzeniem Nr l Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy z dnia 4 stycznia 2010r. ustałam Pani/Panu z dniem 4 stycznia 2010r. następujący szczegółowy zakres czynności:

Koordynowanie i organizowanie pracy GOPS Wiązownica.

1. Zakres zadań zleconych:

1.1.Podejmowanie    i    wydawanie    decyzji    i    sporządzanie    listy    wypłat    osób kwalifikujących się w myśl ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy                      o

świadczeniach rodzinnych do korzystania z następujących świadczeń:

a)   specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

b)  zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

c)    zasiłków celowych,  a także udzielanie  schronienia , posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 a ustawy o pomocy społecznej

d)    zasiłków celowych, a tak ze udzielanie schronienia, posiłków i i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

e)    wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

l .2 Świadczenia rodzinne i świadczenia dla osób uprawnionych do alimentów

a)   nadzór nad: przygotowywaniem decyzji,

sporządzaniem list wypłat,

sporządzaniem sprawozdań,

obsługą programu AMAZIS i NEMEZIS

b)   występowanie z wnioskiem o zapotrzebowanie na świadczenia w ramach rozdziału 85212

c)   sporządzaniem   miesięcznego   rozliczenia   dotacji   dot.    świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacynego

1.3 Przyznawanie świadczeń w sprawach wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

1.4  Koordynacja prac związanych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki

2. Zakres zadań własnych:

2. l Podejmowanie    i    wydawanie    decyzji    i    sporządzanie    list    wypłat    osób kwalifikujących się w myśl ustawy o pomocy społecznej do korzystania                  z

następujących świadczeń:

a)   zasiłków celowych i celowych specjalnych,

b)   udzielanie   schronienia  ,   zapewnienia  posiłków  oraz  niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

c)   zasiłków okresowych,

d)   zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

e)   zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom   bezdomnym   oraz   innym   osobom   niemającym   dochodu i    możliwości    uzyskania    świadczeń    na    podstawie    przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

f)    zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,

g)   opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która    rezygnuje    z    zatrudnienia    w    związku    z    koniecznością sprawowania bezpośredniej  , osobistej  opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,

h)  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania

z   wyłączeniem   specjalistycznych   usług   opiekuńczych   dla   osób

z zaburzeniami psychicznymi, i)   miejsc     w     placówkach     opiekuńczo-wychowawczych     wsparcia

dziennego lub mieszkaniach chronionych, j)   dożywianie dzieci w szkołach, k)   sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 1)       zasiłków i pożyczek na usamodzielnienie się. m) zasiłki stałe, n)  składki   na   ubezpieczenie   zdrowotne   określonych   w   przepisach

o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

2.2 Podejmowanie i wydawanie decyzji dla osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej.

2.3 Współpraca z Terenową komisją ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z Policją, szkołą,    i    innymi    instytucjami    w    zakresie    udzielania   pomocy    osobom  potrzebującym.

2.4 Prowadzenie pracy socjalnej.

2.5    Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie  informacji       o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

2.6   Wykonywanie  innych  zadań wynikających  z  przepisów  ustawy  o  pomocy społecznej i przepisów odrębnych.

2.7 Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.8 Organizowanie i kontrola pracy w Systemie Informatycznym POMOST.

2.9 Organizowanie i kontrola pracy w Systemie Informatycznym Płatnik.

2.10 Przygotowywanie analiz i planów zapotrzebowania środków na pomoc społeczną.

2.11    Sporządzanie    sprawozdań   z   działalności    Ośrodka,    w   tym   corocznego sprawozdania dla potrzeb Rady Gminy.

2.12 Zastępstwo w czasie nieobecności w pracy pracowników .

2.13   Wykonywanie  innych  nie  ujętych  w  zakresie   czynności   spraw  doraźnie zleconych przez wójta Gminy.

2.14 Przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów, terminowego załatwiania spraw i dyscypliny pracy.

2.15 Przestrzeganie   zachowania   w  tajemnicy   informacji   uzyskanych   w   trakcie czynności zawodowych.

2.16 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

2.17 Kontrola i nadzór pracy w GOPS Wiązownica.

2.18 Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników GOPS Wiązownica.

Pani:

Elżbieta Kruk
Specjalista Pracy Socjalnej

L   Zakres  podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:

1.   Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy    organy Gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

2.   Ustawa  z  dnia  24   lipca   1998r.   o  zmianie  niektórych  ustaw  określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa ( Dz. Nr 106, poz.661 z późniejszymi zmianami).

3.   Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca  2004r. ( tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. nr 175, póz.1362 z późniejszymi zmianami).

4.   Kodeks pracy.

5.   Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r (Dz. U. Nr 223 póz. 1458)

6.   Postanowienia   Regulaminu   Organizacyjnego    Gminnego    Ośrodka   Pomocy Społecznej w Wiązownicy.

7.   Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r (Dz.U.Nr 267 z 30 grudnia 2005r póz. 2259 z póżn. zm.)

8.   Inne Ustawy i akty prawne.

II. Zadania ogólne

1.   Sumiennie, starannie, sprawnie i bezstronnie wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.

2.   Zachowanie   uprzejmości   i   życzliwości   w   kontaktach   ze   zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.

3.   Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

4.   Dbanie o dobro Ośrodka oraz chronienie j ego mienia.

5.   Zachowanie   tajemnicy   państwowej   i   służbowej   w   zakresie   przez   prawo przewidzianej.

6.   Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

7.   Przestrzeganie czasu pracy w Ośrodku, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.

8.   Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.

9.   Informowanie   organów,   instytucji   i   osób   fizycznych   oraz   udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Ośrodka dotyczących prowadzonych przez Ośrodek spraw.

10. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych

i budżecie Gminy.

11. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwała Rady Gminy i zarządzeniach Wójta oraz Kierownika.

12. Przygotowanie   projektów   aktów   prawnych   wydanych   przez   Wójta   oraz Kierownika  oraz materiałów do przygotowania uchwał wnoszonych pod obrady Rady Gminy.

13. Rozpatrywanie   interpelacji   i   wniosków   radnych,   wniosków   komisji   Rady i postulatów ludności oraz przygotowanie propozycji ich załatwienia.

14. Współpraca między pracownikami referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy, jednostkami pomocniczymi jednostkami państwowymi, podmiotami   gospodarczymi   oraz   organizacjami   społecznymi   w   realizacji powierzonych zadań.

15. Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych na potrzeby organów Gminy i administracji rządowej.

16. Udzielenie   pomocy   organizacyjnej    i   prawnej   jednostkom   pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowanie działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.

17. Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych do Wójta lub Kierownika , badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania.

18. Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.

19. Wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej.

20. Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.

21. Organizowanie różnorodnych form pracy, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

22.     Zapobieganie       procesowi       marginalizacji     osób     i       grup,  a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

23. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych z zakresu pomocy społecznej.

24.   Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych,   a  także  teczek  prowadzonych  spraw-  w  terminach  i  w  sposób przewidziany przepisami ogólnymi.

25. Dostarczenie do księgowości l egzemplarza umowy lub decyzji bezpośrednio po podpisaniu dokumentu. Jeżeli w krótkim okresie czasu wydawana jest większa ilość decyzji należy sporządzić ich zestawienie.

III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy zatwierdzonym Zarządzeniem Nr l Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy z dnia 2 stycznia 2012r. ustalam Pani/Panu z dniem 24 lipca 2012r. następujący szczegółowy zakres czynności:

l.Zakres zadań zleconych:

1.1 Kompletowanie dokumentów oraz przygotowywanie decyzji osób kwalifikujących się w myśl ustawy o pomocy społecznej do korzystania z następujących świadczeń:

a)   specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

b)   zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej

c)    zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia , posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 a ustawy o pomocy społecznej

d)   zasiłków celowych,  a tak ze  udzielanie  schronienia,  posiłków i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

e)    wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

1.2. Kompletowanie dokumentów w sprawach wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

2. Zakres zadań własnych:

1.1 Kompletowanie dokumentów oraz przygotowywanie decyzji osób kwalifikujących się do przyznania:

a.   zasiłków celowych i celowych specjalnych,

b.   udzielanie schronienia , zapewnienia posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

c.   zasiłków okresowych,

d.   zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

e.   zasiłków   celowych   na   pokrycie   wydatków   na   świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu              i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów                               o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

f.    zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,

g.   opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która   rezygnuje   z   zatrudnienia   w   związku   z   koniecznością sprawowania bezpośredniej , osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko      chorym      członkiem      rodziny      oraz      wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,

h. usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób            z zaburzeniami psychicznymi,

i. miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

j.    dożywianie dzieci w szkołach,

k.   sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

4

1.   zasiłków i pożyczek na usamodzielnienie się.

m. zasiłki stałe,

n.   składki na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach

o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, o.   pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia

po zwolnieniu z zakładu karnego

2.2         Podejmowanie i wydawanie decyzji dla osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej.

2.3  Dodatki mieszkaniowe:

a)   przygotowanie materiałów w celu opracowania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

b)   wydawanie decyzji o przyznaniu dodatku,

c)   sporządzenie listy płac do wypłaty dodatków mieszkaniowych.

2.4        Współpraca z Terenową komisją ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z Policją, szkołą, i innymi instytucjami w zakresie udzielania pomocy osobom potrzebującym.

2.5        Prowadzenie pracy socjalnej.

a. Poradnictwo prawne i psychologiczne ,

b.    udzielenie informacji o prawach i uprawnieniach świadczeniobiorców pomocy społecznej,

c.   pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i innych spraw bytowych oraz pomoc w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem osobom tego pozbawionym ,

d.     udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym mającym ograniczone możliwości poruszania się i komunikowania ze środowiskiem.

2.6 Współpraca z powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie    informacji         o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

2.7 Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej i przepisów odrębnych.

2.8       Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.9       Praca w Systemie  Informatycznym POMOST -prowadzenie ewidencji  osób pobierających świadczenia, wprowadzanie danych.

2.10     Przygotowanie list wypłat świadczeń z pomocy społecznej dla podopiecznych z •^                      terenu działania i przedłożenie kierownikowi dwa dni przez planowanym terminem

wypłaty.

2.11     Praca w systemie   Płatnik.- przygotowywanie i przesyłanie dokumentów osób ubezpieczanych do ZUS.

2.12     Przygotowywanie  danych  do  sprawozdań z  działalności  Ośrodka i  potrzeb mieszkańców gminy.

2.13     Zastępstwo na stanowisku kierownika w czasie jego nieobecności.

2.14          Zastępstwo w czasie nieobecności pracownika socjalnego Pani Bożeny Baran Pani Alicji Cieliczka, Pani Jadwigi Meszko , Pani Moniki Brzuchacz oraz Pani Marty Kruk-Kędzior.

2.15           Wykonywanie innych nie ujętych w zakresie  czynności  spraw doraźnie zleconych przez Wójta Gminy i kierownika GOPS

2.16          Przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów, terminowego załatwiania spraw i dyscypliny pracy.

2.17          Przestrzeganie zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie czynności zawodowych.

2.18          Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

2.19          Pracę w terenie wykonuje Pani w miejscowości: Mołodycz, Radawa, Cetula.

Pani:

Alicja Cieliczka
Starszy Pracownik Socjalny

I.   Zakres  podstawowych  obowiązków,  uprawnień  i  odpowiedzialności  pracownika określają:

1.   Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań kompetencji *•—                           określonych w ustawach  szczególnych pomiędzy     organy  Gminy,  a organy

administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

2.   Ustawa  z  dnia 24  lipca   1998r.   o   zmianie  niektórych  ustaw  określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa ( Dz. Nr 106, poz.661 z późniejszymi zmianami).

3.   Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca   2004r. ( tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. nr 115, póz.728 z późniejszymi zmianami).

4.   Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity :Dz.U. z 2006r Nr 139 póz. 992 z późniejszymi zmianami).

5.   Ustawa z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r ,Nr 192, póz. 1378 z późniejszymi zmianami).

6.   Kodeks pracy.

7.   Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r (Dz. U. Nr 223 póz. 145 8)

8.   Postanowienia   Regulaminu   Organizacyjnego    Gminnego    Ośrodka   Pomocy Społecznej w Wiązownicy.

9.   Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r (Dz.U.Nr 267 z 30 grudnia 2005r póz. 2259 z póżn. zm.)

10. Inne Ustawy i akty prawne.

II. Zadania ogólne

1.    Sumiennie, starannie, sprawnie i bezstronnie wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.

2.   Zachowanie   uprzejmości   i   życzliwości   w   kontaktach   ze   zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.

3.   Zachowanie się z godnością w miej scu pracy i poza nim.

4.   Dbanie o dobro Ośrodka oraz chronienie jego mienia.

5.   Zachowanie   tajemnicy   państwowej   i   służbowej   w   zakresie   przez   prawo przewidzianej.

6.   Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

7.   Przestrzeganie czasu pracy w Ośrodku, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.

8.   Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.

9.   Informowanie   organów,   instytucji   i   osób   fizycznych   oraz   udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Ośrodka dotyczących prowadzonych przez Ośrodek spraw.

10. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych

i budżecie Gminy.

11. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwała Rady Gminy i zarządzeniach Wójta oraz Kierownika.

12. Przygotowanie   projektów   aktów   prawnych   wydanych   przez   Wójta   oraz Kierownika  oraz materiałów do przygotowania uchwał wnoszonych pod obrady Rady Gminy.

13. Rozpatrywanie   interpelacji   i   wniosków   radnych,   wniosków   komisji   Rady i postulatów ludności oraz przygotowanie propozycji ich załatwienia.

14. Współpraca między pracownikami referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy, jednostkami pomocniczymi jednostkami państwowymi, podmiotami    gospodarczymi   oraz   organizacjami    społecznymi   w   realizacji powierzonych zadań.

15. Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych na potrzeby organów Gminy i administracji rządowej.

16. Udzielenie   pomocy   organizacyjnej    i   prawnej   jednostkom   pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowanie działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.

17. Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych do Wójta lub Kierownika , badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania.

18. Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.

19. Wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej.

20. Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.

  21. Organizowanie różnorodnych form pracy, a także przeciwdziałanie negatywnym

zjawiskom w środowisku lokalnym.

22.      Zapobieganie        procesowi        marginalizacji     osób     i        grup,  a także przeciwdziałanie

negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

23. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych z zakresu pomocy społecznej.

24.   Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych,   a  także   teczek  prowadzonych   spraw-   w  terminach   i   w   sposób przewidziany przepisami ogólnymi.

25.  Dostarczenie do księgowości l egzemplarza umowy lub decyzji bezpośrednio po podpisaniu dokumentu. Jeżeli w krótkim okresie czasu wydawana jest większa ilość decyzji należy sporządzić ich zestawienie.

III.      Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy    zatwierdzonym    Zarządzeniem Nr l  Kierownika Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy   z dnia 4 stycznia   2010r. ustałam Pani/Panu z dniem 4 stycznia 2010r. następujący szczegółowy zakres czynności:

1.Zakres zadań zleconych:

1.1 Kompletowanie dokumentów oraz przygotowywanie decyzji osób kwalifikujących się w myśl ustawy o pomocy społecznej do korzystania z następujących świadczeń:

a)   specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

b)    zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej

c)    zasiłków celowych, a także udzielanie  schronienia , posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej

d)    zasiłków celowych, a tak ze udzielanie schronienia, posiłków i i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

e)    wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

12.   Kompletowanie  dokumentów  w  sprawach  wynikających  z  rządowych  programów

pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin

i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

1.3. Realizacja    zadań oraz prace związane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki.

2. Zakres zadań własnych:

1.  Kompletowanie dokumentów oraz przygotowywanie decyzji osób kwalifikujących się do przyznania:

a.    zasiłków celowych i celowych specjalnych,

b.   udzielanie schronienia , zapewnienia posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

c.    zasiłków okresowych,

d.   zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

e.    zasiłków   celowych   na   pokrycie   wydatków   na   świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu  i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów  o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

f.    zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,

g.   opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która   rezygnuje   z   zatrudnienia   w   związku   z   koniecznością sprawowania bezpośredniej , osobistej opieki nad długotrwale lubciężko  chorym członkiem rodziny  oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,

h.   usług   opiekuńczych,  w   tym  specjalistycznych   w   miejscu zamieszkania  z      wyłączeniem  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi,
i.   miejsc   w   placówkach   opiekuńczo-wychowawczych   wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
j.    do
żywianie dzieci w szkołach,
k.   sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
1.    zasiłków i pożyczek na usamodzielnienie się.
m.   zasiłki stałe,
n.   składki na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
o.   pomoc osobom maj
ącym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

2.2        Podejmowanie i wydawanie decyzji dla osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej.

2.3       Współpraca z Terenową komisją ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z Policją, szkołą, i innymi instytucjami w zakresie udzielania pomocy osobom potrzebującym.

2.4        Prowadzenie pracy socj alnej.

a) Poradnictwo prawne i psychologiczne ,

b)   udzielenie  informacji o prawach i uprawnieniach świadczeniobiorców pomocy społecznej,

c)  pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i innych spraw bytowych oraz pomoc w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem osobom tego pozbawionym ,

d)   udzielenie pomocy  osobom niepełnosprawnym mającym  ograniczone możliwości poruszania się i komunikowania ze środowiskiem.

2.5 Współpraca z powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie    informacji          o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

2.6 Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej i przepisów odrębnych

 2.7 Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.8 Praca   w   Systemie   Informatycznym   POMOST   -prowadzenie   ewidencji   osób pobierających świadczenia , wprowadzanie danych.

2.9 Praca w systemie     Płatnik.- przygotowywanie  i przesyłanie dokumentów osób ubezpieczanych do ZUS.

2.10     Przygotowanie list wypłat świadczeń z pomocy społecznej dla podopiecznych z terenu działania i przedłożenie kierownikowi dwa dni przez planowanym terminem wypłaty.

2.11      Przygotowywanie   danych  do   sprawozdań  z  działalności   Ośrodka  i  potrzeb mieszkańców gminy.

2.12           Zastępstwo w czasie nieobecności pracownika socjalnego Pani Bożeny Baran , Pani Elżbiety Kruk , Pani Jadwigi Meszko

2.13           Wykonywanie  innych  nie  ujętych  w  zakresie  czynności  spraw  doraźnie zleconych przez kierownika GOPS

2.14           Przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów, terminowego załatwiania spraw i dyscypliny pracy.

2.15           Przestrzeganie zachowania w tajemnicy  informacji uzyskanych w trakcie czynności zawodowych.

2.16          Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

2.17          Pracę w terenie wykonuje Pani w miejscowości: Zapałów, Wólka Zapałowska, Surmaczówka i Wiązownica od nr 301 do końca.

Pani:

Jadwiga Meszko
Pracownik Socjalny

I.    Zakres  podstawowych  obowiązków, uprawnień  i  odpowiedzialności  pracownika określają:

1.   Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań kompetencji określonych w ustawach  szczególnych pomiędzy     organy  Gminy,  a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

2.   Ustawa  z  dnia  24   lipca   1998r.   o   zmianie  niektórych  ustaw  określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa ( Dz. Nr 106, póz.661 z późniejszymi zmianami).

3.   Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca   2004r. ( tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. nr 175, póz.1362 z późniejszymi zmianami).

4.   Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity :Dz.U. z 2006r Nr 139 póz. 992 z późniejszymi zmianami).

5.   Ustawa z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r ,Nr 192, póz. 1378 z późniejszymi zmianami).

6.   Kodeks pracy.

7.   Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r (Dz. U. Nr 223 poz.1458)

8.   Postanowienia   Regulaminu   Organizacyjnego    Gminnego    Ośrodka   Pomocy Społecznej w Wiązownicy.

9.   Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r (Dz.U.Nr 267 z 30 grudnia 2005r póz. 2259 z póżn. zm.)

10. Inne Ustawy i akty prawne.

II.  Zadania ogólne

1.   Sumiennie, starannie, sprawnie i bezstronnie wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.

2.   Zachowanie   uprzejmości   i   życzliwości   w   kontaktach   ze   zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.

3.   Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

4.   Dbanie o dobro Ośrodka oraz chronienie j ego mienia.

5.   Zachowanie   tajemnicy   państwowej   i   służbowej   w   zakresie   przez   prawo przewidzianej.

6.   Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

7.   Przestrzeganie czasu pracy w Ośrodku, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.

8.   Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.

9.   Informowanie   organów,   instytucji   i   osób   fizycznych   oraz   udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Ośrodka dotyczących prowadzonych przez Ośrodek spraw.

10. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych

i budżecie Gminy.

11. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwała Rady Gminy i zarządzeniach Wójta oraz Kierownika.

12. Przygotowanie   projektów   aktów   prawnych   wydanych   przez   Wójta   oraz Kierownika   oraz materiałów do przygotowania uchwał wnoszonych pod obrady Rady Gminy.

13. Rozpatrywanie   interpelacji   i   wniosków   radnych,   wniosków   komisji   Rady i postulatów ludności oraz przygotowanie propozycji ich załatwienia.

14. Współpraca między pracownikami referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy, jednostkami pomocniczymi jednostkami państwowymi, podmiotami   gospodarczymi   oraz   organizacjami   społecznymi   w   realizacji powierzonych zadań.

15. Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych na potrzeby organów Gminy i administracji rządowej.

16. Udzielenie    pomocy    organizacyjnej    i    prawnej    jednostkom    pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowanie działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.

17. Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych do Wójta lub Kierownika , badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania.

18. Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.

19. Wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej.

20. Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.

21. Organizowanie różnorodnych form pracy, a także przeciwdziałanie negatywnym

zjawiskom w środowisku lokalnym.

22.      Zapobieganie        procesowi        marginalizacji     osób     i        grup,  a także przeciwdziałanie

negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

23. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych z zakresu pomocy społecznej.

24.   Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych,   a  także   teczek  prowadzonych   spraw-   w  terminach   i   w   sposób przewidziany przepisami ogólnymi.

25.  Dostarczenie do księgowości l egzemplarza umowy lub decyzji bezpośrednio po podpisaniu dokumentu. Jeżeli w krótkim okresie czasu wydawana jest większa ilość decyzji należy sporządzie ich zestawienie.

III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy zatwierdzonym Zarządzeniem Nr l Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy z dnia 4 stycznia 2010r. ustalam Pani/Panu z dniem 2 sierpnia 2010r. następujący szczegółowy zakres czynności:

l.Zakres zadań zleconych:

l. l Kompletowanie dokumentów oraz przygotowywanie decyzji osób kwalifikujących się w myśl ustawy o pomocy społecznej do korzystania z następujących świadczeń:

a)   specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

b)    zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej

c)    zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia , posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej

d)    zasiłków celowych, a tak ze udzielanie schronienia, posiłków i i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

e)    wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

12.   Kompletowanie  dokumentów  w  sprawach  wynikających  z  rządowych  programów

pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin

i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

1.3. Realizacja    zadań oraz prace związane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Zakres zadań własnych:

1.  Kompletowanie dokumentów oraz przygotowywanie decyzji osób kwalifikujących się do przyznania:

a.    zasiłków celowych i celowych specjalnych,

b.   udzielanie schronienia , zapewnienia posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

c.    zasiłków okresowych,

d.   zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

e.    zasiłków   celowych   na   pokrycie   wydatków   na   świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu  i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

f.    zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,

g.   opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która   rezygnuje   z   zatrudnienia   w   związku   z   koniecznością sprawowania bezpośredniej , osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko       chorym       członkiem       rodziny       oraz       wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,

h. usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

i. miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

j.    dożywianie dzieci w szkołach,

k.   sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

1.    zasiłków i pożyczek na usamodzielnienie się.

m. zasiłki stałe,

n. składki na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

o. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

2.        Podejmowanie i wydawanie decyzji dla osób ubiegających się o umieszczenie

w domu pomocy społecznej.

3.        Współpraca z Terenową komisją ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z Policją, szkołą, i innymi instytucjami w zakresie udzielania pomocy osobom potrzebującym.

4.        Prowadzenie pracy socjalnej.

a. Poradnictwo prawne i psychologiczne ,

b.   udzielenie  informacji  o prawach i uprawnieniach  świadczeniobiorców pomocy społecznej,

c.  pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i innych spraw bytowych oraz pomoc w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem osobom tego pozbawionym ,

d.   udzielenie  pomocy  osobom  niepełnosprawnym  mającym  ograniczone możliwości poruszania się i komunikowania ze środowiskiem.

5.   Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie  informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

6.   Wykonywanie  innych  zadań wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej i przepisów odrębnych.

7.Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

S.Praca w  Systemie  Informatycznym  POMOST -prowadzenie  ewidencji  osób

pobierających świadczenia, wprowadzanie danych. 9.Praca w systemie    Płatnik.- przygotowywanie i przesyłanie dokumentów osób

ubezpieczanych do ZUS.

10. Przygotowanie list wypłat świadczeń z pomocy społecznej dla podopiecznych z terenu działania i przedłożenie kierownikowi dwa dni przed planowanym terminem wypłaty.

11. Przygotowywanie danych do sprawozdań z działalności Ośrodka i potrzeb mieszkańców gminy.

12.    Zastępstwo w czasie nieobecności pracownika socjalnego Pani Bożeny Baran , Pani Elżbiety Kruk   , oraz Pani Alicji Cieliczka,Moniki Brzuchacz oraz Marty Kruk -Kędzior

13.    Wykonywanie   innych   nie   ujętych   w   zakresie   czynności   spraw   doraźnie zleconych przez kierownika GOPS

14.    Przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów, terminowego załatwiania spraw i dyscypliny pracy.

15.    Przestrzeganie   zachowania  w  tajemnicy   informacji   uzyskanych  w  trakcie czynności zawodowych.

16.    Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

11. Pracę w terenie wykonuje Pani w miejscowości : Szówsko ulice: z pominięciem ulic Floriańskiej, Sportowej, Parkowej, Kasztanowej, Zielonej oraz Pogodnej.

Pani:

Monika Brzuchacz
Pracownik Socjalny

I.    Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:

1.   Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań, kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy    organy Gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

2.   Ustawa z  dnia 24  lipca  1998r.  o  zmianie  niektórych ustaw  określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa ( Dz. Nr 106, poz.661 z późniejszymi zmianami).

3.   Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca  2004r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. nr 175, póz.1362 z późniejszymi zmianami).

4.   Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity :Dz.U. z 2006r Nr 139 póz. 992 z późniejszymi zmianami).

5.   Ustawa z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r ,Nr 192, póz. 1378 z późniejszymi zmianami).

6.   Kodeks pracy.

7.   Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r (Dz. U. Nr 223 póz. 1458)

8.   Postanowienia   Regulaminu   Organizacyjnego    Gminnego    Ośrodka   Pomocy Społecznej w Wiązownicy.

9.   Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r (Dz.U.Nr 267 z 30 grudnia 2005r póz. 2259 z póżn. zm.)

10. Inne Ustawy i akty prawne.

II.  Zadania ogólne

1.   Sumiennie, starannie, sprawnie i bezstronnie wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.

2.   Zachowanie   uprzejmości   i   życzliwości   w   kontaktach   ze   zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.

3.   Zachowanie się z godnością w miej scu pracy i poza nim.

4.   Dbanie o dobro Ośrodka oraz chronienie j ego mienia.

5.   Zachowanie   tajemnicy   państwowej   i   służbowej   w   zakresie   przez   prawo przewidzianej.

6.   Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

7.   Przestrzeganie czasu pracy w Ośrodku, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.

8.   Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.

9.   Informowanie   organów,   instytucji   i   osób   fizycznych   oraz   udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Ośrodka dotyczących prowadzonych przez Ośrodek spraw.

10. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych

i budżecie Gminy.

11. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwała Rady Gminy i zarządzeniach Wójta oraz Kierownika.

12. Przygotowanie   projektów   aktów   prawnych   wydanych   przez   Wójta   oraz Kierownika  oraz materiałów do przygotowania uchwał wnoszonych pod obrady Rady Gminy.

13. Rozpatrywanie   interpelacji   i   wniosków   radnych,   wniosków  komisji   Rady i postulatów ludności oraz przygotowanie propozycji ich załatwienia.

14. Współpraca między pracownikami referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy, jednostkami pomocniczymi jednostkami państwowymi, podmiotami   gospodarczymi   oraz   organizacjami   społecznymi   w   realizacji powierzonych zadań.

15. Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych na potrzeby organów Gminy i administracji rządowej.

16. Udzielenie   pomocy   organizacyjnej    i   prawnej   jednostkom   pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowanie działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.

17. Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych do Wójta lub Kierownika , badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania.

18. Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.

19. Wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej.

20. Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.

21. Organizowanie różnorodnych form pracy, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

22.     Zapobieganie       procesowi       marginalizacji     osób     i       grup,  a także przeciwdziałanie

negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

23. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych z zakresu pomocy społecznej.

24.  Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych,   a także  teczek  prowadzonych  spraw-  w  terminach  i  w  sposób przewidziany przepisami ogólnymi.

25. Dostarczenie do księgowości l egzemplarza umowy lub decyzji bezpośrednio po podpisaniu dokumentu. Jeżeli w krótkim okresie czasu wydawana jest większa ilość decyzji należy sporządzić ich zestawienie.

III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy zatwierdzonym Zarządzeniem Nr l Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy z dnia 2 stycznia 2012r. ustalam Pani/Panu z dniem l lutego 2012r. następujący szczegółowy zakres czynności:

1.Zakres zadań zleconych:

1.1 Kompletowanie dokumentów oraz przygotowywanie decyzji osób kwalifikujących się w myśl ustawy o pomocy społecznej do korzystania z następujących świadczeń:

a)   specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

b)   zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej

c)    zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia , posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 a ustawy o pomocy społecznej

d)   zasiłków celowych, a tak ze udzielanie schronienia, posiłków i i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

e)    wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

12.  Kompletowanie  dokumentów w sprawach wynikających z rządowych programów

pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin

i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

1.3. Realizacja    zadań oraz prace związane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki.

2. Zakres zadań własnych:

l.  Kompletowanie dokumentów oraz przygotowywanie decyzji osób kwalifikujących się do przyznania:

a.   zasiłków celowych i celowych specjalnych,

b.   udzielanie schronienia , zapewnienia posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

c.   zasiłków okresowych,

d.   zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

e.   zasiłków   celowych   na   pokrycie   wydatków   na   świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu  i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

f.    zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,

g.   opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która  rezygnuje   z   zatrudnienia   w   związku   z   koniecznością sprawowania bezpośredniej , osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko       chorym      członkiem      rodziny      oraz      wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,

h. usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi,

i. miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

j.    dożywianie dzieci w szkołach,

k.   sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

1.    zasiłków i pożyczek na usamodzielnienie się.

m. zasiłki stałe,

n. składki na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

o. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

2.        Podejmowanie i wydawanie decyzji dla osób ubiegających się o umieszczenie

w domu pomocy społecznej.

3.       Współpraca z Terenową komisją ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z Policją, szkołą, i innymi instytucjami w zakresie udzielania pomocy osobom potrzebującym.

4.        Prowadzenie pracy socjalnej.

a. Poradnictwo prawne i psychologiczne ,

b.   udzielenie informacji o prawach i uprawnieniach świadczeniobiorców pomocy społecznej,

c.  pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i innych spraw bytowych oraz pomoc w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem osobom tego pozbawionym ,

d.   udzielenie pomocy  osobom niepełnosprawnym mającym  ograniczone możliwości poruszania się i komunikowania ze środowiskiem.

5.   Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie  informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

6.   Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej i przepisów odrębnych.

7.Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.Praca w Systemie  Informatycznym POMOST -prowadzenie ewidencji  osób

pobierających świadczenia, wprowadzanie danych.
9.Praca w systemie   Płatnik.- przygotowywanie i przesyłanie dokumentów osób

ubezpieczanych do ZUS.

10. Przygotowanie list wypłat świadczeń z pomocy społecznej dla podopiecznych z terenu działania i przedłożenie kierownikowi dwa dni przed planowanym terminem wypłaty.

11. Przygotowywanie danych do sprawozdań z działalności Ośrodka i potrzeb mieszkańców gminy.

12.    Zastępstwo w czasie nieobecności pracownika socjalnego Pani Bożeny Baran , Pani Elżbiety Kruk , oraz Pani Alicji Cieliczka, Jadwigi Meszko oraz Marty Kruk -Kędzior.

13.    Wykonywanie  innych  nie  ujętych  w  zakresie   czynności   spraw  doraźnie zleconych przez kierownika GOPS

14.    Przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów, terminowego załatwiania spraw i dyscypliny pracy.

15.    Przestrzeganie  zachowania w tajemnicy  informacji  uzyskanych  w  trakcie czynności zawodowych.

16.    Podnoszenie kwalifikacj i zawodowych.

17.    Pracę w terenie wykonuje Pani w miejscowości : Wólka Zapałowska, Zapałów, Surmaczówka.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2012-09-28
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2007-08-29 14:51
Modyfikacja Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-08-07 12:03