XML

ZARZĄDZENIE NR 65/2023

Na podstawie art.63 ust.1 w związku z art.29 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900t.j.), art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j.), oraz art. 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1428) Wójt Gminy Wiązownica zarządza co następuje:
 
 
§ 1.
 
Zatwierdza się nierozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Szówsku ul. Lubelska 115 37-522 Wiązownica, w związku z ogłoszonym Zarządzeniem nr.53/2023 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 26.05.2023r.
Zgodnie z § 6 ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r w sprawie regulaminu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej nie wyłoniono kandydata.
 
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 Uzasadnienie
 
Zgodnie z art.63 ust.1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900t.j.) stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu.
Zarządzeniem Nr.53/2023 z dnia 26.05.2023r. ogłoszony został konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Szówsku.
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs  wpłynęła 1 oferta.
           W dniu 03.07.2023 r. odbyło się posiedzenie komisji powołanej Zarządzeniem Nr.59/2023 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 15.06.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Szówsku.
           Zgodnie z § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1428) organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs. W dokumentacji z postępowania konkursowego nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, które mogłyby skutkować unieważnieniem postępowania konkursowego.
        Zatwierdzenie wyników konkursu na dyrektora szkoły następuje w formie zarządzenia organu prowadzącego, którym w myśl art.29 ust1 pkt 2 prawo oświatowe jest Wójt Gminy.
       Mając na uwadze zatwierdzenie konkursu jest zasadne.
    
 
 


Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-07-04
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-07-04 14:56