XML

STYPENDIUM SZKOLNE 2022/2023

Wnioski  o przyznanie Pomocy materialnej o charakterze  socjalnym - Stypendium szkolne dostępne będą od  10 sierpnia 2022 roku   przy  wejściu  do budynku Urzędu Gminy Wiązownica  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy, zakładka - stypendium.
Wnioski należy  składać w  nieprzekraczalnym terminie  od 1 września do 15 września 2022 r., w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października 2022r. w sekretariacie Urzędu Gminy Wiązownica lub w pokoju nr 19.
 
 1. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 600,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie ( Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 14 lipca 2021r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1296).
 2.  Kwota z 1 ha przeliczeniowego dla rolników wynosi 345 zł.
Wnioskodawcy przedstawiają dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpnia 2022 r.


 
POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE  SOCJALNYM  
STYPENDIUM SZKOLNE
Przysługuje:
 1. Uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wiązownica.
 2. Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia  24 roku życia.
 3. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,

Nie przysługuje:
 1. Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
 2. Uczniom klas zerowych.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
 1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletniego ucznia
 3. dyrektora szkoły.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
Do wniosku należy dołączyć:
 • zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiągniętego dochodu netto za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku ( sierpień 2022r.)
 •  zaświadczenia o dochodach netto członków rodziny, dochód osiągnięty za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2022r.)
 • w  przypadku posiadania pola nakaz płatniczy za rok 2022r. i odcinek opłaconej  składki KRUS za III kwartał 2022r.
 •  zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej do której uczęszcza uczeń.
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej dochód za rok poprzedni (2021) wraz z informacją o dochodzie uzyskanym z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 • Oświadczenie wnioskodawcy o zarejestrowaniu członka rodziny w Urzędzie Pracy.
 • Inne oświadczenia.
do dochodu wlicza się również:
zasiłki i stypendia wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy, emerytury, renty, alimenty, zasiłki wypłacane przez ZUS, KRUS, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia wypłacane z pomocy społecznej, wynagrodzenie wypłacane za praktykę uczniowską, dochód z dzierżawy, wynajmu i inne osiągane dochody.
 


 
ZASIŁEK SZKOLNY
 
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Przez zdarzenie losowe rozumie się nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny w szczególności: pożar, zalanie mieszkania, zdiagnozowana choroba, nieszczęśliwy wypadek, śmierć najbliższego członka rodziny, kradzież.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu.
Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:
 • rodzice,
 • inni przedstawiciele ustawowi uczniów
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.
Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego z urzędu. Prowadzenie postępowania z własnej inicjatywy organu orzekającego w sprawie zasiłku szkolnego, jak również możliwość złożenia wniosku przez dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie podjęły odpowiednich kroków w celu uzyskania świadczenia.

 
Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny
 
Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego. "Zdarzeniem losowym", kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie "zależne od losu - kolei, wydarzeń życia", tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Oswiadczenie o odpowiedzialnosci karnej. Plik doc 17.86 KB
Wniosek o stypendium od 15.09.2022. Plik doc 32.41 KB
zaswiadczenie o zarobkach. Plik doc 18.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2022-08-05
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-08-05 13:42
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-08-05 13:42