XML

Referent ds. wymiaru podatku i opłat

Pani
Anna FLOREK

Inspektor do spraw Wymiaru Podatku i Opłat
 
 

I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:

 1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
 2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa
 3. Kodeks pracy.
 4. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.(t.j.Dz.U.2022 poz.530).
 5. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
 
II. Zadania ogólne

 1. Sumienne, staranne, sprawne i bezstronne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
 2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
 3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
 5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
 8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
 9. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
 10. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
 11. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
 12. Przestrzeganie instrukcji i dyscypliny pracy.
 
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 24 stycznia 2023 r.
ustalam Pani z dniem 01.02.2023 r. następujący szczegółowy zakres czynności:
 
 
 

 1. Przyjmowanie deklaracji od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających
  osobowości prawnej w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 
 1. Sporządzanie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych z terenu:
 • Radawa,
 • Surmaczówka.
 1. Wprowadzenie   zmian   w   ewidencji   gruntów   na   podstawie   zawiadomień   ze Starostwa Powiatowego - weryfikacja wymiaru podatków.
 2. Zbieranie materiałów informacyjnych niezbędnych przy wymiarze podatków.
 3. Przygotowywanie niezbędnych materiałów przy rozpatrywaniu odwołań od decyzji Wójta Gminy oraz przesłanie kompletnych materiałów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 4. Prowadzenie kontroli i lustracji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz ustalenie użytkowników gruntów.
 5. Potwierdzanie oświadczeń oraz wystawienie zaświadczeń o stanie majątkowym podatników
  (dotyczy posiadania i użytkowania gruntów).
 6. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań przewidzianych obowiązującymi przepisami w zakresie podatków i opłat.
 7. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących stawek podatkowych, w tym podatku
  od nieruchomości.
 8. Prowadzenie całości spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników
  zawartego w cenie oleju napędowego, a w szczególności:
 1. przyjmowanie wniosków wraz z niezbędną dokumentacją.
 1. Zachowanie procedur i przepisów przewidzianych ustawą w prowadzeniu spraw dotyczących ulg z tytułu:
 1. nabycia gruntów,
 2. inwestycji,
 3. zaprzestania produkcji rolnej.
 1. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem, poborem i windykacją podatku od środków
  transportowych a w szczególności:
 1. przygotowanie na potrzeby rady gminy projektów uchwał w sprawie stawek podatku od środków transportowych,
 2. przesyłanie podatnikom, kompletowanie i analiza „informacji - wykazu" podatnika podatku
  od środków transportowych w celu dokonania wymiaru podatku,
 3. wystawianie dowodów wpłat (K-103), naliczanie odsetek dla podatników dokonujących wpłat w kasie urzędu gminy,
 4. sporządzanie decyzji w zakresie wymiaru podatku dla osób, które nie uiściły należności „bez wezwania",
 5. prowadzenie rejestru przypisów i odpisów,
 6. ewidencjonowanie wpłat podatku
 7. windykacja   podatku   od   środków     transportowych   (wystawianie   upomnień,   tytułów wykonawczych - ich bieżąca aktualizacja, ustanawianie zastawów na rzeczach ruchomych),
 8. prowadzenie księgowości w zakresie podatku od środków transportowych,
 9. współpraca z księgowością budżetową - comiesięczne uzgadnianie wpływów, sporządzanie sprawozdań wymaganych przepisami prawa.
 1. Zastępstwo na stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat
 2. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcy Wójta,
  Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
 3. Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.
 4. Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych, a także teczek prowadzonych spraw w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
Pracownik przy znakowaniu spraw używa symbolu „BF".

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2023-04-28
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-04-28 14:27
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-11-22 12:27