XML

Obwieszczenie

LŚ.6220.01.07.2023.MB                                                                                                  Wiązownica, dnia 22.08.2023 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 04.08.2023 r. do tut. Urzędu został złożony raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 61 MW obejmująca trzy etapy jego realizacji tj. o mocy do 50 MW i do 11 MW, magazynów energii o mocy do 200 MW wraz z niezbędną infrastruktura towarzysząca, zlokalizowanego na działkach nr ew. 1, 2 obręb 0012 Zapałów, na działkach nr ew. 525, 526, 527, 528 obręb 0008 Surmaczówka i na działkach nr ew. 49, 58, 52, 53, 38, 35/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 107/5, 179, 181/1, 181/2, 160, 161/1, 200, 169/1, 169/2, 168/2 obręb 0011 Wólka Zapałowska, gmina Wiązownica, powiat jarosławski, województwo podkarpackie”.

Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy Wiązownica, organami opiniującymi i dokonującymi uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu oraz Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (w tym z wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica, Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, pok. 21, w godz. od 7:30 do 15:30 oraz składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@wiazownica.com w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia, tj. od 22.08.2023 r. do 12.09.2023 r. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Wiązownica przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązownica, wywieszenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy Wiązownica oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji.
Wójt 
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-08-22
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-08-22 14:47