XML

Obwieszczenie

LŚ.6220.01.05.2023.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 19.07.2023 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica działając na podstawie art. 63 ust 1, art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
zawiadamia strony postępowania, iż:
w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 61 MW obejmująca trzy etapy jego realizacji tj. o mocy do 50 MW i do 11 MW, magazynów energii o mocy do 200 MW wraz z niezbędną infrastruktura towarzysząca, zlokalizowanego na działkach nr ew. 1, 2 obręb 0012 Zapałów, na działkach nr ew. 525, 526, 527, 528 obręb 0008 Surmaczówka i na działkach nr ew. 49, 58, 52, 53, 38, 35/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 107/5, 179, 181/1, 181/2, 160, 161/1, 200, 169/1, 169/2, 168/2 obręb 0011 Wólka Zapałowska, gmina Wiązownica, powiat jarosławski, województwo podkarpackie” w dniu 19 lipca 2023 r. zostało wydane postanowienie znak: LŚ.6220.01.04.2023.MB o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu oddziaływania.  
Postępowanie prowadzone jest na wniosek firmy: Edmonton Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19 (10 piętro), 00-854 Warszawa
Z treścią postanowienia oraz zebranymi materiałami i dowodami w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, I piętro, pokój nr 21 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7:30 do 15:30.
Na przedmiotowe postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownicy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Z uwagi, iż liczba stron prowadzonego postępowania przekracza dziesięć, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) ma zastosowanie przepis art. 49 k.p.a., przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
z up. Wójta 
Anna Wilk
Zastępca Wójta
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-07-19
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-07-19 14:52