XML

Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania


 


Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania
 
Działając w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (tekst jedn. Dz. U. z  2022 r. , poz. 1079) Gmina Wiązownica Ogłasza nabór partnerów w celu realizacji projektu pt.: „Zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP w miejscowości Szówsko” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027; Działanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu; Nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23
Okres realizacji projektu: 2024-2025
 


Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Wiązownica poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych. Projekt przewiduje zakup  nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i skierowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Wiązownica zarejestrowanych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
 
Od partnerów w ramach projektu oczekuje się realizacji zadań w zakresie:
- współpracy z Gminą  w trakcie przygotowywania i realizacji projektu oraz w okresie i trwałości projektu;
- informowania opinii publicznej o realizacji projektu;
- współpracy z Gminą w zakresie przeprowadzenia wyboru dostawcy pojazdu;
- współpracy z dostawcą pojazdu;
- uczestnictwa w odbiorze pojazdu i prawidłowej jego eksploatacji.
 
Oferty składane w ramach niniejszego naboru powinny zawierać:
1) Informacje na temat wyjazdów do akcji w roku 2022;
2) Zestawienie sprzętu wraz z podaniem roku produkcji w układzie tabelarycznym (rok produkcji należy udokumentować odpowiednimi dokumentami) wg stanu na dzień złożenia oferty, obejmującego wyłącznie:
• wozy ratowniczo-gaśnicze,
• motopompy,
• urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne.
3) Zestawienie zapotrzebowania na nowoczesny sprzęt ratowniczo – gaśniczy służący do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.
 
Do oferty powinny być dołączone następujące pisemne informacje i dokumenty:
1) Dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) Kopia decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego,
3) Wyciąg z rejestru wyjazdów do akcji prowadzonych przez jednostkę straży pożarnej za 2022r.,
4) Statut.
 
Oferty konkursowe należy składać osobiście lub pocztą na adres: Gmina Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, opatrzonych pieczęcią firmową podmiotu. Oferty można składać korzystając z załączonego formularza oferty.
 
Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert jest jawne.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru umieszczono w załączonym do ogłoszenia Regulaminie otwartego naboru partnerów do realizacji wspólnego zadania.
 
Wyniki naboru zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminy Wiązownica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 
Szczegółowych informacji dotyczących naboru udziela:
Sekretarz Wilk Anna, Inspektor Dariusz Frendo.

Pliki do pobrania:
1. Regulamin - nabór partnerów OSP TUTAJ
2. Wzór oferty - Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Wiązownica w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń TUTAJ


Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłArtur ŻOŁYNIAK - Sekretarz UGW2023-07-14
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-07-14 14:38