XML

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

LŚ.6220.09.06.2022.MB                                                                                       Wiązownica, dnia 23 maja 2023 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody            
na realizację przedsięwzięcia
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,
 
z a w i a d a m i a
o wydaniu w dniu 23 maja 2023 r. decyzji znak: LŚ.6220.09.05.2022.MB o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowość Radawa na dz. nr. ewid. 28, 10” dla wniosku złożonego przez Gminę Wiązownica z siedzibą: Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Krzysztofa Strenta. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działach o następujących numerach ewidencyjnych gruntu: 10 i 28 położonych w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami dokonanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędzie Gminy Wiązownica, I piętro, pokój nr 21 w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30 w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.
Z uwagi, iż liczba stron prowadzonego postępowania przekracza dziesięć, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.) ma zastosowanie przepis art. 49 k.p.a., przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiązownicy, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiązownicy: www.bip.wiazownica.com oraz na tablicach ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia tj. w miejscowości Radawa. 
 
 
Wójt 
Krzysztof Strent
 


Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 23.05.2023 r.
Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 23.05.2023 r. do 06.06.2023 r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-05-23
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-05-23 09:23