XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

RG5.6733.25.2023                                                                                                               Wiązownica, dnia 30.05.2023r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
           
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2022.503 ze zm.),  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2022.2000 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 30.05.2023r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:  „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63, na dz. nr ewid. 995/1, 1002, 1004/1, 1005/1, 1006, 1007/1 obr. Szówsko, gm. Wiązownica”.
            W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 14), w godzinach pracy urzędu tj.7:30  -15:30.
Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2022.2000 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2023-05-30
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-05-30 11:12