XML

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania

LŚ.6220.01.14.2021.MB                                                                                      Wiązownica, dnia 03.04.2023 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wniesieniu odwołania
 
Zgodnie z art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,

 
zawiadamia strony postępowania,
iż pismem z dnia 24.03.2023 r. (data wpływu: 30.03.2023 r.) zostało wniesione odwołanie od decyzji Wójta Gminy Wiązownica z dnia 13 marca 2023 r., znak:  LŚ.6220.01.12.2021.MB, o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną „Piwoda 1””, wydanej na wniosek firmy PV Projekt II z siedzibą w Katowicach ul. Kopernika 4/3, 40-064 Katowice.
Odwołanie złożyła firma PV Projekt II z siedzibą w Katowicach ul. Kopernika 4/3, 40-064 Katowice, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Edwarda Klimsę.
Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, odwołanie wraz z aktami sprawy zostanie przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Przemyślu.
Z uwagi, iż liczba stron prowadzonego postępowania przekracza dziesięć, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) ma zastosowanie przepis art. 49 k.p.a., przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wójt 
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-04-03
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-04-03 12:49