XML

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

LŚ.6220.01.13.2021.MB                                                                                     Wiązownica, dnia 13 marca 2023 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji dotyczącej odmowy ustalenia środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
 
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,
 
z a w i a d a m i a
o wydaniu w dniu 13 marca 2023 r. decyzji znak: LŚ.6220.01.12.2021.MB dotyczącej odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną „Piwoda 1””, na działach o numerach ewidencyjnych gruntu: 887, 888, 889/3, 899/2, 899/3 i 1174/3, położonych w miejscowości Piwoda dla wniosku złożonego przez firmę PV Projekt II Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Kopernika 4/3, 40-064 Katowice.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami dokonanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędzie Gminy Wiązownica, I piętro, pokój nr 21 w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30 w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.
Z uwagi, iż liczba stron prowadzonego postępowania przekracza dziesięć, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) ma zastosowanie przepis art. 49 k.p.a., przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiązownicy, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiązownicy: www.bip.wiazownica.com oraz na tablicach ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia tj. w miejscowości Piwoda. 
 
Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13.03.2023 r.
Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 13.03.2023 r. do 27.03.2023 r. 
 

Wójt 
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-03-13
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-03-13 11:15