XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

OBWIESZCZENIE przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BG.6733.5.2023                                                                                                           Wiązownica, dnia 14.03.2023r.
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2022.2000 ze zm.), w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j.Dz.U.2022.503 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz projektem decyzji i analizą przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Budowa budynku remizy OSP wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid.  880, 879 obr. Szówsko, gm. Wiązownica” oraz o  możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty dokonania się obwieszczenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica, pokój nr 14, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2023-03-14
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-03-14 15:18