XML

Obwieszczenie o zakończonym postępowaniu dowodowym

LŚ.6220.01.11.2021.MB                                                                                        Wiązownica, dnia 13.02.2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek firmy PV Projekt II z siedzibą w Katowicach ul. Kopernika 4/3, 40-064 Katowice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną „Piwoda 1””, iż postępowanie dowodowe zostało zakończone.
Równocześnie informuję strony, iż w toku postępowania uzyskano stanowiska organów opiniujących i uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia:
  • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 27.05.2021 r. znak: PZNS.9020.8.13.2021 stwierdzająca, iż dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14.06.2021r. znak: WOOŚ.4220.3.10.2021.AT.5 stwierdzające, iż dla wnioskowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w Przemyślu z dnia 8.07.2021 r. znak: RZ.ZZŚ.3.435.55.2021.KP stwierdzające, iż dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;
  • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 01.12.2021 r. znak: PZNS.9020.10.8.2021 opiniującą pozytywnie realizację przedsięwzięcia.
  • postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 02.07.2021 r. znak: WOOŚ.4221.3.6.2020.BL.13 uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia.
Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, I piętro, pokój nr 19 w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wiazownica.com w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia. Po upływie ww. terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.
Ponieważ liczba stron prowadzonego postępowania przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),  ma zastosowanie przepis art. 49 k.p.a., przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie – zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązownica www.bip.wiazownica.com, wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
 
Z up. Wójta
Anna Wilk 
Zastępca Wójta

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-02-13
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-02-13 09:40