XML

Obwieszczenie

LŚ.6220.10.01.2022.MB                                                                                          Wiązownica, dnia 26.01.2023 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),
 
zawiadamia strony, iż:
  1. Na wniosek firmy Copernic PPA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, reprezentowanej przez  Panią Kingę Krukar – pełnomocnika Zarządu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Ryszkowa Wola o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędna infrastruktura towarzysząca”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działach o następujących numerach ewidencyjnych gruntu: 59/1 i 59/2 położonych w miejscowości Ryszkowa Wola, gmina Wiązownica.
  2. Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 54 lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Stanowi zatem przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  3. Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, I piętro, pokój nr 26 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7:30 do 15:30, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wiazownica.com.
 
P O U C Z E N I E
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
Wójt
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2023-01-26
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2023-01-26 14:10