XML

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

LŚ.6220.04.05.2022.MB                                                                                    Wiązownica, dnia 20 września 2022 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody            
na realizację przedsięwzięcia
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,

 
z a w i a d a m i a
o wydaniu w dniu 20 września 2022 r. decyzji znak: LŚ.6220.04.04.2022.MB o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Szówsko, gmina Wiązownica” dla wniosku złożonego przez firmę PV 1760 Sp. z o.o. z siedzibą: Warszawa ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, reprezentowaną przez Pana Marka Przytułę i Pana Adama Mazura. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działach o następujących numerach ewidencyjnych gruntu: 1608, 1610/2 i 1610/4 położonych w miejscowości Szówsko, gmina Wiązownica oraz na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 1609, 1670, 1673 i 1702 położonych w miejscowości Szówsko, które mogą zostać wykorzystane w ramach realizacji inwestycji.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami dokonanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędzie Gminy Wiązownica, I piętro, pokój nr 26 w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30 w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.
Z uwagi, iż liczba stron prowadzonego postępowania przekracza dziesięć, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.) ma zastosowanie przepis art. 49 k.p.a., przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiązownicy, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiązownicy: www.bip.wiazownica.com oraz na tablicach ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia tj. w miejscowości Szówsko. 
 
Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 20.09.2022 r.
Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 20.09.2022 r. do 04.10.2022 r. 
 
 
Wójt 
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-09-20
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-09-20 12:26