XML

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

LŚ.6220.02.05.2022.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 30 maja 2022 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
                Na podstawie art. 49, art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 2373 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,
 
z a w i a d a m i a
iż, w dniu 30 maja 2022 r. została wydana decyzja znak: LŚ.6220.02.04.2022.MB, o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Olchowa, odcinek D1 w km 0+000-0+560 oraz odcinek D2 w km 0+000-1+158”. Przedsięwzięcie realizowane na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 1029, 1030, 1031, 1032, 1035 i 1036 położonych w miejscowości Ryszkowa Wola oraz 1354 i 1353 położonych w miejscowości Piwoda, gmina Wiązownica.
W ciągu czternastu dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można w tut. Urzędzie Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, I piętro, pokój nr 26, zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.
Z uwagi, iż liczba stron prowadzonego postępowania przekracza dziesięć, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) ma zastosowanie przepis art. 49 k.p.a., przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiązownicy, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiązownicy: www.bip.wiazownica.com, oraz na tablicach ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia tj. w miejscowości Szówsko. 
 
Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 30 maja 2022 r. 

 
Wójt 
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-05-30
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-05-30 11:39