XML

Ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnację tradycji regionalnych.

Zarządzenie Nr 74/2022
Wójta Gminy Wiązownica
 z dnia 26 maja 2022 r.
 
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnację tradycji regionalnych.
 
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1057 ze zm.) działu IV Uchwały Nr XLII/305/2022 Rady Gminy Wiązownica z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 oraz Uchwały Nr XLII/300/2022 Rady Gminy Wiązownica z dnia 18 stycznia 2022 r.  w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2022 rok., zarządzam, co następuje:

 
§ 1
 1. Ogłaszam nabór wniosków – ofert na realizację zadań w zakresie propagowania zdrowego stylu życia i pielęgnację tradycji regionalnych w 2022 r.
 2. Przedmiotem naboru wniosków jest wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:
 1. kultywowanie tradycji ludowych ze szczególnym wskazaniem na tradycje naszego regionu,
 2. promowanie zdrowego sposobu spędzania czasu, promowanie zdrowia, postaw i profilaktyki prozdrowotnej,
 3. działanie na rzecz sportu, turystyki i aktywnego wypoczynku,
 4. integrowanie środowisk społecznych, lokalnych, zawodowych.
 1. Nabór będzie przeprowadzony  na zasadach określonych w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1057 ze zm.).
 
§ 2
 1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami (w zapieczętowanej kopercie z opisem, odpowiednio do zadania – „Propagowanie zdrowego stylu życia  i pielęgnacja tradycji regionalnych”) należy złożyć sekretariacie Urzędu Gminy Wiązownica do dnia 15 czerwca 2022 r.  do godz. 10:00.
 3. Za datę złożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu do Urzędu Gminy Wiązownica.
 4. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.
 5. Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 6. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
 7. Wójt Gminy Wiązownica może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku. Niedokonanie uzupełnień lub sprostowań wniosku w określonym terminie powoduje jego odrzucenie
 
§ 3
 1.  Do wniosku należy dołączyć:
 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez Starostę,
 2. aktualny statut, regulamin;
 3. uchwałę w sprawie powołania przedstawiciela, zarządu,
 4. oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych.
 1.  Dokumenty wyszczególnione w ust. 1 należy dołączyć w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentowania
 
§ 4
 1. Na realizację w ramach otwartego konkursu ofert na propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnację tradycji regionalnych w 2022 r. przeznacza się  środki finansowe w wysokości 36 000,00 zł słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100.
 2. Poszczególne kwoty udzielonych dotacji zostaną zawarte w umowach dotyczących realizacji zadania
 
§ 5
 1. Termin i warunki realizacji zadania:
 1. Zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową,
 3. Zadanie i objęte nim przedsięwzięcia to:
 1. angażowanie do prac i spotkań młodego pokolenia.
 2. angażowanie do uczestnictwa i wspólnych spotkań kobiet z różnych grup społecznych mające na celu przeciwdziałanie procesom wykluczenia społecznego osób z racji biedy, bezrobocia, niepełnosprawności, poglądów, wyznania, uzależnień poprzez:
 • prowadzenie warsztatów kulinarnych,
 • wystawa stołów okolicznościowych,
 • wystawa stołów z potrawami regionalnymi,
 • wypieki z nowych przepisów,
 • wypieki i pokazy odnoszące się do tradycji babć,
 • pokazy sporządzania potraw - „zdrowa żywność”,
 • warsztaty rękodzieła ludowego, wernisaże, wystawy.
 
§ 6
 1. Zadanie i objęte nim przedsięwzięcie powinno spełniać następujące warunki finansowe:
 1. wskazana jest w zadaniu wielkość wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy, jaki chce wnieść wnioskodawca do realizacji zadania,
 2. przedstawiona we wniosku kalkulacja kosztów realizacji projektu powinna odpowiadać zakresowi rzeczowemu zadania.
 1. Formę wypłaty dotacji przyznanej z budżetu stanowi, przekazanie wnioskodawcy po podpisaniu umowy środków na poczet dofinansowania kosztów realizacji zadania.
 2. Dotacja będzie przekazana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie.
 3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia
 
§ 7
 1. Każdy ze złożonych wniosków o dofinansowanie zadania, przed jego rozpatrzeniem, podlega zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową powołaną odrębnym zarządzeniem.
 2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Wiązownica, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 3. Przy ocenie wniosków Komisja bierze pod uwagę kryteria określone w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
 1. możliwość realizacji zadania przez organizację (0-10 pkt),
 2. kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (0-10 pkt),
 3. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których organizacja będzie realizowała zadanie publiczne (0-10 pkt),
 4. planowany przez organizację udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-10 pkt),
 5. planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (0-10 pkt),
 6. analiza realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne (0-10 pkt)
Maksymalna łączna ilość punktów: 60.
 1. Wybór ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2022 r. o godzinie 13:00
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica.
 3. Konkurs jest ważny wtedy, gdy do konkursu zostanie zgłoszona co najmniej jedna oferta.
 4. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
§ 8
 1. Dopuszcza się unieważnienie naboru i niezwłoczne rozwiązanie umowy na skutek:
 1. stwierdzenia naruszenia prawa przy składaniu wniosków lub w działalności wnioskodawcy,
 2. wystąpienia okoliczności powodującej, że zakończenie wyboru wniosku, zawarcie i realizacja umowy nie leży w interesie publicznym lub narusza, pomniejsza, czy jest sprzeczne z interesami Gminy Wiązownica.
 
§ 9
 1. Sprawozdanie z realizacji zadania oraz wykonania wydatków finansowych z dotacji należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania publicznego.
 2. Wzór sprawozdania - rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
 
§ 10
Za sprawy, terminy i prawidłowy przebieg naboru wniosków – ofert odpowiedzialny jest inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.
 
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.
 
Wójt 
Krzysztof Strent

 
Załączniki: 
 1. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnację tradycji regionalnych.
 2. Załącznik Nr 1
 3. Załacznik Nr 2
 4. Załacznik Nr 3
 5. Zarządzenie skład komisji Konkursowej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-05-26
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-05-26 08:28