XML

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO Z DNIA 19 maja 2022 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 19 maja 2022 r.

Na podstawie art. 1 If ust. 3 i ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373, ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA
o wydaniu decyzji
znak: N-V111.7820.1.21.2021, z dnia 04.05.2022 r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa — Jarosław od km 0+000,00 do km 2+353,08 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Koniaczów i Szówsko — etap III”, na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Treść obwieszczenia: pobierz.pdf
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2022-05-20
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-05-20 12:52