XML

Obwieszczenie

LŚ.6220.01.01.2022.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 18.03.2022 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),
 
zawiadamia strony, iż:
  1. Na wniosek firmy PREIS Paweł Preisner z siedzibą w Rzeszowie ul. Kwiatkowskiego 38/44, 35-311 Rzeszów, reprezentowanej przez Pana Pawła Preisnera zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji środowiskowej wydanej przez Wójta Gminy Wiązownica w dniu 13.05.2020 r. znak: LŚ.6220.16.04.2019.MB dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 57 budynków rekreacji indywidualnej wraz z towarzysząca infrastrukturą w Radawie, gmina Wiązownica, powiat jarosławski, województwo podkarpackie” realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 687 i 691 położonych w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica na przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa kompleksu rekreacyjnego wraz z częścią usługowo-handlową i towarzyszącą infrastrukturą w Radawie, gmina Wiązownica, powiat jarosławski” realizowane na działkach o numerach ewidencyjnych: 687/1, 687/2, 687/3, 687/4, 687/5, 687/6, 687/7, 687/8, 687/9, 687/10, 687/11, 687/12, 687/13, 687/14, 687/15, 687/16, 687/17, 687/18, 687/19, 687/20, 687/21, 687/22, 687/23, 687/24, 687/25, 687/26, 687/27, 687/28, 687/29, 691/1, 691/2, 691/3, 691/4, 691/5, 691/6, 691/7, 691/8, 691/9, 691/10, 691/11, 691/12, 691/13, 691/14, 691/15, 691/16, 691/17, 691/18, 691/19, 691/20, 691/21, 691/22, 691/23, 691/24, 691/25, 691/26, 691/27, 691/28, 691/29, 691/30, 691/31, 691/32, 691/33, 691/34, 691/35, 691/36, 691/37, 691/38, 691/39, 691/40, 691/41, 691/42, 691/43 i 691/44 położonych w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica, powstałych po podziale działek 687 i 691. 
  2. Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 52 a i 55 b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Stanowi zatem przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  3. Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, I piętro, pokój nr 26 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7:30 do 15:30, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wiazownica.com.
 
P O U C Z E N I E
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 
z up. Wójta 
Anna Wilk 
Sekretarz Gminy

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-03-18
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-03-18 14:55