XML

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

LŚ.6220.07.05.2021.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 25 lutego 2022 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody            
na realizację przedsięwzięcia
 
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.), oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,

 
z a w i a d a m i a
o wydaniu w dniu 25 lutego 2022 r. decyzji znak: LŚ.6220.07.04.2021.MB o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie eksploatacji piasku ze złoża „Szówsko AP-I” w granicach działek o numerach ewidencyjnych 2180/1, 2180/2, 2181, 2182, 2183” dla wniosku złożonego przez firmę Handlowo-Usługową WITEK Agnieszka Pieniążek z siedzibą w Szówsku ul. Kasztanowa 18, 37-522 Wiązownica, reprezentowanej przez Panią Agnieszkę Pieniążek. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 2180/1, 2180/2, 2181, 2182 i 2183 położonych w miejscowości Szówsko, gmina Wiązownica.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami dokonanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w Przemyślu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędzie Gminy Wiązownica, I piętro, pokój nr 26 w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30 w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.
Z uwagi, iż liczba stron prowadzonego postępowania przekracza dziesięć, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) ma zastosowanie przepis art. 49 k.p.a., przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiązownicy, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiązownicy: www.bip.wiazownica.com, oraz na tablicach ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia tj. w miejscowości Szówsko. 
 
Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 25.02.2022 r.
Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 25.02.2022 r. do 10.03.2022 r.
 
Wójt 
Krzysztof Strent

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-02-25
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-02-25 13:31