XML

Obwieszczenie

LŚ.6220.01.05.2021.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 13.08.2021 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica działając na podstawie art. 33 § 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),

zawiadamia strony, iż:
na podstawie art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 oraz art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 poz. 247 ze zm.), w dniu 13.08.2021 r. zostało wydane postanowienie znak: LŚ.6220.01.04.2021.MB stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną „Piwoda 1”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działach o następujących numerach ewidencyjnych gruntu: 887, 888, 889/3, 899/2, 899/3 i 1174/3, położonych w miejscowości Piwoda, gmina Wiązownica.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, I piętro, pokój nr 26 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7:30 do 15:30 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Z up. Wójta 

Łukasz Kubiszyn
Zastępca Wójta
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-08-13
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2021-08-13 09:26