XML

Obwieszczenie

LŚ.6220.02.08.2019.MB                                                                                      Wiązownica, dnia 02.07.2021 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
                Zgodnie z art. 38, art. 86d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.), oraz art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,
 
z a w i a d a m i a
iż, w dniu 02 lipca 2021 r. została wydana decyzja znak: LŚ.6220.02.07.2019.MB, o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki 332/3 w miejscowości Nielepkowice, gmina Wiązownica – Nielepkowice B”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 332/3 położonej w miejscowości Nielepkowice, gmina Wiązownica. Postępowanie zostało umorzone na wniosek wnioskodawcy tj. firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., Warszawa ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Panią Małgorzatę Gil
W ciągu czternastu dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można w tut. Urzędzie Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, I piętro, pokój nr 26, zapoznać się  z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.  
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiązownicy, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiązownicy: www.bip.wiazownica.com, oraz na tablicach ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia tj. w miejscowości Nielepkowice.
 
Wójt Gminy Wiązowncia
Marian Jerzy Ryznar 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-07-02
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2021-07-02 15:23