XML

Obwieszczenie

LŚ.6220.19.22.2017.MB                                                                                          Wiązownica, dnia 29.06.2021 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
                Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 11.12.2017 r. do tut. Urzędu został złożony wniosek Pani Danuty Szewczyk – Cyran oraz Pana Jana Cyran zam. Jarosław ul. Franciszkańska 12, 37-500 Jarosław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 67 domków do celów rekreacyjno-mieszkaniowych”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnym gruntu: 110/4, 110/7, 110/8 i 110/9 położonych w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica.

Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Wójt Gminy Wiązownica. Organami opiniującymi i dokonującymi  oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, PGW Wody Polskie w Rzeszowie.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydane dokumenty w sprawie powstałe w trakcie ww. postępowania, z którymi można się zapoznać, to:
 • wystąpienie z dnia 19.12.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (znak: LŚ.6220.19.02.2017.MB) oraz wystąpienie z dnia 22.01.2018 r. do Dyrektora PGW Wody Polskie w Przemyślu (znak: LŚ.6220.19.03.2017.MB);
 • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 28.12.2017 r. znak: PZNS.465-30/17 stwierdzająca, iż dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 • postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18.01.2018 r. znak: WOOŚ.4240.3.33.2017.PW.4 stwierdzające, iż dla wnioskowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 • postanowienie Dyrektora PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu z dnia 23.03.2018 r. znak: RZ.ZZŚ.3.436.6.2.2018.UK stwierdzające, iż dla wnioskowanego przedsięwzięcia wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;
 • postanowienie Wójta Gminy Wiązownica z dnia 25.05.2018 r. znak: LŚ.6220.19.04.2017.MB nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalające zakres raportu;
 • raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – opracowany przez Zespół Usług Ekologicznych EKO-PROJEKT mgr inż. Wiesław Cypryś oraz uzupełnienia raportu;
 • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 23.07.2018 r. znak: PZNS.465-3/18 opiniująca pozytywnie realizację przedsięwzięcia;
 • postanowienie Dyrektora PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu z dnia 01.08.2018 r. znak: RZ.ZZŚ.3.435.15.2018.UK o umorzeniu w całości postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia;
 • Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26.03.2019 r. znak: WOOŚ.4240.3.1.2018.PW.23 uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia;
 • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 30.12.2019 r. znak: PZNS.460-3/18/19 opiniująca pozytywnie realizację przedsięwzięcia;
 • Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28.06.2021 r. znak: WOOŚ.4221.3.1.2018.PW.26 uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia;
                Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z całą dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej na adres: srodowisko@wiazownica.com i ustnej w terminie od 30.06.2021 r. do 29.07.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, pok. 26, w godz. od 7:30 do 15:30. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Wiązownica przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązownica, wywieszenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy Wiązownica oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji.

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-06-29
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2021-06-29 15:07