XML

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

LŚ.6220.08.06.2020 .MB                                                                                     Wiązownica, dnia 10 maja 2021 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia
 
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.), oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,
 
 
z a w i a d a m i a
o wydaniu w dniu 10 maja 2021 r. decyzji znak: LŚ.6220.08.05.2020.MB o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda PV Ryszkowa Wola nr 1, PV Ryszkowa Wola nr 2, PV Ryszkowa Wola nr 3, PV Ryszkowa Wola nr 4 o łącznej mocy elektrycznej instalacji do 4 MW dla wniosku złożonego przez firmę PV 400 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Jerzego Kędzior. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 86/14, 86/15, 86/16, 86/17, 86/18, 86/19, 86/20, 86/21, 86/22, 86/23, 86/27, 86/28, 86/29, 86/30, 86/31, 86/32, 86/33, 86/34, 86/35, 86/36, oraz 952/3, 952/4, 952/5, 952/6, 952/7, 952/8, 952/9, 952/10, 952/11, 952/12 (rów oddzielający działki inwestycyjne) położonych w miejscowości Ryszkowa Wola, gmina Wiązownica.
W ciągu czternastu dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można w tut. Urzędzie Gminy Wiązownica, I piętro, pokój nr 26, zapoznać się  z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami dokonanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu.
Liczba stron prowadzonego postępowania przekracza dziesięć, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) ma zastosowanie przepis art. 49 k.p.a., przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiązownicy, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiązownicy: www.bip.wiazownica.com, oraz na tablicach ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia tj. w miejscowości Ryszkowa Wola. 
 
Wójt             
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-05-10
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2021-05-10 09:48