XML

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

LŚ.6220.13.10.2017.MB                                                                                     Wiązownica, dnia 23 kwietnia 2021 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia
 
 
Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.), oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,
 
z a w i a d a m i a
o wydaniu w dniu 23 kwietnia 2021 r. decyzji znak: LŚ.6220.13.09.2017.MB o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 711/3 położonej w miejscowości Radawa” na wniosek Pana Macieja Kubejko zam. Jarosław ul. Leśna 14, 37-500 Jarosław. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o następującym numerze ewidencyjnym gruntu: 711/3 położonej w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica, powiat jarosławski.
W ciągu czternastu dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można w tut. Urzędzie Gminy Wiązownica I piętro, pokój nr 26, zapoznać się  z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu.
Liczba stron postępowania przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) ma zastosowanie przepis art. 49 k.p.a., przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiązownicy, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiązownicy: www.bip.wiazownica.com, oraz na tablicach ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia tj. w miejscowości Radawa.
 
 
Wójt              
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-04-23
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2021-04-23 09:43