XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2020.293  ze zm.), zawiadamia, że w dniu 20.04.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  „Budowa odcinka  gazociągu zasilającego  średniego ciśnienia, na dz. nr ewid. 984/1, 984/2, 985/2, 986, 995/1, 995/2, 1008/6  obr. Szówsko, ul. Sportowa  gm. Wiązownica”.
 W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13), w godzinach pracy urzędu tj.7:30 -15:30.
Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica,w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020.256), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zastępca Wójta
Łukasz Kubiszyn
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-04-20
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-04-20 14:33