XML

Obwieszczenie

LŚ.6220.15.05.2019.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 14.04.2021 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.) zawiadamia, iż w dniu 27.01.2021 r. do tut. Urzędu został złożony raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 580/1 (obręb 0002) w miejscowości Manasterz, Gmina Wiązownica”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym gruntu: 580/1 położonej w miejscowości Manasterz, gmina Wiązownica.
Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organem właściwym do wydania ww. decyzji jest Wójt Gminy Wiązownica. Organami opiniującymi i dokonującymi uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu oraz Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (w tym z wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, pok. 26, w godz. od 7:30 do 15:00 oraz składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: srodowisko@wiazownica.com w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia, tj. od 14.04.2021 r. do 13.05.2021 r. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Wiązownica przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązownica, wywieszenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy Wiązownica oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji.
 
Z up. Wójta
Łukasz Kubiszyn
Zastępca Wójta
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-04-14
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2021-04-14 10:52