XML

Zarządzenie Wójta Gminy Wiązownica z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie Nr 6/2021
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 27 stycznia 2021 r. 
 
 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów skladania dokumentów do oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych oraz  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2020/2021.
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2020r. poz. 910), zarządza się, co następuje:
 
§ 1.Ustala się harmonogram czynności w postępowania rekrutacyjnym oraz w postępowaniu  uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica:
 
 
 
Lp.
 
Rodzaj czynności
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowanie   uzupełniające
 
1.
Składanie przez rodzica/ prawnego opiekuna deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej
 
od 08.02.2021 r. do 12.02.2021 r.
 
 
--------------------
 
 
2.
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w  szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.
od 22.02.2021 r.
do 26.03.2021 r.
 
od 04.05.2021 r.
do 11.05.2021 r.

 
 
3.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 29.03.2021 r.
do 01.04.2021 r.
 
od 12.05.2021 r.
do 14.05.2021 r.

 
 
4.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 05.04.2021 r.
 
 
17.05.2021 r.


 
 
5.
Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  
od 06.04.2021 r.
do 13.04.2021 r.
 
od 18.05.2021 r.
do 25.05.2021 r.
 
6.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 15.04.2021 r.  
27.05.2021 r.

 
 
 
 
§ 2.Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w  postępowaniu uzupełniającym  do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica.
 
 
Lp.
 
Rodzaj czynności
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu  uzupełniającym
 
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I   szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
od 08.02.2021 r.
do 12.03.2021 r.
 
od 10.05.2021 r.
do 19.05.2021 r.
 
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną     wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 
od 15.03.2021 r.
do 26.03.2021 r.
od 20.05.2021 r.
do 28.05.2021 r.
 
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  
29.03.2021 r.
 
 
31.05.2021 r.
 
 
4.
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 30.03.2021 r.
do 05.04.2021 r.
od 01.06.2021 r.
do 04.06.2021 r.
 
 
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  
06.04.2021 r.
 
 
08.06.2020 r.
 
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Wiązownica.
 
§ 4.  Wprowadza się jednolity wzór wniosków rekrutacyjnych  dla szkół podstawowych z terenu Gminy Wiązownica stanowiący:
 
załącznik nr 1 Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego.
załącznik nr 2 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego / klasy pierwszej*  z obwodu szkoły.
załącznik nr 3 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu
załącznik nr 4 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego spoza obwodu
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązownica.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2021-01-28
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2021-01-28 09:48
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2021-02-04 13:15