Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Plan zamówień publicznych na 2021

Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 1
 
Wersja nr       1
 
 
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.01.2021 r. nr 2021/BZP 00004314/01/P
Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 1
 
Wersja nr       1
 
 
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.01.2021 r. nr 2021/BZP 00004314/01/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznych w dniu […] nr […])[1]
 
Zamawiający:
Nazwa:
Gmina Wiązownica
Krajowy numer identyfikacyjny:[2]
NIP 792 203 15 67
Adres: ul. Warszawska 15
Miejscowość: Wiązownica Kod pocztowy: 37-522 Wiązownica Kraj: Polska
Adres strony internetowej: https://wiazownica.com
Adres poczty elektronicznej: inwestycje@wiazownica.com Numer telefonu kontaktowego: (016) 622 36 31
Rodzaj zamawiającego:[3] Zamawiający publiczny I jednostka samorządu terytorialnego
         
 
 
 
 1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
 
Pozycja planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia[4] Orientacyjna wartość zamówienia[5] Przewidywany termin wszczęcia postepowania[6] Informacje dodatkowe[7] Informacja na temat aktualizacji[8]
1 2 3 4 5 6 7
 1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wiązownica Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowy: art. 275 pkt 2 ustawy 81 300,00 PLN I kwartał    
1.1.2 Przebudowa dróg gminnych Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowy: art. 275 pkt 2 ustawy 418 583,00 PLN I kwartał    
1.1.3 Budowa miasteczka rowerowego  tzw. Pumptrack w m. Wiązownica - Łapajówka Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowy: art. 275 pkt 2 ustawy 178 860,00 PLN III kwartał    
1.1.4 Budowa 7 placów zabaw w miejscowościach: Piwoda, Wiązownica, Manasterz, Mołodycz, Szówsko Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowy: art. 275 pkt 2 ustawy 341 463,00 PLN II kwartał    
1.1.5 Modernizacja budynku gospodarczego w m. Wiązownica Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowy: art. 275 pkt 2 ustawy 98 166,00 PLN II kwartał    
1.1.6 Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy SP w m. Ryszkowa Wola Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowy: art. 275 pkt 2 ustawy 162 601,00 PLN I kwartał    
1.1.7 Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku oraz drenaż SP  Szówsko Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowy: art. 275 pkt 2 ustawy 89 300,00 PLN III kwartał    
1.1.8 Przebudowa kanalizacji podciśnieniowej na grawitacyjną w m. Wiązownica Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowy: art. 275 pkt 2 ustawy 569 105,00 PLN II kwartał    
1.1.9 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowy: art. 275 pkt 2 ustawy 81 300,00 PLN III kwartał    
1.1.10 Budowa 4 basenów w miejscowościach: Wiązownica, Piwoda, Zapałów, Szówsko Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowy: art. 275 pkt 2 ustawy 813 008,00 PLN III kwartał    
 1. DOSTAWY
1.2.1 Dostawa kruszywa na drogi gminne Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowy: art. 275 pkt 2 ustawy 132 000,00 PLN IV kwartał    
1.2.2 Zakup równiarki Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowy: art. 275 pkt 2 ustawy 162 601,00 PLN I kwartał    
1.2.3 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby gminy Wiązownica Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowy: art. 275 pkt 2 ustawy 385 000,00 PLN IV kwartał    
 1. USŁUGI
1.3.1 Wykonanie prac z zakresu hodowli i użytkowania lasów komunalnych Gminy Wiązownica Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowy: art. 275 pkt 1 ustawy 375 233,00 PLN I kwartał    
1.3.2 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i międzynarodowym  dla Urzędu Gminy Wiązownica Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowy: art. 275 pkt 1 ustawy 110 000,00 PLN IV kwartał    
 
2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
Pozycja planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia[9] Orientacyjna wartość zamówienia[10] Przewidywany termin wszczęcia postepowania[11] Informacje dodatkowe[12] Informacja na temat aktualizacji[13]
1 2 3 4 5 6 7
3.USŁUGI
2.3.1 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy 1 944 444,00 PLN IV kwartał    
 
 


[1] Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
[2] Numer NIP lub REGON.
[3] Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:
 1. jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
 2. inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 3. związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
 4. inny zamawiający (proszę określić).
[4] Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
 1. tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
 2. tryb podstawowy – negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
 3. tryb podstawowy – negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
 4. partnerstwo innowacyjne;
 5. negocjacje bez ogłoszenia;
 6. zamówienie z wolnej ręki;
 7. konkurs;
 8. umowa ramowa
[5] Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
[6] Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
[7] Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowisk owe).
[8] Należy wskazać, czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.
[9] Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
 1. przetarg nieograniczony;
 2. przetarg ograniczony;
 3. negocjacje z ogłoszeniem;
 4. dialog konkurencyjny;
 5. partnerstwo innowacyjne;
 6. negocjacje bez ogłoszenia;
 7. zamówienie z wolnej ręki;
 8. konkurs;
 9. umowa ramowa
 10. dynamiczny system zakupów.
[10] Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
[11] Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
[12] Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowisk owe).
[13] Należy wskazać, czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.
powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2021-02-03
Publikujący Józef Osowski - Józef Osowski 2021-02-03 12:14
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 12 maja 2021r. 07:59:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.