URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Nabór na stanowisko Referent ds. księgowych i administracyjnych


OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:


Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
 z siedzibą 37-522  Wiązownica
ul. Warszawska 17

 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. księgowych
 i administracyjnych
w pełnym wymiarze czasu pracy 
 
 
 
 1. Nazwa i adres jednostki:
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
ul. Warszawska 17, 37-522 Wiązownica
 1. Określenie stanowiska:
Referent ds. księgowych i administracyjnych
 1. Wymagania niezbędne wobec osoby kandydata na stanowisko:
 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t.j Dz. U z 2019, poz. 1282 )
 2. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 6. wykształcenie minimum średnie umożliwiające  wykonywanie zadań na wyżej wymienionym stanowisku z co najmniej 2 letnim stażem pracy
 7. podstawowa znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania samorządu gminnego oraz księgowości budżetowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość zagadnień związanych z księgowością budżetową,
 2. znajomość zagadnień z zakresu szczegółowej klasyfikacji wydatków budżetowych w jednostce samorządu terytorialnego,
 3. komunikatywność,
 4. dyspozycyjność,
 5. kreatywność, samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. odporność na sytuacje stresowe,
 8. zdolności analityczne,
 9. dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie  staż pracy na stanowisku na którym realizowane były zadania zbliżone do zadań na stanowisku na które jest dokonywany nabór,
 10. znajomość techniki komputerowej w zakresie korzystania z aplikacji biurowych; mile widziana znajomość programu Komadres – podsystem Media oraz FK,
 11. wykształcenie kierunkowe ( studia, kursy i certyfikaty  z zakresu rachunkowości ) będzie dodatkowym atutem.
 
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, instrukcją kancelaryjną i innymi przepisami szczególnymi, archiwizowanie dokumentacji oraz  prowadzenie archiwum,
 2. Księgowanie wpłat za usługi wod-kan oraz prowadzenie spraw związanych ze ściągalnością należności za usługi wod-kan,
 3. Obsługa odbiorców w zakresie wystawiania faktur za wodę i ścieki, w tym szacunkowych,
 4. Obsługa kasowa Zakładu (zastępstwo kasjerki),
 5. Dekretowanie i wprowadzanie dokumentów księgowych zakupowych,
 6. Współudział w uzgadnianiu i generowaniu deklaracji VAT, w tym JPK VAT,
 7. Prowadzenie kart drogowych oraz rozliczanie zapasów paliwa sprzętów i samochodów będących w posiadaniu Zakładu,
 8. Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne.
 9. wykonywanie innych prac na polecenie służbowe przełożonych, w szczególności opracowywanie sprawozdań z zakresu gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej  i innych dokumentów o podobnym charakterze.
Szczegółowy zakres zadań na stanowisku zostanie określony w zakresie czynności.
 1. Informacje o warunkach pracy na stanowisku
 1. sposób zatrudnienia i wymiar etatu – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w wymiarze pełny etat
 2. planowany termin zatrudnienia – 01 grudzień 2020 r.;
 3. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936 z późn. zmianami) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny podpisany przez kandydata;
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany przez kandydata;
 3. kwestionariusz osobowy  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ( wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe
 5. kserokopie świadectw pracy  lub oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy;
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta w pełni z praw publicznych ( wzór- załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze),
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze),
 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym;oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa w procesie rekrutacji a zawartych w dokumentach aplikacyjnych wraz z zaakceptowaną klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych  ( wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze ),
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na umieszczenie w BIP imienia i nazwiska na liście kandydatów spełniających wymagania formalne lub oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków ( kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Zakład będzie się posługiwał  publikując w BIP informację o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne  w przypadku gdy kandydat nie wyrazi zgody na to, by jego nazwisko i imię było publikowane  na tym etapie postepowania konkursowego ( wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze ),
 10. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko Referent ds. księgowych i administacyjnych” w kasie ZGK Gminy Wiązownica lub pocztą na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 17, 37-522 Wiązownica w terminie do dnia 20 listopada 2020 r. do godz. 11:00. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data i godzina dostarczenia do adresata. Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Procedura naboru
Nabór przeprowadzony zostanie  w dwóch etapach, na które składają się:
 1. wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze; oferty niekompletne i nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu zostaną odrzucone,
 2. w II etapie przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne ( z kandydatami spełniającymi wymagania formalne)
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej jak też o wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie informacji:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązownica,
- na tablicy ogłoszeń ZGK Gminy Wiązownica,
- telefonicznie lub mailowo ( można również dzwonić na numer 16 6223699)
 
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona  na stronie BIP Gminy Wiązownica oraz na tablicy ogłoszeń ZGK Gminy Wiązownica.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie wynosi mniej niż 6%.
 
 1. Usytuowanie stanowiska pracy:
  Stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego.
 

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem  danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowisko urzędnicze jest Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica z siedzibą 37-522 Wiązownica ul. Warszawska 17.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com
 3. Dane osobowe kandydatów  przetwarzane będą jedynie w celu  realizacji procesu rekrutacji i przechowywane będą  przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru, dokumenty aplikacyjne  niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty które wpłynęły po terminie  będzie można odebrać w ZGK Gminy Wiązownica  ul. Warszawska 17, 37-522 Wiązownica w terminie  3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane  we wskazanym terminie  podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
 5. Kandydaci posiadają prawo dostępu  do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
 6. Kandydaci mogą odwołać zgodę na przetwarzanie swoich  danych osobowych bez wpływu na procesy przetwarzania, które zostały dokonane przed jej wycofaniem.
 7. Kandydatom przysługuje  prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 
Dyrektor Zakładu
Artur Żołyniak
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Załącznik nr 1 - Kwestionariusz Plik doc 39.00 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenia Plik doc 36.00 KB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Plik doc 29.00 KB
powrot
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłGrażyna Socha - Kadrowa ZGK2020-11-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-10 09:00
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-10 09:10
Dodano do archiwum Admin Administrator - Admin
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 04 grudnia 2020r. 11:39:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.