XML
NABÓR na stanowisko – ds. budownictwa i inwestycji
KR.2110.1.2020.A.K.                                                                                                                                         Wiązownica, 18.08.2020 r.  
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
 
OGŁASZA  NABÓR
 
 
 na stanowisko – ds. budownictwa i inwestycji.
 
 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica ul. Warszawska 15.
 
 1. Określenie stanowiska: w zależności od okresu pracy w samorządzie i posiadanych kwalifikacji oraz wykształcenia ( referent, podinspektor, inspektor ds. budownictwa i inwestycji).
 
 1. Wymagania niezbędne:
 
 1. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 tj.)
 1. wykształcenie: techniczne wyższe,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia.
 
Wymagania dodatkowe:
 
 1. Wiedza i doświadczenie: znajomość  programów kosztorysowych, doświadczenie teoretyczne administracyjne i praktyczne w realizacji i rozliczaniu inwestycji budowlanych.
 2. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, kosztorysowania robót budowlanych i obsługi  informatycznych programów kosztorysowych.
 1. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
 2. Odporność na sytuacje stresowe.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Znajomość prawa budowlanego, administracyjnego, prawa zamówień publicznych, oraz umiejętność ich właściwej interpretacji i stosowania.
 5. Preferowane osoby z uprawnieniami budowlanymi.
 
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1. Prowadzenie spraw dotyczących organizowanych przetargów w ramach ustawy o zamówieniach publicznych dotyczących inwestycji i remontów.
2.   Kompletowanie dokumentów (uchwał Rady Gminy, decyzji Wójta,) dotyczących opracowywania umów z wykonawcą na podstawie wyników przetargu.
3.   Opracowywanie i kompletowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji,
4.   Przygotowywanie procesów inwestycyjnych oraz nadzór nad realizacją inwestycji gminnych.
5.   Sporządzanie Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia.
6.   Opracowanie kosztorysów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.   Przygotowanie zestawień materiałowych do rozliczeń inwestycji.
8.   Rozliczanie inwestycji w porozumieniu z księgowością.
9.  Przygotowywanie protokołów odbioru końcowego.
10. Załatwianie formalności z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
11. Weryfikacja pod względem merytorycznym rachunków i faktur na zlecone roboty, zakupione materiały ze stanem faktycznym.
12. Podejmowanie działań w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
13. Nadzór nad realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem robót.
14. Nadzór nad realizacją remontów budynków stanowiących mienie komunalne gminy
15. Sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu inwestycji i remontów.
16. Udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków pozabudżetowych w zakresie dokumentacyjnym i finansowym.
17. Sprawdzanie kompletności odbiorczej z wymogami dokumentacji projektowej, umów na budowę i przepisów prawa.
18. Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw prowadzonych.
19. Planowanie i nadzór nad właściwym wykonywaniem wszelkich prac remontowych, konserwatorskich, przygotowywania stosownych umów na ich wykonawstwo w szkołach zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny
 2. życiorys (CV)
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw pracy
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 7. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem polskim
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 1. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 1. kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność  w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.
 
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie
w sekretariacie Urzędu Gminy Wiązownica w terminie do dnia 31.08.2020 r. do godz. 15 30  w zamkniętych kopertach z napisem:  NABÓR  na stanowisko – ds. budownictwa i inwestycji  w  Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
   Aplikacje, które wpłyną po tym terminie – nie będą rozpatrywane.
 
 1. Nabór przeprowadzany będzie dwuetapowo.
       Komisja rekrutacyjna w I etapie dokona weryfikacji formalnej złożonych dokumentów
       aplikacyjnych.
 
   W II etapie przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne (z kandydatami spełniającymi wymagania formalne)
 
   O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej jak też o wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni  poprzez umieszczenie informacji:
 
-  w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Gminy W-ca ,
-  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
-  telefonicznie - ( można również dzwonić na  numer 622 36- 31   w. 26 ).
 
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie wynosi mniej niż 6 %.
 
VIII. Usytuowanie stanowiska pracy:
Stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego, praca w terenie.
 
List motywacyjny i życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ).
 
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy , że:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Wiązownica, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu merit.inspektor.rodo@gmail.com.
 1. Administrator danych osobowych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:​
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Wiązownica;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:​
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 1. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Wiązownica przetwarzają dane osobowe.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:​
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 1. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury.
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
 
 
 
                                                                                                    Podpisał:
                                                                                                Zastępca Wójta Gminy Wiązownica
                                                                                             Krzysztof Strent
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2020-08-20
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-08-20 11:06
Dodano do archiwum