XML
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego

LŚ.6220.02.03.2020.MB                                                                                                    Wiązownica, dnia 10.08.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

                 Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek firmy Elektrownia PV 55 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Izę Michałek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działkach nr ew. 1281, 1282/1 (obręb 0009) w miejscowości Szówsko, gmina Wiązownica” zostało zakończone.

Wójt Gminy Wiązownica informuje, że w przedmiotowym postępowaniu otrzymał następujące odpowiedzi od organów opiniujących:

·         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie opinią z dnia 14.04.2020 r. znak: WOOŚ.4220.3.14.2020.BL.4 stwierdził, iż nie ma potrzeby przeprowadzania oceny odziaływania na środowisko;

·         Dyrektor PGW WP Zarządu Zlewni w Przemyślu opinią z dnia 19.03.2020 r. znak: RZ.ZZŚ.3.435.39.2020.KP stwierdził, iż dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane;

·         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu opinią z dnia 12.03.2020 r. znak: PSNZ.465-15/20 stwierdził, iż nie zachodzi potrzeba przeprowadzania oceny odziaływania na środowisko.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów ww. opinii oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, I piętro, pokój nr 26 w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wiazownica.com w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia. Po upływie ww. terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.

Liczba stron postępowania przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) ma zastosowanie przepis art. 49 k.p.a., przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie – zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązownica www.bip.wiazownica.com, wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2020-08-10
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2020-08-10 12:33
Dodano do archiwum