XML

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

LŚ.6220.16.05.2019.MB                                                                                      Wiązownica, dnia 13 maja 2020 r.
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia
 
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.), oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,
z a w i a d a m i a
o wydaniu w dniu 13 maja 2020 r. decyzji znak: LŚ.6220.16.04.2019.MB o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa 57 budynków rekreacji indywidualnej wraz z towarzysząca infrastrukturą w Radawie, gmina Wiązownica, powiat jarosławski, województwo podkarpackie” dla wniosku złożonego przez firmę PREIS Paweł Preisner z siedzibą w Rzeszowie ul. Kwiatkowskiego 38/44, 35-311 Rzeszów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Artura Dudek. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 687 i 691 położonych w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica.
W ciągu czternastu dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można w tut. Urzędzie Gminy Wiązownica I piętro, pokój nr 26, zapoznać się  z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu.
Liczba stron postępowania przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) ma zastosowanie przepis art. 49 k.p.a., przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiązownicy, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiązownicy: www.bip.wiazownica.com, oraz na tablicach ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia tj. w miejscowości Radawa. 
Z up. Wójta
Krzysztof Strent
Zastępca Wójta
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2020-05-13
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2020-05-13 15:34