XML

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

LŚ.6220.13.06.2019.MB                                                                                      Wiązownica, dnia 24 kwietnia 2020 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięcia

 

                Zgodnie z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.), oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,

z a w i a d a m i a

o wydaniu w dniu 24 kwietnia 2020 r. decyzji znak: LŚ.6220.13.05.2019.MB o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Skup i sprzedaż złomu, metali” dla wniosku złożonego przez firmę SILVERMET Robert Pilch z siedzibą w Rzeszowie pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, reprezentowaną przez Pana Roberta Pilch. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym gruntu: 2957/22 położonej w miejscowości Szówsko, gmina Wiązownica.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica I piętro, pokój nr 26.

                Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Wiązownica, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica oraz w miejscowości Szówsko.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

 Z up. Wójta
Krzysztof Strent
Zastępca Wójta

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2020-04-24
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2020-04-24 11:47