XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2018.1945 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 08.11.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji „ Budowa elektroenergetycznej  linii kablowej nN w celu przyłączenia domków letniskowych na dz. nr. 146/26, 146/27, 146/28, 146/29 w Radawie  na terenie działki ewid. nr: 146/1, 145/22, 146/23, 146/22, 146/21, 146/29, 146/28, 146/27, 146/26, 146/25 obręb Radawa,  gm. Wiązownica”.
W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13), w godzinach pracy urzędu tj.7:30 -15:30.
Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018.2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2019-11-08
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2019-11-08 15:13
Modyfikacja Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2019-11-12 15:14