XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. z 2018r. poz. 2096), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1945) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15 37-522 Wiązownica  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej w miejscowości Nielepkowice, na dz. nr 30, 40 obr. Nielepkowice gm. Wiązownica”.
Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w wnioskiem w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13) od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15:30     i ewentualnie wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotu postępowania.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 Zastępca Wójta
Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2019-06-05
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2019-06-05 12:18
Modyfikacja Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2019-06-06 12:23